Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů, odvolání

Všeobecné podmínky

§ 1 Rozsah platnosti, Uzavření smlouvy

(1) Tyto Všeobecné podmínky používání stanovují pravidla uživatelského vztahu mezi společností Upjers GmbH, Hafenstraße 13, 96052 Bamberg (provozovatel) a uživateli elektronických zábavních nabídek (služby) používajícího (uživatel). Podmínky uživatele jsou jen část smlouvy, jen když provozovatel písemně souhlasí. Přihlášením uživatele k hernímu portálu nebo službě (tj. odesláním žádosti o vyhotovení oprávnění k přístupu (Otevření účtu) a přihlášením se na platformě příslušné služby souhlasí uživatel s podmínkami používání. Při přihlášení je uživatel vyzván k souhlasu s podmínkami používání. Tyto podmínky používání platí pro jakékoliv používání služeb, rovněž i pro budoucí smlouvy, nabídky, výkony a dodávky provozovatele.

(2) Podmínky používání budou zveřejněny výhradně na uživatelském portálu a v rámci služby. Podmínky používání mohou být uloženy v hlavní paměti, na trvalém nosiči dat nebo vytisknuty. Na žádost uživatele mu mohou být podmínky používání rovněž zaslány.

(3) Dodatečně nebo navíc k těmto podmínkám používání platí pravidla hry a návody, které jsou uvedeny spolu s příslušnými službami.

(4) Tyto služby jsou určeny výhradně spotřebiteli ve smyslu § 13 Občanského zákoníku. Používání služeb pro komerční nebo jiné obchodní účely je vyloučeno. Oprávněny k užívání jsou všechny osoby, které v době přihlášení dosáhly věku 18 let. Nezletilé osoby jsou oprávněny k užívání služeb pouze se souhlasem svého zákonného zástupce.

(5) Přihlášením potvrzuje uživatel výslovně svou plnoletost a způsobilost k právním úkonům resp. - u nezletilých osob - předložením souhlasu zákonného zástupce.

(6) Uživatelský vztah začíná přihlášením uživatele k hernímu portálu nebo určité službě a provozovatelovým přijetím přihlášení v podobě vytvoření oprávnění k přístupu (Účet). Vztah končí výpovědí ze strany uživatele, např. zrušením účtu, nebo zablokováním či zrušením účtu ze strany provozovatele, jakož i výpovědí ze strany provozovatele.

(7) Vyplněním a odesláním přihlašovacího formuláře vyslovuje uživatel závaznou nabídku k uzavření smlouvy o využívání služeb (také „ Žádost o otevření účtu pro služby“). K tomu je nutno kompletně a správně vyplnit všechna datová políčka registračního formuláře.

(8) V těchto všeobecných podmínkách uvedené dohody mezi provozovatelem a uživatelem přichází v účinnost s přijetím žádosti o uzavření smlouvy o využívání služeb nebo prvním provozovatelovým úkonem splnění. Doručení žádosti o otevření účtu pro služby, resp. nabídky na využívání doplňkových služeb bude provozovatelem okamžitě potvrzeno elektronickou cestou na uživatelem uvedenou e-mailovou adresu. Potvrzení doručení žádosti nepředstavuje žádné závazné přijetí uživatelovy žádosti. Potvrzení o přijetí může být ale spojeno s prohlášením o přijetí.

§ 2 Rozsah služeb

(1) Provozovatel umožní uživateli ze zásady účast na službách, které poskytuje na internetu v příslušném znění. Uživatel si musí sám zajistit technické předpoklady potřebné pro účast na těchto službách.

(2) Uživatel nemá nárok na účast na službách provozovatele. Obzvláště si provozovatel vyhrazuje možnost uživatelovo přihlášení k jedné nebo více službám bez odůvodnění odmítnout nebo omezit.

(3) Provozovatel nezaručuje, že služby budou odpovídat požadavkům uživatele. Obzvláště nepřebírá provozovatel žádnou záruku ohledně vhodnosti služeb pro uživatelem sledovaný účel.

(4) Uživatele se upozorňuje, že není možná neustálá a nepřerušená dostupnost služeb v plném rozsahu. Provozovatel ale zaručuje roční průměr dostupnosti her ve výši 92 % (devadesát dva procent). Nespadá sem doba, během které jsou servery z důvodů technických nebo jiných problémů mimo okruh provozovatelova vlivu na internetu nedostupné (vyšší moc, zavinění třetí stranou atd.), jakož i doba, kdy se provádí rutinní údržbářské práce. Provozovatel může přístup ke službám omezit, vyžaduje-li to bezpečnost síťového provozu, udržení síťové integrity nebo obzvláště vyžaduje-li to předcházení závažným poruchám sítě, softwaru nebo uložených dat.

(5) Služby podléhají neustálému dalšímu zdokonalování, úpravám a změnám. Z tohoto důvodu může provozovatel kdykoliv přizpůsobit obsahové, optické, technické a jiné podoby svých služeb. Neexistuje přitom nárok uživatele na dodržení určitých technických rámcových podmínek nebo daných skutečností. Uživatel obdrží pouze právo na užívání příslušné služby v její aktuální podobě.

Uživatel nemá nárok na zachování služby ve verzi stávající při uzavření smlouvy.

Provozovatel si vyhrazuje právo provoz služeb kdykoliv a bez uvedení důvodů ukončit. V tomto případě může uživatel požadovat v souladu s § 3 odst. 5 a) připsání možných uhrazených plateb (např. za prémiovou měnu) buď k dobru pro jiné provozovatelem nabízené služby, nebo požadovat, aby provozovatel předem uhrazené platby vrátil. Další nároky uživatele z důvodu zastavení služby jsou vyloučeny.

(6) Upozornění, tipy a rady k průběhu služeb, které provozovatel a jeho pracovníci, jakož i jeho pověřenci a pomocné síly udělují, jsou vždy nezávazné. Uživatel nemá nárok na uhrazení škod, které tímto vzniknou.

(7) Pokud není v popisu služeb výslovně uvedeno jinak, jsou služby poskytované provozovatelem bez poplatků. Ustanovení § 3 "Mince" zůstávají tímto nedotčena.

§ 3 Prémiová měna, doplňkové služby, platební podmínky

(1) Provozovatel nabízí uživateli u jednotlivých služeb případně možnost získat za úplatu takzvané prémiové měny (mince, diamanty, uhlí, drahé kameny, barevné střepiny...). Cena jedné jednotky prémiové měny je uvedena na příslušné internetové stránce této služby. Získání vyžaduje dodatečnou - nezávislé na dohodě služby - smlouvu (Dohoda o užívání doplňkových služeb). Tato smlouva je součástí samostatné a jasně označeného objednávkového procesu. Proces objednávání je zakončen tlačítkem "Koupit". Uživatel je potvrzením tímto tlačítkem právně zavázán k prohlášení o záměru a zavazuje se ke smlouvě zaplatit příslušný poplatek.

(2) Prostřednictvím prémiové měny má uživatel příležitost získat doplňkové služby k normálnímu účtu. Vyhrazení určitých doplňkových služeb není samostatná smlouva, ale pouze jednostranné stanovení výkonu uživatele v souvislosti s § 3 odst. 1 na základě této smlouvy. Přesný popis objednaných doplňkových služeb a počet potřebných jednotek prémiové měny následuje zvlášť na internetové stránce příslušné služby a liší se v závislosti na službě. Prémiová měna platí vždy jen pro službu, pro kterou byla zakoupena a je zásadně nepřenosná. Platnost prémiové měny je omezena na 12 měsíců od jejich nabytí.

(3) Pro doplňkové služby platí dodatečně k těmto podmínkám příslušné popisy služeb jako zvláštní podmínky. Provozovatel si vyhrazuje možnost změnit druh, rozsah a obsah doplňkových služeb.

Zejména si provozovatel vyhrazuje v průběhu dalšího vývoje a úprav služeb jednotlivé doplňkové služby pozměnit, ukončit jejich nabízení a/nebo je také bezplatně integrovat do služeb.

(4) Zakoupení jednotek prémiové měny není povinné. Doplňkové služby mohou spočívat v jednorázových službách nebo mohou být časově omezené. Časově omezené doplňkové služby po uplynutí objednané doby opět pominou, a jsou-li provozovatelem dále nabízeny, lze je znovu objednat.

(5) Vrácení nebo úhrada hodnoty jednou zakoupených jednotek prémiové měny použitých na doplňkové služby nejsou zásadně možné. Toto neplatí, pokud byla smlouva k nabytí doplňkových služeb platně odvolaná podle § 4. Toto rovněž neplatí, jsou-li služby nebo uživatelem objednané doplňkové služby provozovatelem během smluvně sjednané doby používání pozměněny, resp. ukončeny nebo nabídnuty bezplatně.

(a) Prémiová měna, která byla pořízena odměnou během deseti týdnů před nastavením funkce, může být vyměněna v rovnocenné prémiové měně za jinou (uživatelem určenou) službu provozovatele. Případně může uživatel požádat o proplacení prémiové měny, kterou získal od provozovatele odměnou během deseti týdnů před nastavením funkce. Odpovídající žádost musí uživatel během deseti týdnů od nabytí prémiové měny zaslat písemně na support@upjers.com.

(b) Pokud již uživatel předem získal prémiovou měnu na užívání doplňkových služeb za budoucí časové období a nemůže tyto doplňkové služby využívat z důvodů vzniklých vinou provozovatele (např. trvalá nedostupnost doplňkových služeb, přijetí a nabízení doplňkových služeb bezplatně), poskytne provozovatel jako náhradní možnost přednostně jiné doplňkové služby jako náhradu nebo uživateli uhradí - v poměrné výši - zaplacenou částku (resp. hodnotu prémiové měny).

Právo uživatele vypovědět s okamžitou platností smlouvu o nevyužitých doplňkových službách dle § 8 odst. 4 zůstane tímto neporušeno. Další nároky uživatele jsou vyloučeny

(6) Za využívání doplňkových služeb je poskytovatel oprávněn požadovat platbu předem formou jednotek prémiové měny. Poplatky za nabytí jednotek prémiové měny jsou uzavřením smlouvy, tj. potvrzením o nabytí jednotek prémiové měny, okamžitě splatné. Provozovatel nabízí různé způsoby platby. Uživatel nemá nárok na to, aby provozovatel poskytoval nebo udržoval v platnosti určité způsoby platby. Platby budou inkasovány v souladu s volbou uživatele. Uživatele se výslovně upozorňuje, že poskytovatelé platebních služeb, kteří v závislosti na zvoleném způsobu platby inkasují za provozovatele platby, připíší k dobru provozovatele jen část z těchto uživatelem uhrazených poplatků. S výjimkou případů úspěšného odvolání omezuje se nárok uživatele na zpětnou platbu nebo náhradu platby zásadně na provozovatelem skutečně obdrženou čistou částku. Částka sražená poskytovatelem platebních služeb nebude provozovatelem uhrazena.

(7) V případě prodlení je provozovatel oprávněn doplňkové služby pozastavit, jakož i okamžitě zablokovat dotyčný účet uživatele. Povinnost uživatele zaplatit sjednaný poplatek zůstává tímto nedotčena.

(8) Vzniknou-li provozovateli uživatelovým jednáním zpětné náklady nebo stornování, je uživatel povinen provozovateli tímto vzniklé náklady uhradit. Provozovatel je v tomto případě oprávněn znovu inkasovat tyto náklady spolu s původním poplatkem.

(9) Uživatel může nároky provozovatele kompenzovat jen nepopíratelnými nebo právně stanovenými protinároky. Uživatel může uplatnit zadržovací právo jen v případě, zakládá-li se jeho protinárok na stejném smluvním poměru. Postoupení nároků uživatele vůči provozovateli třetí straně je vyloučeno.

§ 4 Právo na storno a následky storna týkající se prémiové měny a doplňkových služeb

Odvolání:


Máte právo od této smlouvy během čtrnácti dnů bez udání důvodu odstoupit. Odvolací lhůta činí 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud chcete využít svého práva odstoupit od smlouvy, musíte nás


upjers GmbH
Hafenstraße 13
96052 Bamberg, Německo


Telefon: +49 (0) 951-510908
Telefax: +49 (0) 951-510908102
E-Mail: agb@upjers.com

informovat prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisem zaslaným poštou, telefaxem nebo přes e-mail) o Vašem rozhodnutí o odstoupení od této smlouvy.

Můžete k tomu použít přiložený vzor odvolacího formuláře, který nicméně není povinný.

Vzor odvolacího formuláře:


(Chcete-li zrušit smlouvu, vyplňte prosím tento formulář a zašlete jej zpět.)
- Na upjers GmbH, Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Německo; Telefax: +49 (0) 951-510908102; E-Mail: agb@upjers.com
- Tímto odvolávám(e) mnou/námi (*) uzavřenou smlouvu o nákupu následujícího zboží (*)/ poskytnutí následujících služeb (*)
- Objednáno v (*)/obdrženo v (*)
- Jméno spotřebitele(ů)
- Adresa spotřebitele(ů)
- Podpis spotřebitele(ů) (jen v případě hlášení na papíře)
- Datum

_________
(*) Nehodící se škrtněte.


Aby bylo možné dodržet a sledovat odvolací lhůtu, odešlete odvolání před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.


Důsledky odvolání:

V případě účinného odstoupení od smlouvy, vzájemně přijmuté dávky a případně vlečná použití (např. úroky) jsou k vydání. Nemůžete vrátit upjers GmbH, výkon zcela nebo zčásti nebo jen ve zhoršeném stavu, tak musíte poskytnout upjers GmbH náhradu hodnoty. To může způsobit, že splníte své smluvní platební povinnosti za období do zrušení. Povinnosti uhradit platby musí být provedena do 30 dnů. Období začíná odesláním Vašeho odvolání námi s jejich přijetím.


Konec práva na storno a následků storna

Zvláštní poznámka: Předčasné promlčení práva na odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy zaniká předčasně, pokud upjers zahájil plnění smlouvy poté, co jste výslovně souhlasili, že upjers začne plnit smlouvu před uplynutím výpovědní lhůty, a vy jste potvrdili znalost, že zahájením plnění smlouvy ztrácíte právo na odstoupení od smlouvy.

§ 5 Nároky z vad

(1) Provozovatel poskytne uživateli přístup ke službám a doplňkovým službám v právě stávajícím znění. Uživatel nemá žádný nárok na zachování nebo docílení určitého stavu / funkčního rozsahu služeb a doplňkových služeb.

(2) Uživatel si je vědom, že software poskytovaný provozovatelem v rámci služeb nemůže být - stejně jako každý jiný software - kompletně bezchybný. Za závadné se služby považují jen v případě, je-li jejich hratelnost závažně a trvale narušena.

(3) K vlastní ochraně uživatele a obzvláště z důvodů zajištění důkazů je uživateli doporučeno zaslat všechny reklamace provozovateli písemně nebo e-mailem.

(4) Z nároků z vad jsou zásadně vyloučeny závady, které jsou způsobené vnějšími vlivy (vyšší moc atd.), které nejsou provozovatelem zastupovány nebo které vzniknou uživatelovou chybnou obsluhou či změnami a jinými manipulacemi, které provozovatel neprovedl anebo nezastupuje.

(5) Záruky v právním smyslu nebudou provozovatelem převzaty, není-li písemně výslovně dohodnuto jinak.

§ 6 Odpovědnost

(1) Pokud provozovatel poskytuje služby bezplatně, tak nenese odpovědnost za jiné než hrubé nedbalosti nebo úmyslného poškození.

(2) Pokud provozovatel požaduje poplatek za služby, tak je povinen uhradit bez omezení za úmyslnou a hrubou nedbalost.

(3) V případě lehké nedbalosti, provozovatel odpovídá pouze v případě porušení základních smluvních povinností. Pod významnými smluvními závazky, včetně tzv. kardinální povinnosti ve smyslu zákona, se rozumí povinnosti, které umožňují efektivní plnění smlouvy. Veškerá zodpovědnost je omezena na výši předvídatelného a typického poškození.

(4) Výše uvedená vyloučení záruky neplatí pro odpovědnost za škodu na životě, těle či zdraví. Rovněž neplatí pro škody vzniklé z porušení hlavní nebo podstatné smluvní povinnosti nebo porušení záruky. Odpovědnost provozovatele podle zákona o ručení za výrobek, jakož i dle § 7 odst. 2 předpisů na ochranu spotřebitelů telekomunikačních služeb zůstává neporušena.

(5) Výše uvedená vyloučení záruky, resp. omezení záruky platí i se zřetelem k odpovědnosti zaměstnanců, pracovníků, spolupracovníků, obchodních zástupců a pomocníků provozovatele obzvláště vůči podílníkům, spolupracovníkům, obchodním zástupcům, orgánům a jejich zástupcům vzhledem k jejich osobnímu ručení.

(6) Provozovatel se výslovně distancuje od obsahů všech stránek, na které vedou z nabídky provozovatele přímé nebo nepřímé odkazy ("Odkazy"). Provozovatel nepřebírá za tyto obsahy a stránky žádné ručení. Za obsahy těchto stránek nesou odpovědnost sami poskytovatelé těchto příslušných stránek. Nedochází ke kontrole odkázaných informací provozovatelem. Provozovateli není známo, že by cizí obsahy porušovaly platné právo. V případě náležitého oznámení o porušení práva bude tento odkaz samozřejmě okamžitě odstraněn.

(7) Změna důkazního břemene v neprospěch uživatele s výše uvedenými ustanoveními není spojená.

§ 7 Povinnost uživatele

(1) Uživatel se zavazuje udržovat své přístupové údaje k jednotlivým službám v tajnosti. Jejich předání třetím stranám je nepřípustné.

(2) Uživatel se zavazuje používat pro každou službu ve stejnou dobu jen jeden účet. Souběžné používání více účtů u jedné služby (tzv. Multi-Using) je nepřípustné.

(3) Používání externích skriptů nebo programů umožňujících automatizování účasti na službách (tzv. Bots) není uživateli povoleno.

(4) Uživatel se zavazuje nezískávat při využívání služby úmyslně díky programátorským chybám nebo programátorským mezerám ve službách (tzv. Bugs) žádné výhody. Již dosažené výhody musí být opět odevzdány, resp. vyváženy a mohou být provozovatelem vráceny do původního stavu. Uživatel musí skutečné nebo domnělé chyby nebo nesrovnalosti udržovat v tajnosti a okamžitě je oznámit provozovateli.

(5) Uživatel se zavazuje nerozšiřovat v rámci poskytovaných služeb žádné obrázky, odkazy, jména, slova nebo jiné výroky s reklamními, politickými, urážlivými, sexistickými, pornografickými nebo jinak morálně zavrženíhodnými nebo pohoršujícími, obzvláště rasistickými, jakož i pravicově či levicově extremistickými obsahy. Dále se uživatel zavazuje nepoužívat žádné právně chráněné pojmy, jména nebo obrázky. Ve sporném případě musí uživatel obsahy zpochybňované provozovatelem okamžitě odstranit, resp. má provozovatel právo tyto obsahy sám odstranit.

(6) Uživatel musí uposlechnout nařízení provozovatele a jeho pracovníků, jakož i pověřenců a pomocných sil. Toto platí obzvláště pro instrukce administrátorů a moderátorů případného fóra patřícího k příslušné službě.

(7) Zaviněné porušení výše uvedených závazků opravňuje provozovatele kdykoliv k okamžitému vyloučení uživatele z další účasti na dotyčných službách a k zablokování anebo zrušení příslušného účtu uživatele. Nedojde rovněž k úhradě nebo vrácení hodnoty za mince připsané na jednom nebo více účtech v době jejich zablokování nebo zrušení, ani za objednané a ještě platné doplňkové služby.

§ 8 Výpověď

(1) Uživatel je oprávněn svou účast na jednotlivých, více nebo všech službách kdykoliv a bez zdůvodnění a dodržení lhůty vypovědět.

(2) Uživatel je oprávněn služby, ať už jednotlivé, ve větším množství, nebo všechny, kdykoliv a bez dodržení lhůty vypovědět, je-li služba nebo služby zastavena/y.

(3) Pokud uživatel předem objednal na určitou dobu prémiové služby, tak na tuto dobu nemá právo na řádné ukončení smlouvy.

(4) Právo obou stran vypovědět smlouvu o využívání služeb, resp. smlouvu o využívání doplňkových služeb kdykoliv z důležitého důvodu (mimořádná výpověď) zůstává.

(5) Musí-li provozovatel hájit mimořádné vypovězení smlouvy o využívání služeb, resp. smlouvy o využívání doplňkových služeb, budou uživateli jím předem uhrazené platby, resp. náhrada hodnoty za zaplacené jednotky prémiové měny (obzvláště za doplňkové služby) poměrně uhrazeny. Další nároky uživatele jsou vyloučeny, pokud není v těchto podmínkách používání dohodnuto jinak.

(6) Provozovatel je obzvláště, ale ne výhradně oprávněn k vypovězení smlouvy z důležitého důvodu, a to když
- se uživatel dostane s uhrazením plateb částky ve výši minimálně 5 eur do prodlení a i přes dvě upomínky nezaplatí,
- uživatel zaviněně poruší pravidla služeb a i přes upomínku tento přestupek neukončí; upomínky není zapotřebí, je-li pro provozovatele pokračování ve smlouvě neúnosné, například v případě obzvláště závažných přestupků (více účtů jednoho hráče, trestné činy, ...)
- uživatel svůj účet po dobu čtyř týdnů a i přes upomínku nepoužíval.

(7) Pokud se na platformě služeb nenachází žádná možnost vypovězení smlouvy pomocí specifické funkce, musí být jakákoliv výpověď učiněna písemnou formou (e-mailem). Mimořádná výpověď musí proběhnout vždy s uvedením důvodů.

(8) Z technických důvodů dojde k definitivnímu vymazání uživatelských údajů a účtu teprve po uplynutí několika dnů.

(9) V případě oprávněné výpovědi provozovatelem z důležitého důvodu nemá uživatel nárok na úhradu nebo vrácení hodnoty za služby, resp. doplňkové služby, na které se výpověď vztahuje.

§ 9 Písemná forma

Vedlejší ujednání k těmto Všeobecným podmínkám používání, jakožto i změnám, doplněním nebo zrušením těchto podmínek používání vyžadují pro svou platnost písemnou formu. Toto rovněž platí pro změnu potřeby písemné formy. Z nich bude platnost jednotlivých nebo explicitními smluvními dohodami nedotčena.

§ 10 Převod práv

Práva na obsah, který si uživatel nastaví v rámci služeb, jsou uchovávána příslušnými uživateli. S nastavením připouští uživatel provozovateli pouze jednoduché, bezplatné a kdykoliv odvolatelné právo užívat obsah, a to zejména právo na zpřístupnění.

§ 11 Salvátorská klauzule, ostatní

(1) Pokud jeden nebo více opatření, by mělo být neplatné nebo nevynutitelné, tak bude platnost ostatních ustanovení nedotčena.

(2) Pro tyto podmínky používání, a všechny na základě těchto podmínek uzavřené smlouvy, platí právo Spolkové republiky Německo. Použití kupního práva OSN o koupi movitostí, jakož i kolizních pravidel německého mezinárodního soukromého práva je vyloučeno.

(3) Pokud po uzavření smlouvy uživatel změní místo svého bydliště nebo místo obvyklého pobytu mimo území Spolkové republiky Německa, tak platí jurisdikce sídla provozovatele. To platí i v případě, že bydliště spotřebitele v době působení není známo.

(4) Provozovatel si vyhrazuje právo podmínky používání s účinností do budoucnosti kdykoliv změnit nebo doplnit, je-li to nezbytné (např. úpravy právního a zákonného stavu, rozšíření pole působnosti provozovatele atd.), a uživatel tímto nebude proti dobré víře znevýhodněn. Změny v těchto podmínkách používání budou uživateli vhodným způsobem vyrozumění sděleny. Vyrozumění proběhne v rámci služeb anebo zasláním emailu na uživatelem zadanou emailovou adresu. V každém případě bude uživatel při dalším přihlášení o těchto změnách informován.

(5) Uživatel se může po vyrozumění a seznámení se se změnami během (1) měsíce ode změny podmínek používání odvolat. Uživateli je doporučeno za účelem zajištění důkazů zaslat provozovateli odpor písemně resp. prostřednictvím e-mailu.

(6) Nepodá-li uživatel proti pozměněným podmínkám používání během lhůty (1) měsíce po poučení a možnosti vzetí na vědomí odpor vůči provozovateli nebo používá-li tyto služby i nadále, stanou se pozměněné nebo doplněné podmínky používání vůči němu platné. Podá-li uživatel odpor ve stanovené lhůtě, jsou obě strany oprávněny smlouvu s výpovědní lhůtou jednoho měsíce vypovědět, pokud již neexistuje podle § 8 výpovědní právo v jakoukoliv dobu. Až do ukončení smlouvy platí nadále původní podmínky používání.

(7) Možné poplatky za služby uhrazené předem a vztahující se na dobu delší než je časové období ukončení budou uživateli poměrně navráceny. Další nároky uživatele jsou vyloučeny.

(8) Provozovatel bude oznámením o změnách obzvláště upozorněn na možnost odporu a výpovědi, na lhůtu a právní následky, obzvláště vzhledem k neuskutečněnému odporu.

(9) Uživateli je doporučeno se neustále informovat o stavu podmínek používání a popisech využívání služeb.Stav: Červenec 2014


upjers GmbH
Jednatel: Klaus Schmitt
Adresa: Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Německo

E-Mail: agb@upjers.com (žádná podpora)
Tel: +49 (0)951/5109080 (žádná podpora)
Fax: +49 (0)951/510908102 (žádná podpora)

Rejstříkový soud: Amtsgericht Bamberg
Registrační č.: HRB 5558

DIČ: DE275673923

Zsady ochrany osobnch dajů

Toto je prohlen o ochraně dajů společnosti upjers GmbH, Hafenstrae 13, 96052 Bamberg. Plat pro vechny webov strnky a hry provozovan společnost upjers.

Nsledně jsou pro lep porozuměn krtce vysvětleny nejdůleitěj pojmy tohoto prohlen o ochraně osobnch dajů:

Slovnček pojmů

1. Co jsou osobn daje?

Osobn daje jsou informace, kter identifikuj uivatele. K nim se napřklad řad jmno, emailov adresa, telefonn čslo, potovn adresa nebo daje o kreditn kartě uivatele.

2. Co jsou uivatelsk data?

Uivatelsk data jsou daje, kter společnost upjers od uivatele vyaduje, zpracovv a ukld, kontaktuj-li tito uivatel webov strnky a hry provozovan společnost upjers. Uivatelsk data jsou obzvltě vlastnosti slouc k identifikaci uivatele (např. nzev domny a/nebo IP adresa počtače, ze kterho uivatel upjers kontaktuje).

3. Co jsou IP adresy?

IP adresy slou k identifikaci zařzen, kter jsou připojena k internetu. Kadmu počtači, kter je připojen k internetu, můe bt přiřazena určit IP adresa, tj. určit čseln kombinace.

4. Co je soubor cookie?

Cookie je mal textov soubor, kter je předvn webovmi strnkami nebo hrami provozovanmi společnost upjers - stejně jako mnoha jinmi internetovmi strnkami - cookie souboru uivatelova prohleče a kter je uloen na pevnm disku počtače uivatele, aby webov strnky a hry tohoto uivatele při přt nvtěvě opět poznaly. Soubor cookie obsahuje mimo jin nzev domny, odkud pochz, svou ivotnost, a hodnotu, zpravidla jednoznačn čslo, kter bylo sestaveno genertorem nhodnch čsel. Soubory cookie samy o sobě nemohou bt pouvny k identifikovn uivatele. Samozřejmě mohou bt webov strnky a hry provozovan společnost upjers pouvny ze zsady i bez těchto souborů, je-li www prohleč nastaven tak, e jsou soubory cookie obecně zamtnuty. Soubory, kter se ji nachzej v počtači, můe uivatel kdykoliv manulně opět ze svho pevnho disku vymazat. upjers upozorňuje uivatele, e při pouvn webovch strnek a her provozovanch společnost upjers bez souborů cookie můe dojt k omezen při pouvn.

 

 

1 Sbrn, zpracovvn a ukldn osobnch dajů

Kdy vyuvte nae strnky nebo hry, tak upjers a nebo hosting provozovatel od upjers sbraj daje přes takzvan server-logfiles. K tomu se řad i daje, kter uivatel při komunikaci s jinm uivatelem na webovch strnkch anebo ve hrch provozovanch společnost upjers tomuto jinmu uivateli sděl. upjers uivateli doporučuje, aby se svmi daji zachzel svědomitě a etrně a aby vdy zvil, o čem a s km uivatel na webovch strnkch anebo ve hrch provozovanch společnost upjers komunikuje. Určit informace, ku přkladu komunikace mezi uivateli, jsou viditeln i pro ostatn uivatele webovch strnek anebo ve hrch provozovanch společnost upjers.

upjers sbr, zpracovv a ulo tyto osobn daje, kter dobrovolně (napřklad ve formulřch nebo na jinch mstech na strnkch, kter jsou provozovan firmou upjers) v elektronick nebo jin komunikaci podaly dle. K tomu patř i data, kter zdělte i jinm uivatelům, kter komunikujete přes strnky a hry provozovan firmou upjers. upjers Vm doporučuje zachzet s daji a informacemi svědomitě a uvit, co a s km přes strnky, kter jsou provozovan firmou upjers, komunikujete. Určit komunikace, jako třeba komunikace mezi uivateli, můou bt viditeln i pro jin uivatele.

Aby se uivatel mohl pro pouvn her provozovanch společnost upjers zaregistrovat, mus poskytnout určit informace o sv osobě. K tomu patř např. emailov adresa. Chce-li uivatel ve hrch vyut doplňkovch slueb, znamen to, e upjers od uivatele potřebuje vce informac, jako např. bankovn spojen a/nebo daje o kreditn kartě.

Zde je několik přkladů dajů, kter upjers ukld:

Zaregistruje-li se uivatel do hry provozovan společnost upjers anebo tuto hru pouv, ukld upjers automaticky nzev domny a/nebo IP adresu počtače, ze kterho uivatel upjers kontaktuje.

upjers ukld emailovou adresu uivatele, pokud byla uivatelem společnosti upjers sdělena.

 

 

2 Pouit osobnch dajů

a) Jen, kdy je to prvem povolen, nebo kdy jste s tm srozuměni, tak upjers ukld, vyuv nebo dv vae osobn daje dle.

Nasbran daje přes server-logfiles upjers zpracovv jen k statistickmu vyhodnocen a k vylepen, tak jako k optimalizaci webovch strnek a her. upjers si nsledovně ponechv ověřen těchto dajů, pokud existuje důvodn podezřen z protiprvnho uvn webovch strnek a her.

Společnost upjers můe pout emailovou adresu, kter j byla sdělena uivatelem, aby mohla uivateli zaslat informace o hře upjers. Uivatel můe svůj souhlas s tmto samozřejmě kdykoliv psemně odvolat (např. prostřednictvm emailu), a to bez naběhnut nkladů, kromě nkladů na doručen odvoln (se zkladnmi tarify). Uivateli bude v kad informaci nebo v kadm bulletinu zaslanm společnost upjers poskytnuta monost odmtnout obdren dalch informac a odeslat odpovdajc storno.

Společnost upjers je oprvněna předat uivatelsk daje k proveden platby poskytovatelům slueb, kteř jsou pověřeni inkasovnm čstky, pokud je to nezbytn k zajitěn platby a k čtovn s uivatelem. Společnost upjers je dle oprvněna poskytnout data uivatele třetm stranm, jejich pohledvky vůči uivateli jim byly společnost upjers postoupeny, pokud je to pro inkasovn pohledvky nutn. Společnost upjers bude uivatele na vydn informovat o jmnu třetch stran. Spolupracuje-li upjers na poskytovn slueb se třetmi stranami, budou tyto třet strany společnost upjers zavzny k dodrovn zkona o ochraně dajů a k zajitěn dostatečn ochrany dat.

b) Rdi vs informujeme o nai společnosti, naich hrch a slueb s newletterem.

Kdy chcete dostat newsletter, tak firma upjers potřebuje vai platnou emailovou adresu. Mimochodem firma upjers potřebuje informaci o tom, e jste majitelem emailov adresy, nebo e jste s přjmem newsletteru srozuměni ("verifikace"). S přihlenm k přjmu newsletteru je proto uloena vae IP adresa a datum přihlen. Tohle slou jedině dokzn, v přpadě, e někdo jin zneuil vai emailovou adresu a přihlsil se k přjmu newsletteru. Jin daje nejsou zapotřeb a uloen. Tyto daje slou jen k zasln newsletteru a nejsou jinm stranm dostupn.

Technick strana zasln newsletteru je v přkazu firmy upjers přes provozovatele emarsys eMarketing Systems AG, Mrzstrae 1, 1150 Vdeň, Rakousko.

Jakmile nechcete dle dostvat newsletter, tak se kdykoliv můete z přjmu newsletteru odhlsit. Klikněte k tomu prosm na odkaz "odhlsit se z upjers newsletteru", kter je uveden na konci kadho newsletteru.

Mimo to, můete podat vae odvoln k přijmu newsletteru kdykoliv i jinm způsobem, třeba psemně (třeba emailem na support@upjers.com), ani by vm byly začtovan jakkoliv nklady, nehledě nkladů za doručen odvoln.

c) upjers je oprvněn zadat uivatelsk data pro zpracovn plateb k agenturm pověřenm sbrky ceny dalch slueb, pokud je to nezbytn ke stanoven poplatku. upjers je nadle oprvněn dt vhled k Vaim uivatelskm dajům, kdy jsou tyto v rozsahu nezbytnm pro poadavky inkasa. upjers Vs bude při podn o dotyčnch firmch informovat. Kdy je upjers ve spoluprci s dalmi firmami, tak je upjers zavazuje k dodren platnch zkonů na dodren ochrany osobnch dajů a dostatečnou ochranu dat.

 

 

3 Změny nebo vymazn osobnch dajů

Uivatel můe sv osobn daje kdykoliv změnit (např. je aktualizovat nebo opravit) nebo sv daje kompletně vymazat. Poaduje-li uivatel, aby společnost upjers jeho osobn daje pozměnila nebo přestala pouvat, můe ji kontaktovat na datenschutzbeauftragter@upjers.com. upjers pak daje uivatele co nejrychleji změn, resp. vymae. upjers ale upozorňuje uivatele, e se můe z technickch nebo organizačnch důvodů stt, e pot co uivatel informoval společnost upjers o dosti o vymazn, mohou bt po dosti o vymazn provedena někter opatřen, kter ji byla započata, ale jetě nebyla dokončena. Mimo to můeme daje smazat, jen v rmci retenčnch poadavků zkona.

 

 

4 Samostatn oznmen

1. klovateln centrln měřen

upjers vyuv systm klovateln centrln měřen (SZM) společnosti INFOnline (https://www.infonline.de) ke zjitěn statistickch dajů o pouvn nabdky společnosti upjers, při kterm jsou shromaďovny anonymn ukazatele. Systm měřen sledovanosti SZM pouv k rozpoznn počtačovch systmů buď cookie s nzvem ivwbox.de, nebo podpis, kter se vytvř z různch automaticky přenench informac Vaeho počtače. IP adresy se při tomto procesu neukldaj a zpracovvaj se pouze anonymně.

Systm pro měřen sledovanosti byl vyvinut s ohledem na ochranu osobnch dajů. Jeho clem je statisticky určit intenzitu pouvn a počet uivatelů internetov strnky. V dnm okamiku nedochz k určen totonosti jednotlivch uivatelů. Vae totonost je neustle chrněna. Prostřednictvm systmu nebudete dostvat reklamu.

Pro webov nabdky zapojen do sdruen Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbetrgern e.V. (IVW www.ivw.eu), či do studie internet facts organizovan sdruenm Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V. (Pracovn skupina pro internetov vzkum - AGOF www.agof.de) existuj měsčn statistiky, kter zveřejňuj sdruen AGOF a Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (Pracovn skupina pro analzu mdi - ag.ma - www.agma-mmc.de) a IVW. Lze si je prohldnout na adresch http://www.agof.de, http://www.agma-mmc.de a http://www.ivw.eu.

Vedle zveřejňovn zjitěnch dajů sdruen IVW pravidelně ověřuje, zda proces SZM odpovd pravidlům a poadavkům na ochranu osobnch dajů.

Dal informace o procesu SZM jsou k dispozici na strnce společnosti INFOnline GmbH (https://www.infonline.de), kter SZM poskytuje, na strnce AGOF o ochraně osobnch dajů (http://www.agof.de/datenschutz) a na strnce IVW o ochraně osobnch dajů (http://www.ivw.eu).

Zpracovn dat prostřednictvm SZM můete zamezit kliknutm na tento odkaz: http://optout.ivwbox.de

 

 

2. Vyuvn Google Analytics

Google Analytics, analytick sluba společnosti Google Incorporated (Google), na Strnce společnosti upjers shromaďuje a ukld daje, ze kterch lze s pouitm pseudonymů vytvořit uivatelsk profily. Tyto uivatelsk profily slou k analze chovn nvtěvnků a jsou vyhodnocovny v zjmu vylepen Strnky a jejho uspořdn tak, aby odpovdala potřebm uivatelů. K tomuto čelu lze vyut cookies. Instalaci cookies můete zamezit přslunm nastavenm svho prohleče. Upozorňujeme vak, e v takovm přpadně je mon, e nebudete moci plně vyuvat vekerch funkc Strnky. Pseudonymn uivatelsk profily nelze bez vslovnho svolen dotčen osoby, kter mus bt uděleno zvlť, spojit s osobnmi daji o nositeli pseudonymu. Shromaďovn a ukldn dajů pro čely analzy internetovch strnek můete zamezit s budoucm činkem, pokud si pro prohleč instalujete doplněk k deaktivaci sluby Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cz).

 

 

3. Vyuit slueb Google AdSense

Jakmile se přes Google Adsense, reklamn slubě od Google, na naich strnkch zobraz reklama (banery, textov reklamy), tak je mon, e V prohleč ulo, od Google poslan, cookies. Mimochodem pouv Google Adsense k dalmu zisku informac takzvan "WebBacons" (neviditeln grafiky), se ktermi se daj vyhodnotit jednoduch akce, jako třeba počet nvtěvnků dotyčn strnky. Tyto data můou bt uloen a vyhodnocen. upjers nem dn vliv na tohle shromaďovan dajů. Domnvme se ale, e se sbraj daje jestli uivatel strnku navtvil a jak druh přstroje k navtven strnky pouv. S pomoci cookies nebo Web Bacons nasbranch informac nvtěvy na dotyčn strnce (včetně Vai IP adresy) a vydn reklamnch formtů, jsou tyto data poslan na servery Google v USA a zde ulo. Google pak na podkladě těchto informac zobrazuje clov reklamy, kter jsou střien co nejlpe na Vae individuln zjmy. Google přpadně tyto informace posl dle třetm, zrovna v situaci kdy to vyaduj platn prva, nebo kdy jsou tyto informace zpracovvan jinou firmou v přkazu firmy Google. Vae IP adressa nen sjednocena s jinmi od Google nasbranmi daty.

Dal informace o sběru a vyuvn dajů, jako i svch prv v tto oblasti a monosti nastaven pro ochranu vaeho soukrom, se můete dočst v zsadch ochrany osobnch dajů společnosti Google na nsledujcm odkazu: http://www.google.cz/intl/cs/policies/privacy/

Uloen cookies na vam pevnm disku můete zabrnit. V tom přpadě muste v nastaven Vaeho prohleče zadat vhodn nastaven, jako třeba "neakceptovat cookies". upjers vs ale informuje, e se v tto situaci můe stt, e vechny funkce nabdky nemus plně fungovat. Vyuitm tto strnky souhlaste zpracovnm nahoře vysvětlenm krokům nasbranch dat firmou Google a jejich čelů.

 

 

4. Vyuit Soial Media Plugins

upjers poskytuje svm uivatelům v rmci svch internetovch strnek tyto pluginy socilnch mdi:

- Facebook "Like" nebo. "Lb se mi" tlačtko sociln stě Facebook, provozovan Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA;

- Google "+1" tlačtko sociln stě Google+, provozovan Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

- Twitter "Tweet" komunikačn platformou Twitter, provozovan Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA.

Tyto pluginy jsou vyvinut dotyčnmi provozovateli a pouit bez modifikac na naich webovch strnkch. S pomoci těchto tlačtek můe uivatel ohodnotit navtvenou strnku.

Tmto můete doporučit nabdky od upjers vaim kamardům na Facebooku, Google Plus, tak jako na Twitteru. Kliknete-li třeba na tlačtko Lb se mi, tak se vm na vai Facebookov strnce objev, e se vm nae sluba lb. Pouijete tlačtko Google Plus +1, tak se objev ve vaem Google Plus profilu, tak jako ve vyhledn na Google doporučen. Mimochodem se můe vae doporučen, vzan na v profil, objevit na webovch strnkch a reklamch dalch stran. S pomoc Twitteru je mon zdělit přspěvek nebo strnku nabdky od upjers na Twitteru. Mimo tohle tyto pluginy umon automatizovanou komunikaci mezi webovmi strnkami a dotyčnou platformou.

Kdy aktivujete tento plugin, tak se v prohleč spoj se servery v USA a komunikuje pak s dotyčnou slubou. Obsah pluginu se pak načte přmo z dotyčnch serverů provozovatele a je pak nsledovně zobrazen na naich webovch strnkch.

Proto nemme dn vliv na rozsah dat, kter provozovatel s pomoc tlačtek sbraj, a proto Vs zde o tto věci informujeme: Domnvme se, e je registrovan nvtěva těchto strnek, stisknut tlačtka a vae IP adresa.

Implementac dotyčnho Social pluginu zsk Facebook informace, e jste otevřeli webovou nabdku od upjers. Jste-li během toho přihlen na Facebooku, tak m Facebook monost vai nvtěvu přiřadit vaemu profilu. Kdy vyuvte Social pluginy, jako třeba tlačtko Lb se mi, tak se tato informace přes v prohleč dostane přmo k Facebooku a je pak zde uloena. Jestli nejste členem Facebooku, tak je stle mon, e Facebook ulo vai IP adresu. Nicmně, je dle Facebooku v Německu uloena pouze anonymn IP adresa. Jestli jste členem Facebooku, ale nechcete, aby Facebook sbral informace o navtvench strnkch od upjers, tak se muste nejprve na Facebooku odhlsit.

Dle Google se nesbraj dn osobn daje, kdy nekliknete na tlačtko +1. Jen u přihlench členů se sbraj osobn daje a jsou zpracovan. Mimo to i IP adresa.

U tlačtek Twitteru se dle naich informac sbr jen IP adresa a dotyčn URL webov strnky od upjers. Tyto informace slou pouze k zobrazen tlačtka.

Jestli vyuvte jednu z těchto platforem, tak m provozovatel platformy, při aktivaci pluginu, vdy monost přiřadit informace vaemu čtu. Jestli s tm nejste srozuměn, tak se nejprve odhlaste z vaeho profilu, ne aktivujete plugin.

Podrobn informace k potřebě a rozsahu sbrn dat a jejich zpracovn provozovateli, tak jako vae prva a monosti nastaven k ochraně vaich osobnch dajů najdete na těchto strnkch:

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Google+: http://www.google.com/intl/cs/+/policy/+1button.html

Twitter: https://twitter.com/privacy

Chceme vs informovat o tom, e s pomoc add-ons jako třeba Facebook Blocker, můete zabrnit aktivaci Social Media Pluginů.

 

 

5. Zachzen s daji při vyuit integrovanch her

Někter hry jsou navzny na zkladě socilnch st (napřklad Facebook). Tam jsou tyto hry nazvan Apps nebo Applications. Chcete-li hrt tyto hry, tak jste společnosti upjers vyzvan k poadavku vydn a zpracovn těchto dat:

- Jmno, přjmen, pohlav, datum narozen

- Profilov obrzek nebo přslunou URL

- Emailovou adresu loginu, se kterou jste se na Facebooku přihlsily

- Msto a přstupov zařzen

- User-ID-Nr., kter je spojeno s veřejnmi informaci (na Facebooku)

- User-ID-Nr. k vam přtelům, kteř jsou tak spojen ke hře.

S potvrzenm polčka připustit souhlaste se shromaďovn dajů, uloen a spracovanm dat dle tto zsady ochrany osobnch dajů.

upjers Vs informuje, e rozsah informac zskan Facebookem, můe bt ovlivněn vhodnm nastavenm ochrany osobnch dajů. Ovliv můe nastat hlavně kdy

- mte pod kontrolou kter informace vai Facebook kamardi s Vmi/o Vs sděluj,

- kdy blokujete speciln soubory, nebo kdy blokujete určit informace k Vaim dajům,

- kdy ignorujete určit pozvnky ze hry,

- kdy kontrolujete, kdo se můe podvat na vai aktivitu.

 

 

6. Okamitě/Hned-hrt-modus

D Vm upjers monost hrt hru bez přihlen, tak dostanete přidělen čet pro hosty. Takov čet je časově omezen a nen za potřeby uloit privtn data (jako třeba emailovou adresu) k čtu. Pouit placench doplňkovch slueb nen mon. Vytvořen čet pro hosty je za určitou dobu (kter vm bude zdělena ve hře) automaticky smazn. Můete se ale ke hře přihlsit. V rmci registrace ke hře se s daji zachz tak jak je to popsan v uloen a zpracovnm dat dle těchto zsad.

 

 

5 Informace o osobnch dajch

Informace o tom, kter daje o Vs společnost upjers ukld, jejich původ, přjemce a čel uloen můete zskat kdykoli na podn a jen v elektronickm stavu, obvykle přes email.

 

 

6 Webov strnky třetch stran / Odkazy

V přpadě, e bude uivatel přes odkaz na webovch strnkch anebo ve hrch provozovanch společnost upjers přesměrovn na jinou webovou strnku, kter nen provozovna společnost upjers, upozorňuje upjers uivatele, e toto předloen prohlen o ochraně dat pro tuto třet webovou strnku neplat. Společnost upjers nezodpovd za to, jak provozovatel tto webov strnky s daji uivatele nakld. Obzvltě upjers nezodpovd za to, e na webov strnce neprovozovan společnost upjers neplat stejn standardy na ochranu dat jako jsou ty, kter upjers nabz svm uivatelům. Společnost upjers proto uivateli doporučuje, aby si vdy důkladně přečetl prohlen o ochraně dajů na odkzanch webovch strnkch.

 

 

7 Změna prohlen o ochraně dajů

upjers si vyhrazuje prvo toto prohlen o ochraně osobnch dajů kdykoliv pozměnit, ale bude přitom vdy dodrovat přslun platn zkony o ochraně dajů. Společnost upjers doporučuje se při kad nvtěvě webovch strnek a her informovat o aktulnm prohlen o ochraně dat. Bude-li chtt upjers pouvat osobn daje uivatele ve větm rozsahu ne tomu bylo doposud, bude o tom upjers samozřejmě uivatele předem informovat.

 

 

Stav: Zř 2013

 

 

Poskytovatel sluby:

upjers GmbH

Jednatel: Klaus Schmitt

Adresa: Hafenstrae 13, 96052 Bamberg, Nemecko


Email: mail@upjers.com

Tel.: 0951/5109080

Fax: 0951/510908102


Rejstřkov soud: Amtsgericht Bamberg

Registračn č.: HRB 5558


DIČ: DE275673923Inspektor ochrany dajů:

Email: datenschutzbeauftragter@upjers.com