Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů, odvolání

Všeobecné podmínky

§ 1 Rozsah platnosti, Uzavření smlouvy

 1. Tyto Všeobecné podmínky používání stanovují pravidla uživatelského vztahu mezi společností upjers GmbH, Hafenstraße 13, 96052 Bamberg (provozovatel) a uživateli elektronických zábavních nabídek (služby) používajícího (uživatel). Podmínky uživatele jsou jen část smlouvy, jen když provozovatel písemně souhlasí. Přihlášením uživatele k hernímu portálu nebo službě (tj. odesláním žádosti o vyhotovení oprávnění k přístupu (Otevření účtu) a přihlášením se na platformě příslušné služby souhlasí uživatel s podmínkami používání. Při přihlášení je uživatel vyzván k souhlasu s podmínkami používání. Tyto podmínky používání platí pro jakékoliv používání služeb, rovněž i pro budoucí smlouvy, nabídky, výkony a dodávky provozovatele.

 2. Podmínky používání budou zveřejněny výhradně na uživatelském portálu a v rámci služby. Podmínky používání mohou být uloženy v hlavní paměti, na trvalém nosiči dat nebo vytisknuty. Na žádost uživatele mu mohou být podmínky používání rovněž zaslány.

 3. Dodatečně nebo navíc k těmto podmínkám používání platí pravidla hry a návody, které jsou uvedeny spolu s příslušnými službami.

 4. Tyto služby jsou určeny výhradně spotřebiteli ve smyslu § 13 Občanského zákoníku. Používání služeb pro komerční nebo jiné obchodní účely je vyloučeno. Oprávněny k užívání jsou všechny osoby, které v době přihlášení dosáhly věku 18 let. Nezletilé osoby jsou oprávněny k užívání služeb pouze se souhlasem svého zákonného zástupce.

 5. Přihlášením potvrzuje uživatel výslovně svou plnoletost a způsobilost k právním úkonům resp. - u nezletilých osob - předložením souhlasu zákonného zástupce.

 6. Uživatelský vztah začíná přihlášením uživatele k hernímu portálu nebo určité službě a provozovatelovým přijetím přihlášení v podobě vytvoření oprávnění k přístupu (Účet). Vztah končí výpovědí ze strany uživatele, např. zrušením účtu, nebo zablokováním či zrušením účtu ze strany provozovatele, jakož i výpovědí ze strany provozovatele.

 7. Vyplněním a odesláním přihlašovacího formuláře vyslovuje uživatel závaznou nabídku k uzavření smlouvy o využívání služeb (také „ Žádost o otevření účtu pro služby“). K tomu je nutno kompletně a správně vyplnit všechna datová políčka registračního formuláře.

 8. V těchto všeobecných podmínkách uvedené dohody mezi provozovatelem a uživatelem přichází v účinnost s přijetím žádosti o uzavření smlouvy o využívání služeb nebo prvním provozovatelovým úkonem splnění. Doručení žádosti o otevření účtu pro služby, resp. nabídky na využívání doplňkových služeb bude provozovatelem okamžitě potvrzeno elektronickou cestou na uživatelem uvedenou e-mailovou adresu. Potvrzení doručení žádosti nepředstavuje žádné závazné přijetí uživatelovy žádosti. Potvrzení o přijetí může být ale spojeno s prohlášením o přijetí.

§ 2 Rozsah služeb

 1. Provozovatel umožní uživateli ze zásady účast na službách, které poskytuje na internetu v příslušném znění. Uživatel si musí sám zajistit technické předpoklady potřebné pro účast na těchto službách.

 2. Uživatel nemá nárok na účast na službách provozovatele. Obzvláště si provozovatel vyhrazuje možnost uživatelovo přihlášení k jedné nebo více službám bez odůvodnění odmítnout nebo omezit.

 3. Provozovatel nezaručuje, že služby budou odpovídat požadavkům uživatele. Obzvláště nepřebírá provozovatel žádnou záruku ohledně vhodnosti služeb pro uživatelem sledovaný účel.

 4. Uživatele se upozorňuje, že není možná neustálá a nepřerušená dostupnost služeb v plném rozsahu. Provozovatel ale zaručuje roční průměr dostupnosti her ve výši 92 % (devadesát dva procent). Nespadá sem doba, během které jsou servery z důvodů technických nebo jiných problémů mimo okruh provozovatelova vlivu na internetu nedostupné (vyšší moc, zavinění třetí stranou atd.), jakož i doba, kdy se provádí rutinní údržbářské práce. Provozovatel může přístup ke službám omezit, vyžaduje-li to bezpečnost síťového provozu, udržení síťové integrity nebo obzvláště vyžaduje-li to předcházení závažným poruchám sítě, softwaru nebo uložených dat.

 5. Služby podléhají neustálému dalšímu zdokonalování, úpravám a změnám. Z tohoto důvodu může provozovatel kdykoliv přizpůsobit obsahové, optické, technické a jiné podoby svých služeb. Neexistuje přitom nárok uživatele na dodržení určitých technických rámcových podmínek nebo daných skutečností. Uživatel obdrží pouze právo na užívání příslušné služby v její aktuální podobě.
  Uživatel nemá nárok na zachování služby ve verzi stávající při uzavření smlouvy.
  Provozovatel si vyhrazuje právo provoz služeb kdykoliv a bez uvedení důvodů ukončit. V tomto případě může uživatel požadovat v souladu s § 3 odst. 5 a) připsání možných uhrazených plateb (např. za prémiovou měnu) buď k dobru pro jiné provozovatelem nabízené služby, nebo požadovat, aby provozovatel předem uhrazené platby vrátil. Další nároky uživatele z důvodu zastavení služby jsou vyloučeny.

 6. Upozornění, tipy a rady k průběhu služeb, které provozovatel a jeho pracovníci, jakož i jeho pověřenci a pomocné síly udělují, jsou vždy nezávazné. Uživatel nemá nárok na uhrazení škod, které tímto vzniknou.

 7. Pokud není v popisu služeb výslovně uvedeno jinak, jsou služby poskytované provozovatelem bez poplatků. Ustanovení § 3 "Mince" zůstávají tímto nedotčena.

§ 3 Prémiová měna, doplňkové služby, platební podmínky

 1. Provozovatel nabízí uživateli u jednotlivých služeb případně možnost získat za úplatu takzvané prémiové měny (mince, diamanty, uhlí, drahé kameny, barevné střepiny...). Cena jedné jednotky prémiové měny je uvedena na příslušné internetové stránce této služby. Získání vyžaduje dodatečnou - nezávislé na dohodě služby - smlouvu (Dohoda o užívání doplňkových služeb). Tato smlouva je součástí samostatné a jasně označeného objednávkového procesu. Proces objednávání je zakončen tlačítkem "Koupit". Uživatel je potvrzením tímto tlačítkem právně zavázán k prohlášení o záměru a zavazuje se ke smlouvě zaplatit příslušný poplatek.

 2. Prostřednictvím prémiové měny má uživatel příležitost získat doplňkové služby k normálnímu účtu. Vyhrazení určitých doplňkových služeb není samostatná smlouva, ale pouze jednostranné stanovení výkonu uživatele v souvislosti s § 3 odst. 1 na základě této smlouvy. Přesný popis objednaných doplňkových služeb a počet potřebných jednotek prémiové měny následuje zvlášť na internetové stránce příslušné služby a liší se v závislosti na službě. Prémiová měna platí vždy jen pro službu, pro kterou byla zakoupena a je zásadně nepřenosná. Platnost prémiové měny je omezena na 12 měsíců od jejich nabytí.

 3. Pro doplňkové služby platí dodatečně k těmto podmínkám příslušné popisy služeb jako zvláštní podmínky. Provozovatel si vyhrazuje možnost změnit druh, rozsah a obsah doplňkových služeb.
  Zejména si provozovatel vyhrazuje v průběhu dalšího vývoje a úprav služeb jednotlivé doplňkové služby pozměnit, ukončit jejich nabízení a/nebo je také bezplatně integrovat do služeb.

 4. Zakoupení jednotek prémiové měny není povinné. Doplňkové služby mohou spočívat v jednorázových službách nebo mohou být časově omezené. Časově omezené doplňkové služby po uplynutí objednané doby opět pominou, a jsou-li provozovatelem dále nabízeny, lze je znovu objednat.

 5. Vrácení nebo úhrada hodnoty jednou zakoupených jednotek prémiové měny použitých na doplňkové služby nejsou zásadně možné. Toto neplatí, pokud byla smlouva k nabytí doplňkových služeb platně odvolaná podle § 4. Toto rovněž neplatí, jsou-li služby nebo uživatelem objednané doplňkové služby provozovatelem během smluvně sjednané doby používání pozměněny, resp. ukončeny nebo nabídnuty bezplatně.

  a. Prémiová měna, která byla pořízena odměnou během deseti týdnů před nastavením funkce, může být vyměněna v rovnocenné prémiové měně za jinou (uživatelem určenou) službu provozovatele. Případně může uživatel požádat o proplacení prémiové měny, kterou získal od provozovatele odměnou během deseti týdnů před nastavením funkce. Odpovídající žádost musí uživatel během deseti týdnů od nabytí prémiové měny zaslat písemně na support@upjers.com.

  b. Pokud již uživatel předem získal prémiovou měnu na užívání doplňkových služeb za budoucí časové období a nemůže tyto doplňkové služby využívat z důvodů vzniklých vinou provozovatele (např. trvalá nedostupnost doplňkových služeb, přijetí a nabízení doplňkových služeb bezplatně), poskytne provozovatel jako náhradní možnost přednostně jiné doplňkové služby jako náhradu nebo uživateli uhradí - v poměrné výši - zaplacenou částku (resp. hodnotu prémiové měny).
  Právo uživatele vypovědět s okamžitou platností smlouvu o nevyužitých doplňkových službách dle § 8 odst. 4 zůstane tímto neporušeno. Další nároky uživatele jsou vyloučeny

 6. Za využívání doplňkových služeb je poskytovatel oprávněn požadovat platbu předem formou jednotek prémiové měny. Poplatky za nabytí jednotek prémiové měny jsou uzavřením smlouvy, tj. potvrzením o nabytí jednotek prémiové měny, okamžitě splatné. Provozovatel nabízí různé způsoby platby. Uživatel nemá nárok na to, aby provozovatel poskytoval nebo udržoval v platnosti určité způsoby platby. Platby budou inkasovány v souladu s volbou uživatele. Uživatele se výslovně upozorňuje, že poskytovatelé platebních služeb, kteří v závislosti na zvoleném způsobu platby inkasují za provozovatele platby, připíší k dobru provozovatele jen část z těchto uživatelem uhrazených poplatků. S výjimkou případů úspěšného odvolání omezuje se nárok uživatele na zpětnou platbu nebo náhradu platby zásadně na provozovatelem skutečně obdrženou čistou částku. Částka sražená poskytovatelem platebních služeb nebude provozovatelem uhrazena.

 7. V případě prodlení je provozovatel oprávněn doplňkové služby pozastavit, jakož i okamžitě zablokovat dotyčný účet uživatele. Povinnost uživatele zaplatit sjednaný poplatek zůstává tímto nedotčena.

 8. Vzniknou-li provozovateli uživatelovým jednáním zpětné náklady nebo stornování, je uživatel povinen provozovateli tímto vzniklé náklady uhradit. Provozovatel je v tomto případě oprávněn znovu inkasovat tyto náklady spolu s původním poplatkem.

 9. Uživatel může nároky provozovatele kompenzovat jen nepopíratelnými nebo právně stanovenými protinároky. Uživatel může uplatnit zadržovací právo jen v případě, zakládá-li se jeho protinárok na stejném smluvním poměru. Postoupení nároků uživatele vůči provozovateli třetí straně je vyloučeno.

§ 4 Právo na storno a následky storna týkající se prémiové měny a doplňkových služeb

Odvolání:

Máte právo od této smlouvy během čtrnácti dnů bez udání důvodu odstoupit. Odvolací lhůta činí 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud chcete využít svého práva odstoupit od smlouvy, musíte nás

upjers GmbH
Hafenstraße 13
96052 Bamberg, Německo

Telefon: +49 (0) 951-510908
Telefax: +49 (0) 951-510908102
E-Mail: agb@upjers.com

informovat prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisem zaslaným poštou, telefaxem nebo přes e-mail) o Vašem rozhodnutí o odstoupení od této smlouvy.

Můžete k tomu použít přiložený vzor odvolacího formuláře, který nicméně není povinný.


Vzor odvolacího formuláře:

(Chcete-li zrušit smlouvu, vyplňte prosím tento formulář a zašlete jej zpět.)

 • Na upjers GmbH, Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Německo; Telefax: +49 (0) 951-510908102; E-Mail: agb@upjers.com
 • Tímto odvolávám(e) mnou/námi () uzavřenou smlouvu o nákupu následujícího zboží ()/ poskytnutí následujících služeb (*)
 • Objednáno v ()/obdrženo v ()
 • Jméno spotřebitele(ů)
 • Adresa spotřebitele(ů)
 • Podpis spotřebitele(ů) (jen v případě hlášení na papíře)
 • Datum

(*) Nehodící se škrtněte.

Aby bylo možné dodržet a sledovat odvolací lhůtu, odešlete odvolání před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky odvolání:

V případě účinného odstoupení od smlouvy, vzájemně přijmuté dávky a případně vlečná použití (např. úroky) jsou k vydání. Nemůžete vrátit upjers GmbH, výkon zcela nebo zčásti nebo jen ve zhoršeném stavu, tak musíte poskytnout upjers GmbH náhradu hodnoty. To může způsobit, že splníte své smluvní platební povinnosti za období do zrušení. Povinnosti uhradit platby musí být provedena do 30 dnů. Období začíná odesláním Vašeho odvolání námi s jejich přijetím.

Konec práva na storno a následků storna

Zvláštní poznámka: Předčasné promlčení práva na odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy zaniká předčasně, pokud upjers zahájil plnění smlouvy poté, co jste výslovně souhlasili, že upjers začne plnit smlouvu před uplynutím výpovědní lhůty, a vy jste potvrdili znalost, že zahájením plnění smlouvy ztrácíte právo na odstoupení od smlouvy.

§ 5 Nároky z vad

 1. Provozovatel poskytne uživateli přístup ke službám a doplňkovým službám v právě stávajícím znění. Uživatel nemá žádný nárok na zachování nebo docílení určitého stavu / funkčního rozsahu služeb a doplňkových služeb.

 2. Uživatel si je vědom, že software poskytovaný provozovatelem v rámci služeb nemůže být - stejně jako každý jiný software - kompletně bezchybný. Za závadné se služby považují jen v případě, je-li jejich hratelnost závažně a trvale narušena.

 3. K vlastní ochraně uživatele a obzvláště z důvodů zajištění důkazů je uživateli doporučeno zaslat všechny reklamace provozovateli písemně nebo e-mailem.

 4. Z nároků z vad jsou zásadně vyloučeny závady, které jsou způsobené vnějšími vlivy (vyšší moc atd.), které nejsou provozovatelem zastupovány nebo které vzniknou uživatelovou chybnou obsluhou či změnami a jinými manipulacemi, které provozovatel neprovedl anebo nezastupuje.

 5. Záruky v právním smyslu nebudou provozovatelem převzaty, není-li písemně výslovně dohodnuto jinak.

§ 6 Odpovědnost

 1. Pokud provozovatel poskytuje služby bezplatně, tak nenese odpovědnost za jiné než hrubé nedbalosti nebo úmyslného poškození.

 2. Pokud provozovatel požaduje poplatek za služby, tak je povinen uhradit bez omezení za úmyslnou a hrubou nedbalost.

 3. V případě lehké nedbalosti, provozovatel odpovídá pouze v případě porušení základních smluvních povinností. Pod významnými smluvními závazky, včetně tzv. kardinální povinnosti ve smyslu zákona, se rozumí povinnosti, které umožňují efektivní plnění smlouvy. Veškerá zodpovědnost je omezena na výši předvídatelného a typického poškození.

 4. Výše uvedená vyloučení záruky neplatí pro odpovědnost za škodu na životě, těle či zdraví. Rovněž neplatí pro škody vzniklé z porušení hlavní nebo podstatné smluvní povinnosti nebo porušení záruky. Odpovědnost provozovatele podle zákona o ručení za výrobek, jakož i dle § 7 odst. 2 předpisů na ochranu spotřebitelů telekomunikačních služeb zůstává neporušena.

 5. Výše uvedená vyloučení záruky, resp. omezení záruky platí i se zřetelem k odpovědnosti zaměstnanců, pracovníků, spolupracovníků, obchodních zástupců a pomocníků provozovatele obzvláště vůči podílníkům, spolupracovníkům, obchodním zástupcům, orgánům a jejich zástupcům vzhledem k jejich osobnímu ručení.

 6. Provozovatel se výslovně distancuje od obsahů všech stránek, na které vedou z nabídky provozovatele přímé nebo nepřímé odkazy ("Odkazy"). Provozovatel nepřebírá za tyto obsahy a stránky žádné ručení. Za obsahy těchto stránek nesou odpovědnost sami poskytovatelé těchto příslušných stránek. Nedochází ke kontrole odkázaných informací provozovatelem. Provozovateli není známo, že by cizí obsahy porušovaly platné právo. V případě náležitého oznámení o porušení práva bude tento odkaz samozřejmě okamžitě odstraněn.

 7. Změna důkazního břemene v neprospěch uživatele s výše uvedenými ustanoveními není spojená.

§ 7 Povinnost uživatele

 1. Uživatel se zavazuje udržovat své přístupové údaje k jednotlivým službám v tajnosti. Jejich předání třetím stranám je nepřípustné.

 2. Uživatel se zavazuje používat pro každou službu ve stejnou dobu jen jeden účet. Souběžné používání více účtů u jedné služby (tzv. Multi-Using) je nepřípustné.

 3. Používání externích skriptů nebo programů umožňujících automatizování účasti na službách (tzv. Bots) není uživateli povoleno.

 4. Uživatel se zavazuje nezískávat při využívání služby úmyslně díky programátorským chybám nebo programátorským mezerám ve službách (tzv. Bugs) žádné výhody. Již dosažené výhody musí být opět odevzdány, resp. vyváženy a mohou být provozovatelem vráceny do původního stavu. Uživatel musí skutečné nebo domnělé chyby nebo nesrovnalosti udržovat v tajnosti a okamžitě je oznámit provozovateli.

 5. Uživatel se zavazuje nerozšiřovat v rámci poskytovaných služeb žádné obrázky, odkazy, jména, slova nebo jiné výroky s reklamními, politickými, urážlivými, sexistickými, pornografickými nebo jinak morálně zavrženíhodnými nebo pohoršujícími, obzvláště rasistickými, jakož i pravicově či levicově extremistickými obsahy. Dále se uživatel zavazuje nepoužívat žádné právně chráněné pojmy, jména nebo obrázky. Ve sporném případě musí uživatel obsahy zpochybňované provozovatelem okamžitě odstranit, resp. má provozovatel právo tyto obsahy sám odstranit.

 6. Uživatel musí uposlechnout nařízení provozovatele a jeho pracovníků, jakož i pověřenců a pomocných sil. Toto platí obzvláště pro instrukce administrátorů a moderátorů případného fóra patřícího k příslušné službě.

 7. Zaviněné porušení výše uvedených závazků opravňuje provozovatele kdykoliv k okamžitému vyloučení uživatele z další účasti na dotyčných službách a k zablokování anebo zrušení příslušného účtu uživatele. Nedojde rovněž k úhradě nebo vrácení hodnoty za mince připsané na jednom nebo více účtech v době jejich zablokování nebo zrušení, ani za objednané a ještě platné doplňkové služby.

§ 8 Výpověď

 1. Uživatel je oprávněn svou účast na jednotlivých, více nebo všech službách kdykoliv a bez zdůvodnění a dodržení lhůty vypovědět.

 2. Uživatel je oprávněn služby, ať už jednotlivé, ve větším množství, nebo všechny, kdykoliv a bez dodržení lhůty vypovědět, je-li služba nebo služby zastavena/y.

 3. Pokud uživatel předem objednal na určitou dobu prémiové služby, tak na tuto dobu nemá právo na řádné ukončení smlouvy.

 4. Právo obou stran vypovědět smlouvu o využívání služeb, resp. smlouvu o využívání doplňkových služeb kdykoliv z důležitého důvodu (mimořádná výpověď) zůstává.

 5. Musí-li provozovatel hájit mimořádné vypovězení smlouvy o využívání služeb, resp. smlouvy o využívání doplňkových služeb, budou uživateli jím předem uhrazené platby, resp. náhrada hodnoty za zaplacené jednotky prémiové měny (obzvláště za doplňkové služby) poměrně uhrazeny. Další nároky uživatele jsou vyloučeny, pokud není v těchto podmínkách používání dohodnuto jinak.

 6. Provozovatel je obzvláště, ale ne výhradně oprávněn k vypovězení smlouvy z důležitého důvodu, a to když

  • se uživatel dostane s uhrazením plateb částky ve výši minimálně 5 eur do prodlení a i přes dvě upomínky nezaplatí,
  • uživatel zaviněně poruší pravidla služeb a i přes upomínku tento přestupek neukončí; upomínky není zapotřebí, je-li pro provozovatele pokračování ve smlouvě neúnosné, například v případě obzvláště závažných přestupků (více účtů jednoho hráče, trestné činy, ...)
  • uživatel svůj účet po dobu čtyř týdnů a i přes upomínku nepoužíval.
 7. Pokud se na platformě služeb nenachází žádná možnost vypovězení smlouvy pomocí specifické funkce, musí být jakákoliv výpověď učiněna písemnou formou (e-mailem). Mimořádná výpověď musí proběhnout vždy s uvedením důvodů.

 8. Z technických důvodů dojde k definitivnímu vymazání uživatelských údajů a účtu teprve po uplynutí několika dnů.

 9. V případě oprávněné výpovědi provozovatelem z důležitého důvodu nemá uživatel nárok na úhradu nebo vrácení hodnoty za služby, resp. doplňkové služby, na které se výpověď vztahuje.

§ 9 Písemná forma

Vedlejší ujednání k těmto Všeobecným podmínkám používání, jakožto i změnám, doplněním nebo zrušením těchto podmínek používání vyžadují pro svou platnost písemnou formu. Toto rovněž platí pro změnu potřeby písemné formy. Z nich bude platnost jednotlivých nebo explicitními smluvními dohodami nedotčena.

§ 10 Převod práv

Práva na obsah, který si uživatel nastaví v rámci služeb, jsou uchovávána příslušnými uživateli. S nastavením připouští uživatel provozovateli pouze jednoduché, bezplatné a kdykoliv odvolatelné právo užívat obsah, a to zejména právo na zpřístupnění.

§ 11 Salvátorská klauzule, ostatní

 1. Pokud jeden nebo více opatření, by mělo být neplatné nebo nevynutitelné, tak bude platnost ostatních ustanovení nedotčena.

 2. Pro tyto podmínky používání, a všechny na základě těchto podmínek uzavřené smlouvy, platí právo Spolkové republiky Německo. Použití kupního práva OSN o koupi movitostí, jakož i kolizních pravidel německého mezinárodního soukromého práva je vyloučeno.

 3. Pokud po uzavření smlouvy uživatel změní místo svého bydliště nebo místo obvyklého pobytu mimo území Spolkové republiky Německa, tak platí jurisdikce sídla provozovatele. To platí i v případě, že bydliště spotřebitele v době působení není známo.

 4. Provozovatel si vyhrazuje právo podmínky používání s účinností do budoucnosti kdykoliv změnit nebo doplnit, je-li to nezbytné (např. úpravy právního a zákonného stavu, rozšíření pole působnosti provozovatele atd.), a uživatel tímto nebude proti dobré víře znevýhodněn. Změny v těchto podmínkách používání budou uživateli vhodným způsobem vyrozumění sděleny. Vyrozumění proběhne v rámci služeb anebo zasláním emailu na uživatelem zadanou emailovou adresu. V každém případě bude uživatel při dalším přihlášení o těchto změnách informován.

 5. Uživatel se může po vyrozumění a seznámení se se změnami během (1) měsíce ode změny podmínek používání odvolat. Uživateli je doporučeno za účelem zajištění důkazů zaslat provozovateli odpor písemně resp. prostřednictvím e-mailu.

 6. Nepodá-li uživatel proti pozměněným podmínkám používání během lhůty (1) měsíce po poučení a možnosti vzetí na vědomí odpor vůči provozovateli nebo používá-li tyto služby i nadále, stanou se pozměněné nebo doplněné podmínky používání vůči němu platné. Podá-li uživatel odpor ve stanovené lhůtě, jsou obě strany oprávněny smlouvu s výpovědní lhůtou jednoho měsíce vypovědět, pokud již neexistuje podle § 8 výpovědní právo v jakoukoliv dobu. Až do ukončení smlouvy platí nadále původní podmínky používání.

 7. Možné poplatky za služby uhrazené předem a vztahující se na dobu delší než je časové období ukončení budou uživateli poměrně navráceny. Další nároky uživatele jsou vyloučeny.

 8. Provozovatel bude oznámením o změnách obzvláště upozorněn na možnost odporu a výpovědi, na lhůtu a právní následky, obzvláště vzhledem k neuskutečněnému odporu.

 9. Uživateli je doporučeno se neustále informovat o stavu podmínek používání a popisech využívání služeb.

Stav: Červenec 2014

upjers GmbH
Jednatel: Klaus Schmitt
Adresa: Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Německo

E-Mail: agb@upjers.com (žádná podpora)
Tel: +49 (0)951/5109080 (žádná podpora)
Fax: +49 (0)951/510908102 (žádná podpora)

Rejstříkový soud: Amtsgericht Bamberg
Registrační č.: HRB 5558

DIČ: DE275673923