Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů, odvolání

Všeobecné podmínky

§ 1 Rozsah platnosti, Uzavření smlouvy

(1) Tyto Všeobecné podmínky používání stanovují pravidla uživatelského vztahu mezi společností Upjers GmbH, Hafenstraße 13, 96052 Bamberg (provozovatel) a uživateli elektronických zábavních nabídek (služby) používajícího (uživatel). Podmínky uživatele jsou jen část smlouvy, jen když provozovatel písemně souhlasí. Přihlášením uživatele k hernímu portálu nebo službě (tj. odesláním žádosti o vyhotovení oprávnění k přístupu (Otevření účtu) a přihlášením se na platformě příslušné služby souhlasí uživatel s podmínkami používání. Při přihlášení je uživatel vyzván k souhlasu s podmínkami používání. Tyto podmínky používání platí pro jakékoliv používání služeb, rovněž i pro budoucí smlouvy, nabídky, výkony a dodávky provozovatele.

(2) Podmínky používání budou zveřejněny výhradně na uživatelském portálu a v rámci služby. Podmínky používání mohou být uloženy v hlavní paměti, na trvalém nosiči dat nebo vytisknuty. Na žádost uživatele mu mohou být podmínky používání rovněž zaslány.

(3) Dodatečně nebo navíc k těmto podmínkám používání platí pravidla hry a návody, které jsou uvedeny spolu s příslušnými službami.

(4) Tyto služby jsou určeny výhradně spotřebiteli ve smyslu § 13 Občanského zákoníku. Používání služeb pro komerční nebo jiné obchodní účely je vyloučeno. Oprávněny k užívání jsou všechny osoby, které v době přihlášení dosáhly věku 18 let. Nezletilé osoby jsou oprávněny k užívání služeb pouze se souhlasem svého zákonného zástupce.

(5) Přihlášením potvrzuje uživatel výslovně svou plnoletost a způsobilost k právním úkonům resp. - u nezletilých osob - předložením souhlasu zákonného zástupce.

(6) Uživatelský vztah začíná přihlášením uživatele k hernímu portálu nebo určité službě a provozovatelovým přijetím přihlášení v podobě vytvoření oprávnění k přístupu (Účet). Vztah končí výpovědí ze strany uživatele, např. zrušením účtu, nebo zablokováním či zrušením účtu ze strany provozovatele, jakož i výpovědí ze strany provozovatele.

(7) Vyplněním a odesláním přihlašovacího formuláře vyslovuje uživatel závaznou nabídku k uzavření smlouvy o využívání služeb (také „ Žádost o otevření účtu pro služby“). K tomu je nutno kompletně a správně vyplnit všechna datová políčka registračního formuláře.

(8) V těchto všeobecných podmínkách uvedené dohody mezi provozovatelem a uživatelem přichází v účinnost s přijetím žádosti o uzavření smlouvy o využívání služeb nebo prvním provozovatelovým úkonem splnění. Doručení žádosti o otevření účtu pro služby, resp. nabídky na využívání doplňkových služeb bude provozovatelem okamžitě potvrzeno elektronickou cestou na uživatelem uvedenou e-mailovou adresu. Potvrzení doručení žádosti nepředstavuje žádné závazné přijetí uživatelovy žádosti. Potvrzení o přijetí může být ale spojeno s prohlášením o přijetí.

§ 2 Rozsah služeb

(1) Provozovatel umožní uživateli ze zásady účast na službách, které poskytuje na internetu v příslušném znění. Uživatel si musí sám zajistit technické předpoklady potřebné pro účast na těchto službách.

(2) Uživatel nemá nárok na účast na službách provozovatele. Obzvláště si provozovatel vyhrazuje možnost uživatelovo přihlášení k jedné nebo více službám bez odůvodnění odmítnout nebo omezit.

(3) Provozovatel nezaručuje, že služby budou odpovídat požadavkům uživatele. Obzvláště nepřebírá provozovatel žádnou záruku ohledně vhodnosti služeb pro uživatelem sledovaný účel.

(4) Uživatele se upozorňuje, že není možná neustálá a nepřerušená dostupnost služeb v plném rozsahu. Provozovatel ale zaručuje roční průměr dostupnosti her ve výši 92 % (devadesát dva procent). Nespadá sem doba, během které jsou servery z důvodů technických nebo jiných problémů mimo okruh provozovatelova vlivu na internetu nedostupné (vyšší moc, zavinění třetí stranou atd.), jakož i doba, kdy se provádí rutinní údržbářské práce. Provozovatel může přístup ke službám omezit, vyžaduje-li to bezpečnost síťového provozu, udržení síťové integrity nebo obzvláště vyžaduje-li to předcházení závažným poruchám sítě, softwaru nebo uložených dat.

(5) Služby podléhají neustálému dalšímu zdokonalování, úpravám a změnám. Z tohoto důvodu může provozovatel kdykoliv přizpůsobit obsahové, optické, technické a jiné podoby svých služeb. Neexistuje přitom nárok uživatele na dodržení určitých technických rámcových podmínek nebo daných skutečností. Uživatel obdrží pouze právo na užívání příslušné služby v její aktuální podobě.

Uživatel nemá nárok na zachování služby ve verzi stávající při uzavření smlouvy.

Provozovatel si vyhrazuje právo provoz služeb kdykoliv a bez uvedení důvodů ukončit. V tomto případě může uživatel požadovat v souladu s § 3 odst. 5 a) připsání možných uhrazených plateb (např. za prémiovou měnu) buď k dobru pro jiné provozovatelem nabízené služby, nebo požadovat, aby provozovatel předem uhrazené platby vrátil. Další nároky uživatele z důvodu zastavení služby jsou vyloučeny.

(6) Upozornění, tipy a rady k průběhu služeb, které provozovatel a jeho pracovníci, jakož i jeho pověřenci a pomocné síly udělují, jsou vždy nezávazné. Uživatel nemá nárok na uhrazení škod, které tímto vzniknou.

(7) Pokud není v popisu služeb výslovně uvedeno jinak, jsou služby poskytované provozovatelem bez poplatků. Ustanovení § 3 "Mince" zůstávají tímto nedotčena.

§ 3 Prémiová měna, doplňkové služby, platební podmínky

(1) Provozovatel nabízí uživateli u jednotlivých služeb případně možnost získat za úplatu takzvané prémiové měny (mince, diamanty, uhlí, drahé kameny, barevné střepiny...). Cena jedné jednotky prémiové měny je uvedena na příslušné internetové stránce této služby. Získání vyžaduje dodatečnou - nezávislé na dohodě služby - smlouvu (Dohoda o užívání doplňkových služeb). Tato smlouva je součástí samostatné a jasně označeného objednávkového procesu. Proces objednávání je zakončen tlačítkem "Koupit". Uživatel je potvrzením tímto tlačítkem právně zavázán k prohlášení o záměru a zavazuje se ke smlouvě zaplatit příslušný poplatek.

(2) Prostřednictvím prémiové měny má uživatel příležitost získat doplňkové služby k normálnímu účtu. Vyhrazení určitých doplňkových služeb není samostatná smlouva, ale pouze jednostranné stanovení výkonu uživatele v souvislosti s § 3 odst. 1 na základě této smlouvy. Přesný popis objednaných doplňkových služeb a počet potřebných jednotek prémiové měny následuje zvlášť na internetové stránce příslušné služby a liší se v závislosti na službě. Prémiová měna platí vždy jen pro službu, pro kterou byla zakoupena a je zásadně nepřenosná. Platnost prémiové měny je omezena na 12 měsíců od jejich nabytí.

(3) Pro doplňkové služby platí dodatečně k těmto podmínkám příslušné popisy služeb jako zvláštní podmínky. Provozovatel si vyhrazuje možnost změnit druh, rozsah a obsah doplňkových služeb.

Zejména si provozovatel vyhrazuje v průběhu dalšího vývoje a úprav služeb jednotlivé doplňkové služby pozměnit, ukončit jejich nabízení a/nebo je také bezplatně integrovat do služeb.

(4) Zakoupení jednotek prémiové měny není povinné. Doplňkové služby mohou spočívat v jednorázových službách nebo mohou být časově omezené. Časově omezené doplňkové služby po uplynutí objednané doby opět pominou, a jsou-li provozovatelem dále nabízeny, lze je znovu objednat.

(5) Vrácení nebo úhrada hodnoty jednou zakoupených jednotek prémiové měny použitých na doplňkové služby nejsou zásadně možné. Toto neplatí, pokud byla smlouva k nabytí doplňkových služeb platně odvolaná podle § 4. Toto rovněž neplatí, jsou-li služby nebo uživatelem objednané doplňkové služby provozovatelem během smluvně sjednané doby používání pozměněny, resp. ukončeny nebo nabídnuty bezplatně.

(a) Prémiová měna, která byla pořízena odměnou během deseti týdnů před nastavením funkce, může být vyměněna v rovnocenné prémiové měně za jinou (uživatelem určenou) službu provozovatele. Případně může uživatel požádat o proplacení prémiové měny, kterou získal od provozovatele odměnou během deseti týdnů před nastavením funkce. Odpovídající žádost musí uživatel během deseti týdnů od nabytí prémiové měny zaslat písemně na support@upjers.com.

(b) Pokud již uživatel předem získal prémiovou měnu na užívání doplňkových služeb za budoucí časové období a nemůže tyto doplňkové služby využívat z důvodů vzniklých vinou provozovatele (např. trvalá nedostupnost doplňkových služeb, přijetí a nabízení doplňkových služeb bezplatně), poskytne provozovatel jako náhradní možnost přednostně jiné doplňkové služby jako náhradu nebo uživateli uhradí - v poměrné výši - zaplacenou částku (resp. hodnotu prémiové měny).

Právo uživatele vypovědět s okamžitou platností smlouvu o nevyužitých doplňkových službách dle § 8 odst. 4 zůstane tímto neporušeno. Další nároky uživatele jsou vyloučeny

(6) Za využívání doplňkových služeb je poskytovatel oprávněn požadovat platbu předem formou jednotek prémiové měny. Poplatky za nabytí jednotek prémiové měny jsou uzavřením smlouvy, tj. potvrzením o nabytí jednotek prémiové měny, okamžitě splatné. Provozovatel nabízí různé způsoby platby. Uživatel nemá nárok na to, aby provozovatel poskytoval nebo udržoval v platnosti určité způsoby platby. Platby budou inkasovány v souladu s volbou uživatele. Uživatele se výslovně upozorňuje, že poskytovatelé platebních služeb, kteří v závislosti na zvoleném způsobu platby inkasují za provozovatele platby, připíší k dobru provozovatele jen část z těchto uživatelem uhrazených poplatků. S výjimkou případů úspěšného odvolání omezuje se nárok uživatele na zpětnou platbu nebo náhradu platby zásadně na provozovatelem skutečně obdrženou čistou částku. Částka sražená poskytovatelem platebních služeb nebude provozovatelem uhrazena.

(7) V případě prodlení je provozovatel oprávněn doplňkové služby pozastavit, jakož i okamžitě zablokovat dotyčný účet uživatele. Povinnost uživatele zaplatit sjednaný poplatek zůstává tímto nedotčena.

(8) Vzniknou-li provozovateli uživatelovým jednáním zpětné náklady nebo stornování, je uživatel povinen provozovateli tímto vzniklé náklady uhradit. Provozovatel je v tomto případě oprávněn znovu inkasovat tyto náklady spolu s původním poplatkem.

(9) Uživatel může nároky provozovatele kompenzovat jen nepopíratelnými nebo právně stanovenými protinároky. Uživatel může uplatnit zadržovací právo jen v případě, zakládá-li se jeho protinárok na stejném smluvním poměru. Postoupení nároků uživatele vůči provozovateli třetí straně je vyloučeno.

§ 4 Právo na storno a následky storna týkající se prémiové měny a doplňkových služeb

Odvolání:


Máte právo od této smlouvy během čtrnácti dnů bez udání důvodu odstoupit. Odvolací lhůta činí 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud chcete využít svého práva odstoupit od smlouvy, musíte nás


upjers GmbH
Hafenstraße 13
96052 Bamberg, Německo


Telefon: +49 (0) 951-510908
Telefax: +49 (0) 951-510908102
E-Mail: agb@upjers.com

informovat prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisem zaslaným poštou, telefaxem nebo přes e-mail) o Vašem rozhodnutí o odstoupení od této smlouvy.

Můžete k tomu použít přiložený vzor odvolacího formuláře, který nicméně není povinný.

Vzor odvolacího formuláře:


(Chcete-li zrušit smlouvu, vyplňte prosím tento formulář a zašlete jej zpět.)
- Na upjers GmbH, Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Německo; Telefax: +49 (0) 951-510908102; E-Mail: agb@upjers.com
- Tímto odvolávám(e) mnou/námi (*) uzavřenou smlouvu o nákupu následujícího zboží (*)/ poskytnutí následujících služeb (*)
- Objednáno v (*)/obdrženo v (*)
- Jméno spotřebitele(ů)
- Adresa spotřebitele(ů)
- Podpis spotřebitele(ů) (jen v případě hlášení na papíře)
- Datum

_________
(*) Nehodící se škrtněte.


Aby bylo možné dodržet a sledovat odvolací lhůtu, odešlete odvolání před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.


Důsledky odvolání:

V případě účinného odstoupení od smlouvy, vzájemně přijmuté dávky a případně vlečná použití (např. úroky) jsou k vydání. Nemůžete vrátit upjers GmbH, výkon zcela nebo zčásti nebo jen ve zhoršeném stavu, tak musíte poskytnout upjers GmbH náhradu hodnoty. To může způsobit, že splníte své smluvní platební povinnosti za období do zrušení. Povinnosti uhradit platby musí být provedena do 30 dnů. Období začíná odesláním Vašeho odvolání námi s jejich přijetím.


Konec práva na storno a následků storna

Zvláštní poznámka: Předčasné promlčení práva na odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy zaniká předčasně, pokud upjers zahájil plnění smlouvy poté, co jste výslovně souhlasili, že upjers začne plnit smlouvu před uplynutím výpovědní lhůty, a vy jste potvrdili znalost, že zahájením plnění smlouvy ztrácíte právo na odstoupení od smlouvy.

§ 5 Nároky z vad

(1) Provozovatel poskytne uživateli přístup ke službám a doplňkovým službám v právě stávajícím znění. Uživatel nemá žádný nárok na zachování nebo docílení určitého stavu / funkčního rozsahu služeb a doplňkových služeb.

(2) Uživatel si je vědom, že software poskytovaný provozovatelem v rámci služeb nemůže být - stejně jako každý jiný software - kompletně bezchybný. Za závadné se služby považují jen v případě, je-li jejich hratelnost závažně a trvale narušena.

(3) K vlastní ochraně uživatele a obzvláště z důvodů zajištění důkazů je uživateli doporučeno zaslat všechny reklamace provozovateli písemně nebo e-mailem.

(4) Z nároků z vad jsou zásadně vyloučeny závady, které jsou způsobené vnějšími vlivy (vyšší moc atd.), které nejsou provozovatelem zastupovány nebo které vzniknou uživatelovou chybnou obsluhou či změnami a jinými manipulacemi, které provozovatel neprovedl anebo nezastupuje.

(5) Záruky v právním smyslu nebudou provozovatelem převzaty, není-li písemně výslovně dohodnuto jinak.

§ 6 Odpovědnost

(1) Pokud provozovatel poskytuje služby bezplatně, tak nenese odpovědnost za jiné než hrubé nedbalosti nebo úmyslného poškození.

(2) Pokud provozovatel požaduje poplatek za služby, tak je povinen uhradit bez omezení za úmyslnou a hrubou nedbalost.

(3) V případě lehké nedbalosti, provozovatel odpovídá pouze v případě porušení základních smluvních povinností. Pod významnými smluvními závazky, včetně tzv. kardinální povinnosti ve smyslu zákona, se rozumí povinnosti, které umožňují efektivní plnění smlouvy. Veškerá zodpovědnost je omezena na výši předvídatelného a typického poškození.

(4) Výše uvedená vyloučení záruky neplatí pro odpovědnost za škodu na životě, těle či zdraví. Rovněž neplatí pro škody vzniklé z porušení hlavní nebo podstatné smluvní povinnosti nebo porušení záruky. Odpovědnost provozovatele podle zákona o ručení za výrobek, jakož i dle § 7 odst. 2 předpisů na ochranu spotřebitelů telekomunikačních služeb zůstává neporušena.

(5) Výše uvedená vyloučení záruky, resp. omezení záruky platí i se zřetelem k odpovědnosti zaměstnanců, pracovníků, spolupracovníků, obchodních zástupců a pomocníků provozovatele obzvláště vůči podílníkům, spolupracovníkům, obchodním zástupcům, orgánům a jejich zástupcům vzhledem k jejich osobnímu ručení.

(6) Provozovatel se výslovně distancuje od obsahů všech stránek, na které vedou z nabídky provozovatele přímé nebo nepřímé odkazy ("Odkazy"). Provozovatel nepřebírá za tyto obsahy a stránky žádné ručení. Za obsahy těchto stránek nesou odpovědnost sami poskytovatelé těchto příslušných stránek. Nedochází ke kontrole odkázaných informací provozovatelem. Provozovateli není známo, že by cizí obsahy porušovaly platné právo. V případě náležitého oznámení o porušení práva bude tento odkaz samozřejmě okamžitě odstraněn.

(7) Změna důkazního břemene v neprospěch uživatele s výše uvedenými ustanoveními není spojená.

§ 7 Povinnost uživatele

(1) Uživatel se zavazuje udržovat své přístupové údaje k jednotlivým službám v tajnosti. Jejich předání třetím stranám je nepřípustné.

(2) Uživatel se zavazuje používat pro každou službu ve stejnou dobu jen jeden účet. Souběžné používání více účtů u jedné služby (tzv. Multi-Using) je nepřípustné.

(3) Používání externích skriptů nebo programů umožňujících automatizování účasti na službách (tzv. Bots) není uživateli povoleno.

(4) Uživatel se zavazuje nezískávat při využívání služby úmyslně díky programátorským chybám nebo programátorským mezerám ve službách (tzv. Bugs) žádné výhody. Již dosažené výhody musí být opět odevzdány, resp. vyváženy a mohou být provozovatelem vráceny do původního stavu. Uživatel musí skutečné nebo domnělé chyby nebo nesrovnalosti udržovat v tajnosti a okamžitě je oznámit provozovateli.

(5) Uživatel se zavazuje nerozšiřovat v rámci poskytovaných služeb žádné obrázky, odkazy, jména, slova nebo jiné výroky s reklamními, politickými, urážlivými, sexistickými, pornografickými nebo jinak morálně zavrženíhodnými nebo pohoršujícími, obzvláště rasistickými, jakož i pravicově či levicově extremistickými obsahy. Dále se uživatel zavazuje nepoužívat žádné právně chráněné pojmy, jména nebo obrázky. Ve sporném případě musí uživatel obsahy zpochybňované provozovatelem okamžitě odstranit, resp. má provozovatel právo tyto obsahy sám odstranit.

(6) Uživatel musí uposlechnout nařízení provozovatele a jeho pracovníků, jakož i pověřenců a pomocných sil. Toto platí obzvláště pro instrukce administrátorů a moderátorů případného fóra patřícího k příslušné službě.

(7) Zaviněné porušení výše uvedených závazků opravňuje provozovatele kdykoliv k okamžitému vyloučení uživatele z další účasti na dotyčných službách a k zablokování anebo zrušení příslušného účtu uživatele. Nedojde rovněž k úhradě nebo vrácení hodnoty za mince připsané na jednom nebo více účtech v době jejich zablokování nebo zrušení, ani za objednané a ještě platné doplňkové služby.

§ 8 Výpověď

(1) Uživatel je oprávněn svou účast na jednotlivých, více nebo všech službách kdykoliv a bez zdůvodnění a dodržení lhůty vypovědět.

(2) Uživatel je oprávněn služby, ať už jednotlivé, ve větším množství, nebo všechny, kdykoliv a bez dodržení lhůty vypovědět, je-li služba nebo služby zastavena/y.

(3) Pokud uživatel předem objednal na určitou dobu prémiové služby, tak na tuto dobu nemá právo na řádné ukončení smlouvy.

(4) Právo obou stran vypovědět smlouvu o využívání služeb, resp. smlouvu o využívání doplňkových služeb kdykoliv z důležitého důvodu (mimořádná výpověď) zůstává.

(5) Musí-li provozovatel hájit mimořádné vypovězení smlouvy o využívání služeb, resp. smlouvy o využívání doplňkových služeb, budou uživateli jím předem uhrazené platby, resp. náhrada hodnoty za zaplacené jednotky prémiové měny (obzvláště za doplňkové služby) poměrně uhrazeny. Další nároky uživatele jsou vyloučeny, pokud není v těchto podmínkách používání dohodnuto jinak.

(6) Provozovatel je obzvláště, ale ne výhradně oprávněn k vypovězení smlouvy z důležitého důvodu, a to když
- se uživatel dostane s uhrazením plateb částky ve výši minimálně 5 eur do prodlení a i přes dvě upomínky nezaplatí,
- uživatel zaviněně poruší pravidla služeb a i přes upomínku tento přestupek neukončí; upomínky není zapotřebí, je-li pro provozovatele pokračování ve smlouvě neúnosné, například v případě obzvláště závažných přestupků (více účtů jednoho hráče, trestné činy, ...)
- uživatel svůj účet po dobu čtyř týdnů a i přes upomínku nepoužíval.

(7) Pokud se na platformě služeb nenachází žádná možnost vypovězení smlouvy pomocí specifické funkce, musí být jakákoliv výpověď učiněna písemnou formou (e-mailem). Mimořádná výpověď musí proběhnout vždy s uvedením důvodů.

(8) Z technických důvodů dojde k definitivnímu vymazání uživatelských údajů a účtu teprve po uplynutí několika dnů.

(9) V případě oprávněné výpovědi provozovatelem z důležitého důvodu nemá uživatel nárok na úhradu nebo vrácení hodnoty za služby, resp. doplňkové služby, na které se výpověď vztahuje.

§ 9 Písemná forma

Vedlejší ujednání k těmto Všeobecným podmínkám používání, jakožto i změnám, doplněním nebo zrušením těchto podmínek používání vyžadují pro svou platnost písemnou formu. Toto rovněž platí pro změnu potřeby písemné formy. Z nich bude platnost jednotlivých nebo explicitními smluvními dohodami nedotčena.

§ 10 Převod práv

Práva na obsah, který si uživatel nastaví v rámci služeb, jsou uchovávána příslušnými uživateli. S nastavením připouští uživatel provozovateli pouze jednoduché, bezplatné a kdykoliv odvolatelné právo užívat obsah, a to zejména právo na zpřístupnění.

§ 11 Salvátorská klauzule, ostatní

(1) Pokud jeden nebo více opatření, by mělo být neplatné nebo nevynutitelné, tak bude platnost ostatních ustanovení nedotčena.

(2) Pro tyto podmínky používání, a všechny na základě těchto podmínek uzavřené smlouvy, platí právo Spolkové republiky Německo. Použití kupního práva OSN o koupi movitostí, jakož i kolizních pravidel německého mezinárodního soukromého práva je vyloučeno.

(3) Pokud po uzavření smlouvy uživatel změní místo svého bydliště nebo místo obvyklého pobytu mimo území Spolkové republiky Německa, tak platí jurisdikce sídla provozovatele. To platí i v případě, že bydliště spotřebitele v době působení není známo.

(4) Provozovatel si vyhrazuje právo podmínky používání s účinností do budoucnosti kdykoliv změnit nebo doplnit, je-li to nezbytné (např. úpravy právního a zákonného stavu, rozšíření pole působnosti provozovatele atd.), a uživatel tímto nebude proti dobré víře znevýhodněn. Změny v těchto podmínkách používání budou uživateli vhodným způsobem vyrozumění sděleny. Vyrozumění proběhne v rámci služeb anebo zasláním emailu na uživatelem zadanou emailovou adresu. V každém případě bude uživatel při dalším přihlášení o těchto změnách informován.

(5) Uživatel se může po vyrozumění a seznámení se se změnami během (1) měsíce ode změny podmínek používání odvolat. Uživateli je doporučeno za účelem zajištění důkazů zaslat provozovateli odpor písemně resp. prostřednictvím e-mailu.

(6) Nepodá-li uživatel proti pozměněným podmínkám používání během lhůty (1) měsíce po poučení a možnosti vzetí na vědomí odpor vůči provozovateli nebo používá-li tyto služby i nadále, stanou se pozměněné nebo doplněné podmínky používání vůči němu platné. Podá-li uživatel odpor ve stanovené lhůtě, jsou obě strany oprávněny smlouvu s výpovědní lhůtou jednoho měsíce vypovědět, pokud již neexistuje podle § 8 výpovědní právo v jakoukoliv dobu. Až do ukončení smlouvy platí nadále původní podmínky používání.

(7) Možné poplatky za služby uhrazené předem a vztahující se na dobu delší než je časové období ukončení budou uživateli poměrně navráceny. Další nároky uživatele jsou vyloučeny.

(8) Provozovatel bude oznámením o změnách obzvláště upozorněn na možnost odporu a výpovědi, na lhůtu a právní následky, obzvláště vzhledem k neuskutečněnému odporu.

(9) Uživateli je doporučeno se neustále informovat o stavu podmínek používání a popisech využívání služeb.Stav: Červenec 2014


upjers GmbH
Jednatel: Klaus Schmitt
Adresa: Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Německo

E-Mail: agb@upjers.com (žádná podpora)
Tel: +49 (0)951/5109080 (žádná podpora)
Fax: +49 (0)951/510908102 (žádná podpora)

Rejstříkový soud: Amtsgericht Bamberg
Registrační č.: HRB 5558

DIČ: DE275673923

Datenschutzerklärung

Data Protection Declaration

We, the upjers GmbH (Ltd.) seated in Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Deutschland, run the website www.upjers.com and gather data from our visitors, as far as it is necessary. In the following data protection declaration you will learn what we are doing with your data, so called personal data, and why we do this. Furthermore, we explain to you, how we protect your data, when data will be deleted and which rights you have thanks to the data protection.

In advance: We adhere to the data protection laws and protect your sphere of personal privacy in the best way possible. But we also want to be completely honest: the internet lives from data exchange and still displays many security leaks. Even when your data is encrypted while you are visiting our website, there is always a remaining risk, at the latest with the exchange of foreign websites. If you visit a different website, for example, via a link on our website, please consider that this data protection declaration at hand will not be valid for the foreign website.

Content:

 1. Person in Charge – to Whom can I Turn to?
 2. Data Protection Officer
 3. What Rights do I have?
 4. Deletion of Data and Storage Period of Data
 5. How Is your Personal Data Protected?
 6. Visit of the Website
 7. Requests to our Customer Support
 8. Downloading of Apps
 9. Registration
 10. Usage of built-in Games
 11. Social Sign-In & Social Log In
 12. Communication in the Games
 13. Payment Handling
 14. Newsletter
 15. Cookies
 16. Youtube
 17. Googe Analytics
 18. Promotional Videos
 19. Criteo
 20. Social Plug-Ins
 21. Enforcement, Exercition and Defence of Legal Claims
 22. Personal Data of Children
 23. Change of Data Protection Declaration

1. Person in Charge – to Whom can I Turn to?

Responsible for this website is:

upjers GmbH
Hafenstraße 13
96052 Bamberg

Telefon: +49 (0)951/5109080
Fax: +49 (0)951/510908102
E-Mail: mail@upjers.com


Kunden-Support:
Support-Formular: https://support.upjers.com/en/start
Email: support@upjers.com

2. Data Protection Officer

Via the contact data you can also contact our data protection officer. If you have specific questions regarding your data, their deletion, or your rights, there is a direct contact possibility for data protection via the email datenschutzbeauftragter@upjers.com. If you want to raise a request, the notation “data protection” is sufficient.

3. What Rights do I have?

You can contact us whenever you have questions regarding your data protection rights or want to  claim one of your following rights:

4. Deletion of Data and Storage Period of Data

As long as not stated differently, we delete your data as soon as we do not need it any more. A blocking or deletion of your data also occurs when a storage limit, which is required by law, is ending unless there is a further need to save the data for a contract closing or a contractual performance. Certain data might have to be saved longer due to legal reasons. Of course, you can always obtain information about the saved data.

5. How Is your Personal Data Protected?

We will take all useful and suitable measures to protect the personal data saved by us from abuse, loss or unauthorized access. Therefore, we have taken several technical and organisational measures. This includes measures how to deal with every alleged data corruption possible.

If you have the suspicion that your personal data have been abused or have been lost, or that an unauthorized access has taken place, please let us know this as quickly as possible and turn to the contact data mentioned above!

6. Visit of the Website

If you only want to have a look around at our website, we do not gather any personal data with exception of the data your browser is transmitting in order to enable the visit of the website. This concerns especially:

The technical data raised cannot be traced back to you and only serve anonymous, statistic purposes to optimise our website.

Purpose of the temporary storage of data at the beginning is to secure the connection as well as the accessibility and the correct depiction of our website.

Legal basis is the so called legitimate interest in the frame of the above mentioned security measures, which has also been verified in accordance with the European Data Protection Requirements from Article 6 Paragraph 1 lit. GDPR. 

7. Requests to our Customer Support

You have the opportunity to contact our support team. With clicking at “support” on our websites, you will be forwarded to https://support.upjers.com/de/start. A request is furthermore possible via email to support@upjers.com.

The following data can be requested by us: 

As a measure of protection, the support request is forwarded via an encrypted connection. Furthermore, we apply the basic principle of data minimisation and only gather data in the support form, which is effectively important. After the successful contacting with you and the ending of the support case, your data will be deleted immediately.   

Purpose of the requested data is exclusively contacting and supporting you, which is why the data are also only used for this purposes.

Legal Basis  is next to your agreement (Article 6 Paragraph 1a, GDPR) the implementation and fulfilment of the contract (Article 6 Paragraph 1b, GDPR).

8. Downloading of Apps

Through our websites you can also reach our game range in the app stores for mobile terminal devices (in the following: apps)  via a link.

During the download of an app, necessary information will be raised by the app store in question, especially the point in time of the download, title, language version and an advertiser ID/ individual device ID. We have no influence whatsoever on these data and are not responsible for it. The app stores provide you with their own data protection declaration concerning the handling of personal data.

We process data within the scope of app usage, as far as it is necessary for the download of the mobile app to your terminal device, the supply of the game in question and the liquidation of in-game purchases. 

Further information regarding the data processing within the scope of app usage can be found in our data protection declaration for mobile applications (https://en.upjers.com/mprivacy).

9. Registration

Additionally, you have the possibility to register yourself on our website and log in afterwards whenever you want with your user account. To register yourself, the following data is needed:

As a measure of protection, the transmission of the data entered by you will take place via an encrypted connection. Further, we apply the basic principle of data minimisation and only raise the data, which is effectively needed. Please do not use your real name or the one of a different person as a user name. We also assign you, depending on the transmitted IP-address, to a country. This data is saved in order to show you the corresponding offer of payment methods. After creating a user account, your data will be saved until you decide to delete certain data or the whole user account.   

Purpose of the raised data is the creation of a user account in order to use our browser games and extended functions on the website (for example, in-game messages, post in the forum). Registration is voluntarily and can always be revoked and/ or the user data deleted.

Legal Basis is the user's consent in accordance with the European Data Protection Requirements from Article 6 Paragraph 1 lit. GDPR. 

10. Usage of Integrated Games

Some of our upjers-games are embedded in social networks (for example Facebook). The games will be called there, for example, “apps” or “applications”. For its data processing and possible data transmission in accordance with data protection, the respective network itself is responsible and  enlightens the user in its own data protection declaration. We would like to point out, however, that you might be asked by the network to agree to the transmission of personal data if you want to use an integrated upjers game. In the case of Facebook, the following data can be affected:

As long as you agree to the data transmission, the network might send in some circumstances data to upjers. upjers will only process such data if it is absolutely necessary for providing you with the game. upjers points out that you can influence the extent of information yourself, which the network is transferring, through the corresponding privacy settings. Exertion of influence could especially be exercised  through

11. Social Sign-In & Social Log In

Besides the manual registration, we also offer you the possibility to directly register yourself at upjers with your already existing user account of a social network of selected providers. We use the platforms “Facebook Sign In” and “Amazon”. As long as you would like to use one of these functions, you will be forwarded to the website of the provider in question and navigated through the registration process there. 

As a measure of protection, transmission of the data entered by you will take place via an encrypted connection to the platform in question. We do not use the registration to access personal data like friend lists, or contacts, or for saving them for our own purposes. A  temporary connection between your user account and the user account of Facebook and Amazon does not take place. Both networks are certified under the EU-US-PRIVACY-Shield (for further information please consult the the respective data protection declarations). Which data is not raised in social networks with the registration or how the data is connected, is not known to us. Further details can be found in the data protection declaration of Facebook (https://de-de.facebook.com/policy.php) and Amazon (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=468496).

Purpose of the data asked is the registration via an already existing user account for the use of  extended functions on the website. The registration via social networks is voluntarily and can always be recalled and/ or the user account can be deregistered.

Legal Basis is your agreement in accordance with European Data Protection Requirements from Article 6 Paragraph1 lit. GDPR. 

12. Communication in the Games

The games run by us offer you the possibility to communicate with us or with other players. We use automatic filter systems, which prevent the plentiful sending of messages, insulting, violence-glorifying, obscene, racist or whatever offensive statements, or news with promotional character. Further, we record: for the purposes of analyses and rectification of technical errors; for the warranty of system security and system integrity; for combatting abusive and/ or unauthorised usage, as well as for the preparation of user statistics on non-personal related basis, and the use of the provided communication channels for a short time. The reports created contain date and time of the news, sender and recipient, the text message, as well as the transmitted amount of data. 

Without your agreement, none of our staff-members will read messages. If we have suspicion of abusive and/ or unauthorised usage of the communication channels provided (for example by a report of the recipient), we nevertheless reserve ourself the right to examine the player account in question, as well as the player account from which the message was sent and – if need be – take further measures.   

As a measure of protection, the transmission of the data entered by you will take place via an encrypted connection to the platform in question.

Purpose of the processing is the provision of an ingame solution for communication for the exchange of messages between the players.

Legal basis for the temporary storage of data is Article 6 Paragraph 1 lit. a GDPR as well as Article 6 Paragraph 1 f GDPR. The input of data for the purpose of communication is voluntarily, and therefore on the basis of agreement by the user. The use of filter systems serves the purpose of keeping the conditions and protecting the data of third parties. In this purposes lies our rightful interest in data procession according to Article 6 Paragraph 1 f GDPR. 

13. Payment Handling

If you initiate a payment process to purchase premium currency, you will have to provide further data. The nature of the required data depends on the chosen payment method. Furthermore, upjers allows you to use anonymous payment methods.

You will have a variety of payment providers to choose from. In addition, the cooperation with third parties involves the payment processing via external payment providers (PayPal, credit card companies, mobile network operators, Paysafecard, cash payment, immediate transfer, etc.). All external payment providers are by law obliged to the secure handling of your data, and they are solely allowed to use your data as far as it is necessary for the fulfilment of their task.

You are able to choose freely which payment method you want to use, and therefore we would like to refer to the privacy policies and regulations of the respective payment provider.

The payment provider will collect personal data of the customer on their own responsibility to execute the payment. Thereafter, a response of the payment provider is sent to upjers, in which the successful completion of the payment process is confirmed.

We point out that we will save the IP address of the customer when a payment process is confirmed. The sole objective is the fulfilment of our tax obligations. The IP address is used to determine the location of performance for tax objectives. The data is stored according to the fiscal period of time for safeguarding.

14. Newsletter

We use the so-called Double-Opt-In Procedure for providing our newsletters, which means we will send you a newsletter via email as soon as you confirm that you would like to receive our newsletter by clicking on the link within the notification email.

Of course you can unsubscribe from our newsletter at any time. Therefore, you will find a respective link in every newsletter. Alternatively, you can contact our support staff via the support form or via email: support@upjers.com.

For providing our newsletter we are cooperating with the service provider Emarsys eMarketing Systems AG, Hans-Fischer-Straße 10, 80339 Munich, Germany. We concluded an order data processing contract with this service provider according to the specifications of Article 28, GDPR.

15. Cookies

To some extent so-called cookies are used on our websites. Cookies are small text files which are normally stored within a folder of your browser. Cookies contain information about the current as well as the last visit of the respective website:

If cookies have no specific termination date, they are solely temporarily stored and will be automatically deleted, as soon as you close your browser or restart the terminal device. Cookies with a termination date remain stored when you close your browser or restart the device. These cookies are deleted at that specific date or if you delete them manually.

On our websites we use the following three types of cookies:

In the settings of your browser you will find options to configure, block or delete cookies. If you delete all cookies of our websites, there is a possibility that some functions of the website are not displayed correctly. The German Federal Office for Information Security Technology provides helpful information and instructions for commonly used browsers: https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/Empfehlungen/EinrichtungSoftware/EinrichtungBrowser/Sicherheitsmassnahmen/Cookies/cookies_node.html

16. Youtube

We use YouTube for directly embedding videos. YouTube is operated by YouTube LLC, headquartered at  901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube is represented by Google Inc. based at 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. When playing the embedded videos,  a connection to the YouTube servers is established and at least your IP address is transmitted for technical reasons. In addition, if you are logged into your YouTube account, YouTube will assign information to your personal user account about the videos watched. You can prevent this procedure by logging out from your YouTube account, as well as other accounts, which are connected to the Google platform, before you use our website.

The high security standards of the google platform and the associated privacy policy of google are regarded as protective measures (https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB). As Google is based in the USA, a so-called non-member State, further warranties are essential to ensure an adequate European level of data protection. Google has been certified under the so-called EU-US Privacy Shield and has thus demonstrated an appropriate level of data protection (https://policies.google.com/privacy/frameworks?gl=de&hl=en-GB).

Furthermore, we embed YouTube videos with advanced privacy settings and a server solution. The user is initially solely shown a preview image, which is loaded from an upjers server. Only after pressing the Play-button is the YouTube frame activated and a limited data exchange with YouTube proceeds.

The purpose of data transmission is to integrate YouTube's video service, which is acclaimed among our users, for them to conveniently access the videos displayed without leaving our website.

The legal basis is the so-called legitimate interest, which has been examined in order to pursue the objective and within the framework of the aforementioned protective measures and in accordance with the European data protection requirements under Article 6 Paragraph 1 lit. f  GDPR.

17. Goolge Analytics

We use Google Analytics, a web analysis service provided by Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics uses the aforementioned cookies for advertising and analysing purposes, to analyse our website regarding your user behaviour. The information generated by cookies about the use of this website is transferred to and stored in a Google server based in the USA. However, your IP address is shortened before the usage statistics are evaluated. Therefore, no conclusions can be drawn about your person. For this purpose, we extended Google Analytics on our website by the code “anonymizelp” to ensure the anonymous collection of IP addresses. Google will use the anonymous information collected by cookies to evaluate your use of the website, to compile reports on website activity for website operators, and to provide other services relating to the website and internet use. In addition, Google may transfer this information to third parties if this is required by law, or if third parties process this data on behalf of Google.

However, you can also configure your browser to refuse cookies, or you can prevent Google from collecting and analysing the data by downloading and installing a browser plug-in from Google (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB). As an alternative to the browser extension or  within browsers on mobile devices, you can set an Opt-Out-Cookie to prevent future collection by Google Analytics on this website (the opt-out only works in the browser and only for this domain). If you delete your cookies in this browser, you have to click this link again.

As protective measures we use the anonymisation procedure provided by Google, whereby a subsequent evaluation proceeds on a statistical basis only, but not on the basis of your person. In addition, the high security standards of the Google platform and the associated privacy policy of Google apply (https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB). Moreover, we have concluded a specific data protection agreement with Google, which stipulates the protection of your data via technical and organisational security measures. As Google is based in the USA and thus in a so-called non-Member State, further warranties are essential to ensure an adequate European level of data protection. Google has been certified under the so-called EU-US Privacy Shield and has thus demonstrated an appropriate level of data protection (https://policies.google.com/privacy/frameworks?gl=de&hl=en-GB).

The objective of using Google Analytics is the anonymous analysis of your user behaviour on our websites. The information acquired from this procedure helps us to improve our service.

The legal basis is the so-called legitimate interest, which has been examined in order to pursue the objective and within the framework of the aforementioned protective measures, as well as in accordance with the European data protection requirements of article 6 paragraph 1 lit. f  GDPR. Moreover, an order data processing contract was concluded, according to the specifications of article 28, GDPR.

18. Promotional Videos

We have embedded promotional videos in various places of our websites and games. Our advertising partners provide selected content there, which we display for them. We would like to emphasise that our advertising partners are essential to keep our free2play system alive, and we are anxious to implement it in the interest of our users. If you as a user watch the provided promotional videos, you are able to obtain premium currency or game features. For further questions please contact our customer support.

We are cooperating with the following advertising companies:

a) Smartstream

Smartstream (www.smartstream.tv) uses technologies to control and optimise the insertion of promotional materials for the user. The service provider of Smartstream is SMARTSTREAM.TV GmbH, Dachauer Straße 15A, 80335 Munich, Germany. If you wish to veto the acquisition of anonymised information, you are able to deactivate the data acquisition at https://www.smartstream.tv/en/privacy under “OptOut”.

If you have already activated “OptOut”, you can cancel this setting at any time by clicking on the “OptIn” button.

As a protective measure, solely pseudonymous usage data is processed and the user has the right of objection at his disposal. In addition, we concluded an order data processing contract with Smartstream according to the specifications of Article 28, GDPR.

The objective of processing usage data is to display promotional material to enable our free2play service.

The legal basis is the so-called legitimate interest, which has been examined in order to pursue the objective, and within the framework of the aforementioned protective measures, as well as in accordance with the European data protection requirements in Article 6 Paragraph 1 lit. f  GDPR

b) adbility

Furthermore, we cooperate with the advertising partner adbility media GmbH,  Große Elbstraße 38, 22767 Hamburg, Germany. Adbility uses technologies to control and optimise the insertion of promotional materials for the user. You can veto the acquisition of anonymised information at https://www.adbility-media.com/en/privacy-policy/ at any time.

Processing solely pseudonymous usage data is regarded as a protective measure. Furthermore, the user has the right of objection at his disposal. In addition, we concluded an order data processing contract with the adbility media GmbH according to the specifications of article 28, GDPR which states that we as well as adbility are liable for processing your data. Therefore, you can contact either us or adbility for any questions regarding data processing. You can find the contact information at https://www.adbility-media.com/en/contact/.

The objective of processing usage data is to display promotional material to enable our free2play service.

The legal basis is the so-called legitimate interest, which has been examined in order to pursue the objective and within the framework of the aforementioned protective measures and in accordance with the European data protection requirements under article 6 paragraph 1 lit. f  GDPR.

19. Criteo

Pseudonymous information about the online behaviour of website visitors is collected and stored on our websites for marketing purposes by a technology of Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paris, France. This data is stored in cookies on the visitor's computer. Criteo SA uses an algorithm to analyse the anonymised recorded online behaviour and can thereafter display certain product recommendations in form of personalised advertising banners on other websites (publishers). This data cannot be used to personally identify you as a visitor of our website under no circumstances. The collected data will solely be used to improve our services. This information will not be used for any other objectives or transferred to third parties.

You can veto the anonymised analysis of your online behaviour on our websites by clicking here: Criteo unsubscription. If you have already unsubscribed (OptOut cookie) and would like to see personalised Criteo banners again, please click here: Criteo Subscription.

For more information about the technology used, please read the privacy policy of Criteo SA.

As a measure of protection, the evaluation proceeds on a statistical basis only, but not on the basis of your person.  In addition, the high security standards of Criteo apply. Further, we concluded a contract with Criteo according to the specifications of Article 28, GDPR which states that we as well as Criteo are liable for processing your data. Therefore, you can contact either us or Criteo for any questions regarding data processing. You can find the contact information at https://www.criteo.com/legal/

The objective of using Criteo is the anonymised analysis of your usage behaviour on our websites and providing interest-related advertising.

The legal basis is the so-called legitimate interest, which has been examined in accordance with the European data protection requirements under Article 6 Paragraph 1 lit. f  GDPR, in order to pursue the objective and within the framework of the aforementioned protective measures.

20. Social Plug-Ins

We use the following social plug-ins on our websites: Facebook's “Like” button, the “Google +1-button by Google and the “Tweet”-button by Twitter.

The respective service provider can be identified by the marking on the box above its initial letters as well as by the logo. We provide the option to directly communicate with the service provider of the plug-in via the button. Only if you click on the highlighted area and thereby activate it, the plug-in provider receives the information that you have accessed the corresponding website of our online service. According to the provider in Germany,  the IP address is anonymised immediately after collection in the case of Facebook. By activating the plug-in, personal data is transferred from you to the respective plug-in provider and stored there (for US providers in the USA). Since the plug-in provider obtains data especially via cookies, we recommend that you delete all cookies using the security settings of your browser before clicking on the grayed-out box.

We have neither influence on the data collected and data processing procedures, nor are we aware of the full scope of data acquisition, the objectives of processing the data and the storage periods. Furthermore, we have no information on the deletion of the data obtained by the plug-in provider.

The plug-in provider stores the data collected about you as user profiles and uses these for means of advertising, market research and needs-oriented design of his website. Such an evaluation particularly takes place (for not logged-in users as well) for displaying needs-oriented advertisements, and to inform other users of the social network about your activities on our website. You have a right of objection to the creation of these user profiles, whereby you have to contact the respective plug-in provider to exercise this right. We provide the option to interact with social networks and other users via the plug-ins. Therefore, we are able to improve our services and make them more interesting for you as a user. The legal framework for using these plug-ins is Article 6 Paragraph 1 S. 1 lit. f GDPR.

The data is transferred regardless of whether you have an account on the plug-in provider's website and are logged in there. If you are logged in on the plug-in provider's website, your data collected on our website will be directly assigned to your existing account on the plug-in provider's website. If you click on the activated button and link the page, for example, the plug-in provider stores this information in your user account, as well and notifies your contacts publicly of it. We recommend that you log out regularly from a social network after using it, especially before activating the buttons to prevent the assignment of information to your user profile on the plug-in provider's website.

Further information about the objectives and extent of this data acquisition, as well as their processing by the plug-in provider are available in the privacy policies of the providers listed below. Moreover, they will provide you with further information about your rights in this regard and configuration options available to you in order to protect your personal data.

Addresses of the respective plug-in provider and URLs of ther privacy policies:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; for further information about data acquisition please visit: https://www.facebook.com/policy.php. Facebook is liable to the EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; for further information about data acquisition please visit: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en-GB. Google is liable to the EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

Twitter “Tweet” of the communication platform Twitter, provided by Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA; for further information about data acquisition please visit: https://twitter.com/en/privacy. Twitter is liable to the EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework)..

The high security standards of the Google platform of Facebook and Twitter and the associated privacy policies of these platforms are regarded as protective measures (refer to the before mentioned). We collect no personal data via the social plug-ins or their usage. To prevent that data is transferred to the service providers in the USA without the user's knowledge, we use the so-called “Shariff solution”. This solution ensures that initially no personal data is transferred to the respective plug-in providers when you visit our website. Only after you click on one of the social plug-ins, data can be transferred to the provider and stored there. For more information about the Shariff solution please visit the website of the provider, Heise Medien Gmbh & Co. KG: http://m.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

The objective of the data transmission is implementing the plug-ins for the user to be able to share contents and interests with other users.

The legal basis is the so-called legitimate interest, which has been examined in order to pursue the objective and within the framework of the aforementioned protective measures and in accordance with the European data protection requirements under Article 6 Paragraph 1 lit. f  GDPR

21. Enforcement, Exercition and Defence of Legal Claims

Sometimes it might be necessary for us to process personal data and, if required, sensitive personal data, in accordance with local laws and regulations, relating to the exercise or defence of legal claims. Article 9(2)(f)  GDPR facilitates it, if the data processing “is essential for asserting, exercising and defending legal claims or if courts act in the course of their judicial activity”. For instance, this may be the case if we need legal advice in relation to legal proceedings or are legally obliged to preserve or disclose certain information in the course of legal proceedings.

This can, for example, happen if we need legal advice in reference to a legal procedure or if we are legally obliged to keep or reveal certain information within the context of a lawsuit.

22. Personal Data of Children

upjers is aware of the significance and data protection of children on the internet. Therefore, and to comply with specific laws, we do neither intentionally collect personal, individually identifiable information about children under 16, nor do we offer content for children under 16.

23. Change of Data Protection Declaration

upjers reserves the right to change this data privacy statement at any time, however, upjers will always adhere to the currently applicable data security laws. upjers advises you to inform yourself on each visit to these websites and games about the current data privacy statement.

Data Policy effective as of May 2018