Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů, odvolání

Všeobecné podmínky

§ 1 Rozsah platnosti, Uzavření smlouvy

 1. Tyto Všeobecné podmínky používání stanovují pravidla uživatelského vztahu mezi společností upjers GmbH, Hafenstraße 13, 96052 Bamberg (provozovatel) a uživateli elektronických zábavních nabídek (služby).

 2. Pokud je uživateli umožněn přístup k určitým službám prostřednictvím webových stránek provozovatele, platí výhradně tyto Všeobecné podmínky použití. Aplikace ke stažení, takzvané aplikace, jsou obvykle zpřístupňovány prostřednictvím distribučních platforem třetích stran. Pokud uživatel získá aplikaci prostřednictvím prodejní platformy třetí strany, musí být přednostně dodržovány Všeobecné obchodní podmínky příslušné prodejní platformy. V případě rozporů pak mají Všeobecné podmínky prodejní platformy přednost před Všeobecnými podmínkami používání provozovatele.

 3. Obchodní podmínky uživatele nejsou součástí smlouvy. Zásada přednosti individuální dohody zůstává nedotčena.

 4. Registrací uživatele do herního portálu nebo do služby (tj. odesláním žádosti o vytvoření přístupové autorizace (otevření účtu) a přihlášením uživatel souhlasí s podmínkami používání. Při registraci je uživatel vyzván k souhlasu s podmínkami používání stažených aplikací, uživatel stažením a spuštěním příslušné aplikace souhlasí se všeobecnými podmínkami použití.

 5. Podmínky použití se vztahují na jakékoli použití služeb, včetně budoucích smluv, nabídek, služeb a dodávek ze strany provozovatele.

 6. Podmínky použití jsou zveřejněny na webových stránkách provozovatele a v rámci služeb. Podmínky použití lze načíst do paměti, uložit na trvanlivé médium nebo vytisknout. Podmínky použití však mohou být na žádost uživatele i zaslány.

 7. Kromě toho nebo navíc k těmto Podmínkám použití platí pravidla hry a herní pokyny, které jsou uvedeny v souvislosti s příslušnými službami. V případě rozporů mají tyto Všeobecné podmínky použití přednost před pravidly hry/herními pokyny.

 8. Služby jsou zaměřeny výhradně na spotřebitele ve smyslu § 13 německého občanského zákoníku. Využívání služeb pro zisk nebo jiné komerční účely je vyloučeno.

 9. K využití jsou oprávněny zpravidla všechny osoby, které v době registrace dosáhly věku 18 let. Nezletilí, kteří dosáhli věku 16 let a jiné omezené způsobilosti k právním úkonům, jsou oprávněni využívat služby pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Nezletilí mladší 16 let nemají povoleno používat Služby. Registrací uživatel výslovně ujišťuje, že je zletilý a má způsobilost k právním úkonům, nebo v případě omezené způsobilosti k právním úkonům souhlas zákonného zástupce.

 10. Uživatelský vztah začíná uzavřením smlouvy o bezplatném užívání služby uživatelem, který se zaregistruje na herní portál nebo konkrétní službu a akceptuje Všeobecné podmínky užívání a přijetím registrace provozovatelem ve formě vytvoření oprávnění k přístupu (účet). Končí výpovědí uživatele, například smazáním jeho účtu, nebo zablokováním či smazáním účtu ze strany provozovatele, jakož i výpovědí ze strany provozovatele.

 11. Smlouvy mezi provozovatelem a uživatelem v zásadě nabývají účinnosti až po přijetí uživatelské aplikace provozovatelem. Přijetí může být výslovné nebo předpokládané prvním plněním provozovatele.

§ 2 Rozsah služeb

 1. Provozovatel umožní uživateli ze zásady účastnit se jeho služeb v nejaktuálnější verzi v době uzavření smlouvy jejich zpřístupněním na internetu.

 2. Uživatel musí zajistit a udržovat technické požadavky pro účast ve službách sám. Je nutné dodržovat pokyny provozovatele o technických požadavcích služeb.

 3. Uživatel nemá právo účastnit se služeb provozovatele. Provozovatel si zejména vyhrazuje právo bezdůvodně odmítnout nebo omezit registraci na jednu nebo více služeb.

 4. Uživatel je upozorněn, že není možné, aby měl vždy neustálou, nepřetržitou a plnou dostupnost služeb přes internet. Přístup ke Službám může být obzvláště obtížný v době, kdy jsou servery odstaveny technickými nebo jinými problémy, které jsou mimo kontrolu provozovatele (vyšší moc, zavinění třetích stran atd.), a v době, kdy jsou prováděny běžné údržbářské práce. Provozovatel může omezit přístup ke službám, pokud to vyžaduje bezpečnost provozu sítě, udržování integrity sítě, zejména zamezení vážným poruchám sítě, softwaru nebo uložených dat. Provozovatel bude uživatele o případných poruchách a jejich trvání co nejdříve informovat.

 5. Služby podléhají neustálému dalšímu zdokonalování, úpravám a změnám. Z tohoto důvodu může provozovatel kdykoliv přizpůsobit obsahové, optické, technické a jiné podoby svých služeb.

 6. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli ukončit provoz služeb bez udání důvodů. V tomto případě může uživatel v souladu s § 3 odst. 5 písm. a) požádat o připsání již zaplacených poplatků (např. za prémiovou měnu) buď za jinou službu nabízenou provozovatelem, nebo o vrácení předem zaplacených poplatků provozovatelem. Právní nároky uživatele zůstávají nedotčeny.

 7. Upozornění, tipy a rady k průběhu služeb, které provozovatel a jeho pracovníci, jakož i jeho pověřenci a pomocné síly udělují, jsou vždy nezávazné. Uživatel nemá nárok na uhrazení škod, které tímto vzniknou.

 8. Pokud není v popisu služeb výslovně uvedeno jinak, jsou služby poskytované provozovatelem bez poplatků. Ustanovení § 3 zůstávají tímto nedotčena.

§ 3 Prémiová měna, doplňkové služby, platební podmínky

 1. Provozovatel nabízí uživateli u jednotlivých služeb případně možnost získat za úplatu takzvané prémiové měny (mince, diamanty, uhlí, drahé kameny, zlaté cihly...). Neexistuje žádná povinnost nakupovat prémiovou měnu. Nákup prémiové měny je omezen na jednorázové platby. Pokračující závazek není stanoven.

 2. V prohlížečových hrách je prémiová měna nabízena přímo provozovatelem na základě těchto Všeobecných podmínek použití. V kontextu aplikací, které jsou nabízeny prostřednictvím prodejních platforem třetích stran, prémiovou měnu obvykle prodává příslušný provozovatel prodejní platformy vlastním jménem nebo na účet provozovatele. Přednostně platí Všeobecné obchodní podmínky příslušné prodejní platformy. V případě rozporů mají Všeobecné podmínky prodejní platformy přednost před Všeobecnými podmínkami používání provozovatele.

 3. Nákupní cena prémiové měny bude oznámena v rámci příslušné služby.

 4. Nákup prémiové měny vyžaduje dodatečnou smlouvu – nezávislou na smlouvě o používání služby. To probíhá v rámci samostatného a jasně označeného objednávkového procesu. Proces objednávky končí tlačítkem "Koupit". Kliknutím na toto tlačítko uživatel učiní právně závazné prohlášení o záměru, které ho zavazuje k zaplacení příslušného poplatku při uzavření smlouvy.

 5. Po dokončení objednávkového procesu obdrží uživatel do schránky svého účtu potvrzení o nákupu prémiové měny.

 6. Poplatky za nákup prémiové měny jsou splatné ihned po uzavření smlouvy, tedy s potvrzením nákupu prémiové měny. Provozovatel nabízí různé způsoby platby. Uživatel nemá žádný nárok na to, že provozovatel nabízí nebo udržuje určité platební metody.

 7. Získaná prémiová měna bude připsána na uživatelský účet ihned po obdržení platby. Doba přijetí platby závisí na zvolené platební metodě nebo zvoleném poskytovateli platebních služeb a může se lišit.

 8. Prémiová měna platí vždy jen pro službu, pro kterou byla zakoupena a je zásadně nepřenosná. Platnost prémiové měny je omezena na 12 měsíců od nákupu.

 9. Pomocí prémiové měny má uživatel možnost si v rámci služby rezervovat jednotlivé doplňkové služby oproti běžnému účtu. Použití prémiové měny v určité službě nebo rezervace některých doplňkových služeb není samostatnou smlouvou, ale pouze jednostranným právem uživatele určit službu v rámci smlouvy uvedené v § 3 odst. 4. Přesný popis rezervovaných doplňkových služeb a počet prémiových měn, které pro ně mají být použity, je uveden samostatně v rámci příslušné služby a liší se v závislosti na službě.

 10. Pro doplňkové služby platí kromě těchto podmínek použití příslušné popisy služeb jako zvláštní podmínky.

 11. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu typu, rozsahu a obsahu doplňkových služeb.
  Provozovatel si zejména vyhrazuje právo v rámci dalšího rozvoje a úpravy služeb jednotlivé doplňkové služby měnit, již je nenabízet a/nebo je bezplatně integrovat do služeb.

 12. Doplňkové služby mohou být jednorázové nebo mohou být časově omezené. Dočasně omezené doplňkové služby se po uplynutí rezervovaného času ruší a lze je pak znovu zarezervovat, pokud je provozovatel stále nabízí.

 13. Vrácení nebo úhrada hodnoty jednou zakoupených jednotek prémiové měny použitých na doplňkové služby nejsou zásadně možné. Toto neplatí, pokud byla smlouva k nabytí doplňkových služeb platně odvolaná podle § 4. Toto rovněž neplatí, jsou-li služby nebo uživatelem objednané doplňkové služby provozovatelem během smluvně sjednané doby používání pozměněny, resp. ukončeny nebo nabídnuty bezplatně.

  a. Prémiová měna, která byla pořízena odměnou během deseti týdnů před nastavením funkce, může být vyměněna v rovnocenné prémiové měně za jinou (uživatelem určenou) službu provozovatele. Případně může uživatel požádat o proplacení prémiové měny, kterou získal od provozovatele odměnou během deseti týdnů před nastavením funkce. Odpovídající žádost musí uživatel během deseti týdnů od nabytí prémiové měny zaslat písemně na support@upjers.com.

  b. Pokud již uživatel předem získal prémiovou měnu na užívání doplňkových služeb za budoucí časové období a nemůže tyto doplňkové služby využívat z důvodů vzniklých vinou provozovatele (např. trvalá nedostupnost doplňkových služeb, přijetí a nabízení doplňkových služeb bezplatně), poskytne provozovatel jako náhradní možnost přednostně jiné doplňkové služby jako náhradu nebo uživateli uhradí - v poměrné výši - zaplacenou částku (resp. hodnotu prémiové měny).
  Právo uživatele vypovědět s okamžitou platností smlouvu o nevyužitých doplňkových službách dle § 8 odst. 4 zůstane tímto neporušeno. Právní nároky uživatele rovněž zůstávají nedotčeny.

 14. Za využívání doplňkových služeb je provozovatel oprávněn požadovat poplatky za služby ve formě prémiové měny předem.

 15. V případě prodlení je provozovatel oprávněn ukončit poskytování doplňkových služeb a okamžitě zablokovat účet dotčeného uživatele. Povinnost uživatele zaplatit sjednaný poplatek zůstává nedotčena.

 16. Dojde-li provozovateli ke zpětnému zúčtování nebo ke zrušení z důvodu chování, za které nese odpovědnost uživatel, nese uživatel náklady, které tím provozovateli vzniknou. V takovém případě je provozovatel oprávněn tyto náklady znovu inkasovat spolu s původním poplatkem.

§ 4 Právo na storno a následky storna týkající se prémiové měny a doplňkových služeb

Odvolání:

Máte právo od této smlouvy během čtrnácti dnů bez udání důvodu odstoupit. Odvolací lhůta činí 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud chcete využít svého práva odstoupit od smlouvy, musíte nás

upjers GmbH
Hafenstraße 13
96052 Bamberg, Německo

Telefon: +49 (0) 951-510908
E-Mail: agb@upjers.com

informovat prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisem zaslaným poštou, telefaxem nebo přes e-mail) o Vašem rozhodnutí o odstoupení od této smlouvy.

Můžete k tomu použít přiložený vzor odvolacího formuláře, který nicméně není povinný.


Vzor odvolacího formuláře:

(Chcete-li zrušit smlouvu, vyplňte prosím tento formulář a zašlete jej zpět.)

 • Na upjers GmbH, Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Německo; Telefax: +49 (0) 951-510908102; E-Mail: agb@upjers.com
 • Tímto odvolávám(e) mnou/námi () uzavřenou smlouvu o nákupu následujícího zboží ()/ poskytnutí následujících služeb (*)
 • Objednáno v ()/obdrženo v ()
 • Jméno spotřebitele(ů)
 • Adresa spotřebitele(ů)
 • Podpis spotřebitele(ů) (jen v případě hlášení na papíře)
 • Datum

(*) Nehodící se škrtněte.

Aby bylo možné dodržet a sledovat odvolací lhůtu, odešlete odvolání před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky odvolání

Pokud odstoupíte od této smlouvy, zaplatili jsme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že jste si zvolili jiný druh dodání, než je nejlevnější standardní dodání námi nabízené), neprodleně a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy. Pro toto splácení používáme stejný platební prostředek, který jste použili při původní transakci, pokud s vámi nebylo výslovně dohodnuto něco jiného; za žádných okolností vám za tuto splátku nebudou účtovány poplatky.

Konec odvolání

Zvláštní poznámka: Předčasné vypršení práva na odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení zaniká předčasně v případě smlouvy, která zavazuje uživatele k zaplacení ceny, pokud provozovatel začal smlouvu plnit poté, co uživatel výslovně souhlasil s tím, aby provozovatel začal plnit smlouvu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, a uživatel potvrdil, že je obeznámen s tím, že svým souhlasem ztrácí právo na odvolání na počátku plnění smlouvy a provozovatel poskytl uživateli potvrzení o uzavření smlouvy v souladu s § 312 f BGB.

§ 5 Nároky z vad

 1. Na placené služby provozovatelem se vztahují zákonná ustanovení o záruce.

 2. Pro vlastní ochranu uživatele a zejména z důvodu uchování důkazů se doporučuje, aby uživatel veškeré stížnosti adresoval provozovateli písemně nebo e-mailem.

 3. Z jakýchkoli nároků z vad jsou vyloučeny chyby, které jsou způsobeny vnějšími vlivy (vyšší moc apod.), za které provozovatel neodpovídá, nebo chybami obsluhy, za které odpovídá uživatel, nebo změnami či jinými manipulacemi, které neprovedl provozovatel nebo za které nenese odpovědnost.

 4. Záruky v právním smyslu provozovatel nepřijímá, pokud není výslovně písemně dohodnuto jinak.

§ 6 Odpovědnost

 1. Pokud provozovatel poskytuje služby bezplatně, tak nenese odpovědnost za jiné než hrubé nedbalosti nebo úmyslného poškození.

 2. Pokud provozovatel požaduje poplatek za služby, tak je povinen uhradit bez omezení za úmyslnou a hrubou nedbalost.

 3. V případě lehké nedbalosti, provozovatel odpovídá pouze v případě porušení základních smluvních povinností. Pod významnými smluvními závazky, včetně tzv. kardinální povinnosti ve smyslu zákona, se rozumí povinnosti, které umožňují efektivní plnění smlouvy. Veškerá zodpovědnost je omezena na výši předvídatelného a typického poškození.

 4. Výše uvedená vyloučení odpovědnosti se však nevztahují na odpovědnost za újmu na životě, těle a zdraví. Dále se nevztahují, pokud je škoda způsobena porušením záruky. Odpovědnost provozovatele podle zákona o odpovědnosti za výrobek a v rozsahu § 44 a TKG zůstává nedotčena.

 5. Výše uvedená vyloučení záruky, resp. omezení záruky platí i se zřetelem k odpovědnosti zaměstnanců, pracovníků, spolupracovníků, obchodních zástupců a pomocníků provozovatele obzvláště vůči podílníkům, spolupracovníkům, obchodním zástupcům, orgánům a jejich zástupcům vzhledem k jejich osobnímu ručení.

 6. Provozovatel se výslovně distancuje od obsahů všech stránek, na které vedou z nabídky provozovatele přímé nebo nepřímé odkazy ("Odkazy"). Provozovatel nepřebírá za tyto obsahy a stránky žádné ručení. Za obsahy těchto stránek nesou odpovědnost sami poskytovatelé těchto příslušných stránek. Nedochází ke kontrole odkázaných informací provozovatelem. Provozovateli není známo, že by cizí obsahy porušovaly platné právo. V případě náležitého oznámení o porušení práva bude tento odkaz samozřejmě okamžitě odstraněn.

 7. Změna důkazního břemene v neprospěch uživatele není spojena s výše uvedenými předpisy.

§ 7 Povinnost uživatele

 1. Uživatel se zavazuje udržovat své přístupové údaje k jednotlivým službám v tajnosti. Jejich předání třetím stranám je nepřípustné.

 2. Uživatel se zavazuje používat pro každou službu vždy jen jeden účet. Souběžné používání více účtů u jedné služby (tzv. Multi-Using) je nepřípustné.

 3. Uživatel nebude kupovat prémiovou měnu mimo služby od třetích stran za skutečné peníze ani nabízet prémiovou měnu k prodeji nebo směně.

 4. Používání externích skriptů nebo programů pro automatizaci účasti ve službách (tzv. botů) uživatelem není povoleno.

 5. Uživatel se zavazuje, že záměrně nezíská žádnou výhodu při používání služeb chybami v programování nebo mezerami ve službách (tzv. bugy). Již získané výhody je třeba vrátit nebo kompenzovat a provozovatel je může zrušit. Uživatel musí udržovat skutečné nebo domnělé chyby nebo nesrovnalosti v tajnosti a neprodleně je nahlásit provozovateli.

 6. Uživatel se zavazuje nerozšiřovat v rámci poskytovaných služeb žádné obrázky, odkazy, jména, slova nebo jiné výroky s reklamními, politickými, urážlivými, sexistickými, pornografickými nebo jinak morálně zavrženíhodnými nebo pohoršujícími, obzvláště rasistickými, jakož i pravicově či levicově extremistickými obsahy. Dále se uživatel zavazuje nepoužívat žádné právně chráněné pojmy, jména nebo obrázky. Ve sporném případě musí uživatel obsahy zpochybňované provozovatelem okamžitě odstranit, resp. má provozovatel právo tyto obsahy sám odstranit.

 7. Uživatel musí uposlechnout nařízení provozovatele a jeho pracovníků, jakož i pověřenců a pomocných sil. Toto platí obzvláště pro instrukce administrátorů a moderátorů případného fóra patřícího k příslušné službě.

 8. Zaviněné porušení výše uvedených povinností opravňuje provozovatele k okamžitému a kdykoli vyloučení uživatele z další účasti v dotčených službách a k zablokování či smazání předmětného uživatelského účtu. Za prémiovou měnu připsanou na jeden nebo více účtů v době smazání nebo zablokování nebo za další služby, které již byly rezervovány a jsou stále platné, nebude poskytnuta žádná náhrada ani kompenzace.

 9. Uživatel rovněž zbavuje provozovatele všech nároků uplatněných třetími osobami z důvodu porušení jejich práv chováním nebo obsahem či údaji zveřejněnými uživatelem. Právo na náhradu škody zahrnuje i přiměřené náklady právní obhajoby.

§ 8 Výpověď

 1. Uživatel je oprávněn svou účast na jednotlivých, více nebo všech službách kdykoliv a bez zdůvodnění a dodržení lhůty vypovědět.

 2. Uživatel je oprávněn služby, ať už jednotlivé, ve větším množství, nebo všechny, kdykoliv a bez dodržení lhůty vypovědět, je-li služba nebo služby zastavena/y.

 3. Pokud uživatel předem objednal na určitou dobu prémiové služby, tak na tuto dobu nemá právo na řádné ukončení smlouvy.

 4. Právo obou stran vypovědět smlouvu o využívání služeb, resp. smlouvu o využívání doplňkových služeb kdykoliv z důležitého důvodu (mimořádná výpověď) zůstává.

 5. Musí-li provozovatel hájit mimořádné vypovězení smlouvy o využívání služeb, resp. smlouvy o využívání doplňkových služeb, budou uživateli jím předem uhrazené platby, resp. náhrada hodnoty za zaplacené jednotky prémiové měny (obzvláště za doplňkové služby) poměrně uhrazeny. Další nároky uživatele jsou vyloučeny, pokud není v těchto podmínkách používání dohodnuto jinak.

 6. Provozovatel je obzvláště, ale ne výhradně oprávněn k vypovězení smlouvy z důležitého důvodu, a to když

  • se uživatel dostane s uhrazením plateb částky ve výši minimálně 5 eur do prodlení a i přes dvě upomínky nezaplatí,
  • uživatel zaviněně poruší pravidla služeb a i přes upomínku tento přestupek neukončí; upomínky není zapotřebí, je-li pro provozovatele pokračování ve smlouvě neúnosné, například v případě obzvláště závažných přestupků (více účtů jednoho hráče, trestné činy, ...)
  • uživatel svůj účet po dobu čtyř týdnů a i přes upomínku nepoužíval.
 7. Pokud se na platformě služeb nenachází žádná možnost vypovězení smlouvy pomocí specifické funkce, musí být jakákoliv výpověď učiněna písemnou formou (e-mailem). Mimořádná výpověď musí proběhnout vždy s uvedením důvodů.

 8. Z technických důvodů dojde k definitivnímu vymazání uživatelských údajů a účtu teprve po uplynutí několika dnů.

 9. V případě oprávněné výpovědi provozovatelem z důležitého důvodu nemá uživatel nárok na úhradu nebo vrácení hodnoty za služby, resp. doplňkové služby, na které se výpověď vztahuje.

§ 9 Forma

Vedlejší ujednání k těmto Všeobecným podmínkám používání, jakožto i změnám, doplněním nebo zrušením těchto podmínek používání vyžadují pro svou platnost písemnou formu. Toto rovněž platí pro změnu potřeby písemné formy. Tím není dotčena platnost jednotlivých nebo výslovných smluvních ujednání.

§ 10 Práva užívání

 1. Provozovatel uděluje uživateli jednoduché a nesublicencovatelné právo užívat příslušnou službu v určeném rozsahu po dobu trvání smlouvy o užívání služby.

 2. Uživatel nesmí uživatelský účet prodat, darovat nebo půjčit, ani jej dále pronajímat.

 3. Uživatel smí kopírovat službu pouze v rozsahu, v jakém to umožňuje zamýšlené použití. Nutná kopie zahrnuje načtení služby nebo jejích komponent do hlavní paměti, ale ani dočasnou instalaci, ani uložení služby na datové nosiče hardwaru používaného uživatelem.

 4. Uživateli je zakázáno odstraňovat nebo obcházet stávající ochranný mechanismus proti neoprávněnému použití, pokud to není nutné k dosažení bezproblémového užívání programu.

 5. Duševní vlastnictví a další vlastnická práva ke hře zůstávají provozovateli a jeho poskytovatelům licencí. Uživatel výslovně uznává duševní vlastnictví a související práva provozovatele a jeho poskytovatelů licencí na software, obsah, záložní kopie a dokumentaci.

 6. Pokud může být obsah tvořen a nahrán uživatelem v rámci služby nebo v přímé souvislosti se službou (tzv. „obsah vytvářený uživatelem“), např. nahrávání obrázků, sdílení obsahu, integrace odkazů, výběr jmen hráčů, vytváření příspěvků na fóru atd., pak tento obsah nesmí být reklamní, politicky extrémní, rasistický, urážlivý, sexistický, pornografický nebo jinak morálně zavrženíhodný nebo urážlivý. Koncový uživatel navíc nebude používat žádné právně chráněné značky, jména nebo obrázky bez souhlasu držitele práv.

 7. Práva k obsahu vytvářenému uživateli zůstávají příslušnému uživateli. Provozovatel nepřebírá takový obsah za svůj. Provozovatel si nicméně vyhrazuje právo takový obsah před zveřejněním zkontrolovat a v případě potřeby odmítnout. Zveřejněním uživatel uděluje provozovateli pouze jednoduché, bezplatné právo na užívání obsahu bez omezení co do času a místa, zejména právo na jeho reprodukci a zpřístupnění veřejnosti v rámci služeb.

§ 11 Salvátorská klauzule

Pokud by jednotlivá ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek byla neúčinná, není tím dotčena účinnost zbývajících ustanovení.

§ 12 Volba práva, Soudní příslušnost, Mimosoudní řešení sporů

 1. Na tyto Podmínky použití a všechny smlouvy uzavřené na základě těchto podmínek použití se vztahuje právo Spolkové republiky Německo. Použití Úmluvy OSN o koupi movitého majetku a kolizních norem německého mezinárodního práva soukromého jsou vyloučeny. Závazné předpisy na ochranu spotřebitele platné v místě bydliště nebo obvyklého bydliště uživatele zůstávají volbou práva nedotčeny.

 2. Pokud uživatel po uzavření smlouvy přestěhuje své bydliště nebo místo obvyklého pobytu mimo Spolkovou republiku Německo, je místem soudu sídlo provozovatele. To platí i v případě, kdy bydliště nebo místo obvyklého pobytu spotřebitele není v době podání žaloby známo.

 3. Evropská komise poskytuje online platformu pro mimosoudní online řešení sporů mezi spotřebiteli a maloobchodníky. Platforma je dostupná přes následující odkaz: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Provozovatel není povinen se řízení zúčastnit. Provozovatel se řízení nezúčastní. Otázky a problémy by měly být primárně adresovány našemu zákaznickému servisu prostřednictvím formuláře podpory.

§ 13 Změny vyhrazeny

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky použití kdykoli změnit či doplnit s účinností do budoucna, bude-li to nutné (např. úpravy právního a právního stavu, rozšíření nabídky služeb provozovatele apod.) a uživatel není znevýhodněn proti dobré víře. Změny těchto podmínek použití budou uživateli sděleny vhodným způsobem prostřednictvím oznámení. Upozornění probíhá v rámci služeb nebo zasláním e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou uživatelem. V každém případě bude uživatel o změně informován při příštím přihlášení.

 2. Uživatel může vznést námitku proti změnám podmínek použití do jednoho (1) měsíce od oznámení a možnosti vzít je na vědomí. Uživateli se doporučuje adresovat námitku písemně nebo e-mailem provozovateli za účelem zajištění důkazů.

 3. Pokud uživatel nevznese námitky proti změněným podmínkám používání ve lhůtě jednoho (1) měsíce od oznámení a potvrzení této skutečnosti provozovateli, nebo pokud bude nadále využívat služby, nabudou pro něho změněné nebo doplňující podmínky použití účinnosti. Pokud uživatel ve lhůtě vznese námitku, jsou obě strany oprávněny smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou jednoho měsíce, pokud již neexistuje právo na výpověď kdykoli podle § 8. Původní podmínky používání zůstávají v platnosti až do konce smlouvy.

 4. Veškeré poplatky za služby zaplacené před ukončením lhůty budou uživateli vráceny poměrným dílem. Další nároky uživatele jsou vyloučeny.

 5. V informaci o změnách provozovatel konkrétně upozorní na možnost vznesení námitky a výpovědi, lhůtu a právní důsledky, zejména pokud jde o nevznesení námitky.

 6. Uživateli se doporučuje, aby se neustále informoval o stavu podmínek užívání a popisu služby a použití služeb.

upjers GmbH
Jednatel: Klaus Schmitt
Adresa: Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Německo

E-Mail: agb@upjers.com (žádná podpora)
Tel: +49 (0)951/5109080 (žádná podpora)
Fax: +49 (0)951/510908102 (žádná podpora)

Rejstříkový soud: Amtsgericht Bamberg
Registrační č.: HRB 5558

DIČ: DE275673923