Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů, odvolání

Všeobecné podmínky

§ 1 Rozsah platnosti, Uzavření smlouvy

(1) Tyto Všeobecné podmínky používání stanovují pravidla uživatelského vztahu mezi společností Upjers GmbH, Hafenstraße 13, 96052 Bamberg (provozovatel) a uživateli elektronických zábavních nabídek (služby) používajícího (uživatel). Podmínky uživatele jsou jen část smlouvy, jen když provozovatel písemně souhlasí. Přihlášením uživatele k hernímu portálu nebo službě (tj. odesláním žádosti o vyhotovení oprávnění k přístupu (Otevření účtu) a přihlášením se na platformě příslušné služby souhlasí uživatel s podmínkami používání. Při přihlášení je uživatel vyzván k souhlasu s podmínkami používání. Tyto podmínky používání platí pro jakékoliv používání služeb, rovněž i pro budoucí smlouvy, nabídky, výkony a dodávky provozovatele.

(2) Podmínky používání budou zveřejněny výhradně na uživatelském portálu a v rámci služby. Podmínky používání mohou být uloženy v hlavní paměti, na trvalém nosiči dat nebo vytisknuty. Na žádost uživatele mu mohou být podmínky používání rovněž zaslány.

(3) Dodatečně nebo navíc k těmto podmínkám používání platí pravidla hry a návody, které jsou uvedeny spolu s příslušnými službami.

(4) Tyto služby jsou určeny výhradně spotřebiteli ve smyslu § 13 Občanského zákoníku. Používání služeb pro komerční nebo jiné obchodní účely je vyloučeno. Oprávněny k užívání jsou všechny osoby, které v době přihlášení dosáhly věku 18 let. Nezletilé osoby jsou oprávněny k užívání služeb pouze se souhlasem svého zákonného zástupce.

(5) Přihlášením potvrzuje uživatel výslovně svou plnoletost a způsobilost k právním úkonům resp. - u nezletilých osob - předložením souhlasu zákonného zástupce.

(6) Uživatelský vztah začíná přihlášením uživatele k hernímu portálu nebo určité službě a provozovatelovým přijetím přihlášení v podobě vytvoření oprávnění k přístupu (Účet). Vztah končí výpovědí ze strany uživatele, např. zrušením účtu, nebo zablokováním či zrušením účtu ze strany provozovatele, jakož i výpovědí ze strany provozovatele.

(7) Vyplněním a odesláním přihlašovacího formuláře vyslovuje uživatel závaznou nabídku k uzavření smlouvy o využívání služeb (také „ Žádost o otevření účtu pro služby“). K tomu je nutno kompletně a správně vyplnit všechna datová políčka registračního formuláře.

(8) V těchto všeobecných podmínkách uvedené dohody mezi provozovatelem a uživatelem přichází v účinnost s přijetím žádosti o uzavření smlouvy o využívání služeb nebo prvním provozovatelovým úkonem splnění. Doručení žádosti o otevření účtu pro služby, resp. nabídky na využívání doplňkových služeb bude provozovatelem okamžitě potvrzeno elektronickou cestou na uživatelem uvedenou e-mailovou adresu. Potvrzení doručení žádosti nepředstavuje žádné závazné přijetí uživatelovy žádosti. Potvrzení o přijetí může být ale spojeno s prohlášením o přijetí.

§ 2 Rozsah služeb

(1) Provozovatel umožní uživateli ze zásady účast na službách, které poskytuje na internetu v příslušném znění. Uživatel si musí sám zajistit technické předpoklady potřebné pro účast na těchto službách.

(2) Uživatel nemá nárok na účast na službách provozovatele. Obzvláště si provozovatel vyhrazuje možnost uživatelovo přihlášení k jedné nebo více službám bez odůvodnění odmítnout nebo omezit.

(3) Provozovatel nezaručuje, že služby budou odpovídat požadavkům uživatele. Obzvláště nepřebírá provozovatel žádnou záruku ohledně vhodnosti služeb pro uživatelem sledovaný účel.

(4) Uživatele se upozorňuje, že není možná neustálá a nepřerušená dostupnost služeb v plném rozsahu. Provozovatel ale zaručuje roční průměr dostupnosti her ve výši 92 % (devadesát dva procent). Nespadá sem doba, během které jsou servery z důvodů technických nebo jiných problémů mimo okruh provozovatelova vlivu na internetu nedostupné (vyšší moc, zavinění třetí stranou atd.), jakož i doba, kdy se provádí rutinní údržbářské práce. Provozovatel může přístup ke službám omezit, vyžaduje-li to bezpečnost síťového provozu, udržení síťové integrity nebo obzvláště vyžaduje-li to předcházení závažným poruchám sítě, softwaru nebo uložených dat.

(5) Služby podléhají neustálému dalšímu zdokonalování, úpravám a změnám. Z tohoto důvodu může provozovatel kdykoliv přizpůsobit obsahové, optické, technické a jiné podoby svých služeb. Neexistuje přitom nárok uživatele na dodržení určitých technických rámcových podmínek nebo daných skutečností. Uživatel obdrží pouze právo na užívání příslušné služby v její aktuální podobě.

Uživatel nemá nárok na zachování služby ve verzi stávající při uzavření smlouvy.

Provozovatel si vyhrazuje právo provoz služeb kdykoliv a bez uvedení důvodů ukončit. V tomto případě může uživatel požadovat v souladu s § 3 odst. 5 a) připsání možných uhrazených plateb (např. za prémiovou měnu) buď k dobru pro jiné provozovatelem nabízené služby, nebo požadovat, aby provozovatel předem uhrazené platby vrátil. Další nároky uživatele z důvodu zastavení služby jsou vyloučeny.

(6) Upozornění, tipy a rady k průběhu služeb, které provozovatel a jeho pracovníci, jakož i jeho pověřenci a pomocné síly udělují, jsou vždy nezávazné. Uživatel nemá nárok na uhrazení škod, které tímto vzniknou.

(7) Pokud není v popisu služeb výslovně uvedeno jinak, jsou služby poskytované provozovatelem bez poplatků. Ustanovení § 3 "Mince" zůstávají tímto nedotčena.

§ 3 Prémiová měna, doplňkové služby, platební podmínky

(1) Provozovatel nabízí uživateli u jednotlivých služeb případně možnost získat za úplatu takzvané prémiové měny (mince, diamanty, uhlí, drahé kameny, barevné střepiny...). Cena jedné jednotky prémiové měny je uvedena na příslušné internetové stránce této služby. Získání vyžaduje dodatečnou - nezávislé na dohodě služby - smlouvu (Dohoda o užívání doplňkových služeb). Tato smlouva je součástí samostatné a jasně označeného objednávkového procesu. Proces objednávání je zakončen tlačítkem "Koupit". Uživatel je potvrzením tímto tlačítkem právně zavázán k prohlášení o záměru a zavazuje se ke smlouvě zaplatit příslušný poplatek.

(2) Prostřednictvím prémiové měny má uživatel příležitost získat doplňkové služby k normálnímu účtu. Vyhrazení určitých doplňkových služeb není samostatná smlouva, ale pouze jednostranné stanovení výkonu uživatele v souvislosti s § 3 odst. 1 na základě této smlouvy. Přesný popis objednaných doplňkových služeb a počet potřebných jednotek prémiové měny následuje zvlášť na internetové stránce příslušné služby a liší se v závislosti na službě. Prémiová měna platí vždy jen pro službu, pro kterou byla zakoupena a je zásadně nepřenosná. Platnost prémiové měny je omezena na 12 měsíců od jejich nabytí.

(3) Pro doplňkové služby platí dodatečně k těmto podmínkám příslušné popisy služeb jako zvláštní podmínky. Provozovatel si vyhrazuje možnost změnit druh, rozsah a obsah doplňkových služeb.

Zejména si provozovatel vyhrazuje v průběhu dalšího vývoje a úprav služeb jednotlivé doplňkové služby pozměnit, ukončit jejich nabízení a/nebo je také bezplatně integrovat do služeb.

(4) Zakoupení jednotek prémiové měny není povinné. Doplňkové služby mohou spočívat v jednorázových službách nebo mohou být časově omezené. Časově omezené doplňkové služby po uplynutí objednané doby opět pominou, a jsou-li provozovatelem dále nabízeny, lze je znovu objednat.

(5) Vrácení nebo úhrada hodnoty jednou zakoupených jednotek prémiové měny použitých na doplňkové služby nejsou zásadně možné. Toto neplatí, pokud byla smlouva k nabytí doplňkových služeb platně odvolaná podle § 4. Toto rovněž neplatí, jsou-li služby nebo uživatelem objednané doplňkové služby provozovatelem během smluvně sjednané doby používání pozměněny, resp. ukončeny nebo nabídnuty bezplatně.

(a) Prémiová měna, která byla pořízena odměnou během deseti týdnů před nastavením funkce, může být vyměněna v rovnocenné prémiové měně za jinou (uživatelem určenou) službu provozovatele. Případně může uživatel požádat o proplacení prémiové měny, kterou získal od provozovatele odměnou během deseti týdnů před nastavením funkce. Odpovídající žádost musí uživatel během deseti týdnů od nabytí prémiové měny zaslat písemně na support@upjers.com.

(b) Pokud již uživatel předem získal prémiovou měnu na užívání doplňkových služeb za budoucí časové období a nemůže tyto doplňkové služby využívat z důvodů vzniklých vinou provozovatele (např. trvalá nedostupnost doplňkových služeb, přijetí a nabízení doplňkových služeb bezplatně), poskytne provozovatel jako náhradní možnost přednostně jiné doplňkové služby jako náhradu nebo uživateli uhradí - v poměrné výši - zaplacenou částku (resp. hodnotu prémiové měny).

Právo uživatele vypovědět s okamžitou platností smlouvu o nevyužitých doplňkových službách dle § 8 odst. 4 zůstane tímto neporušeno. Další nároky uživatele jsou vyloučeny

(6) Za využívání doplňkových služeb je poskytovatel oprávněn požadovat platbu předem formou jednotek prémiové měny. Poplatky za nabytí jednotek prémiové měny jsou uzavřením smlouvy, tj. potvrzením o nabytí jednotek prémiové měny, okamžitě splatné. Provozovatel nabízí různé způsoby platby. Uživatel nemá nárok na to, aby provozovatel poskytoval nebo udržoval v platnosti určité způsoby platby. Platby budou inkasovány v souladu s volbou uživatele. Uživatele se výslovně upozorňuje, že poskytovatelé platebních služeb, kteří v závislosti na zvoleném způsobu platby inkasují za provozovatele platby, připíší k dobru provozovatele jen část z těchto uživatelem uhrazených poplatků. S výjimkou případů úspěšného odvolání omezuje se nárok uživatele na zpětnou platbu nebo náhradu platby zásadně na provozovatelem skutečně obdrženou čistou částku. Částka sražená poskytovatelem platebních služeb nebude provozovatelem uhrazena.

(7) V případě prodlení je provozovatel oprávněn doplňkové služby pozastavit, jakož i okamžitě zablokovat dotyčný účet uživatele. Povinnost uživatele zaplatit sjednaný poplatek zůstává tímto nedotčena.

(8) Vzniknou-li provozovateli uživatelovým jednáním zpětné náklady nebo stornování, je uživatel povinen provozovateli tímto vzniklé náklady uhradit. Provozovatel je v tomto případě oprávněn znovu inkasovat tyto náklady spolu s původním poplatkem.

(9) Uživatel může nároky provozovatele kompenzovat jen nepopíratelnými nebo právně stanovenými protinároky. Uživatel může uplatnit zadržovací právo jen v případě, zakládá-li se jeho protinárok na stejném smluvním poměru. Postoupení nároků uživatele vůči provozovateli třetí straně je vyloučeno.

§ 4 Právo na storno a následky storna týkající se prémiové měny a doplňkových služeb

Odvolání:


Máte právo od této smlouvy během čtrnácti dnů bez udání důvodu odstoupit. Odvolací lhůta činí 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud chcete využít svého práva odstoupit od smlouvy, musíte nás


upjers GmbH
Hafenstraße 13
96052 Bamberg, Německo


Telefon: +49 (0) 951-510908
Telefax: +49 (0) 951-510908102
E-Mail: agb@upjers.com

informovat prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisem zaslaným poštou, telefaxem nebo přes e-mail) o Vašem rozhodnutí o odstoupení od této smlouvy.

Můžete k tomu použít přiložený vzor odvolacího formuláře, který nicméně není povinný.

Vzor odvolacího formuláře:


(Chcete-li zrušit smlouvu, vyplňte prosím tento formulář a zašlete jej zpět.)
- Na upjers GmbH, Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Německo; Telefax: +49 (0) 951-510908102; E-Mail: agb@upjers.com
- Tímto odvolávám(e) mnou/námi (*) uzavřenou smlouvu o nákupu následujícího zboží (*)/ poskytnutí následujících služeb (*)
- Objednáno v (*)/obdrženo v (*)
- Jméno spotřebitele(ů)
- Adresa spotřebitele(ů)
- Podpis spotřebitele(ů) (jen v případě hlášení na papíře)
- Datum

_________
(*) Nehodící se škrtněte.


Aby bylo možné dodržet a sledovat odvolací lhůtu, odešlete odvolání před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.


Důsledky odvolání:

V případě účinného odstoupení od smlouvy, vzájemně přijmuté dávky a případně vlečná použití (např. úroky) jsou k vydání. Nemůžete vrátit upjers GmbH, výkon zcela nebo zčásti nebo jen ve zhoršeném stavu, tak musíte poskytnout upjers GmbH náhradu hodnoty. To může způsobit, že splníte své smluvní platební povinnosti za období do zrušení. Povinnosti uhradit platby musí být provedena do 30 dnů. Období začíná odesláním Vašeho odvolání námi s jejich přijetím.


Konec práva na storno a následků storna

Zvláštní poznámka: Předčasné promlčení práva na odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy zaniká předčasně, pokud upjers zahájil plnění smlouvy poté, co jste výslovně souhlasili, že upjers začne plnit smlouvu před uplynutím výpovědní lhůty, a vy jste potvrdili znalost, že zahájením plnění smlouvy ztrácíte právo na odstoupení od smlouvy.

§ 5 Nároky z vad

(1) Provozovatel poskytne uživateli přístup ke službám a doplňkovým službám v právě stávajícím znění. Uživatel nemá žádný nárok na zachování nebo docílení určitého stavu / funkčního rozsahu služeb a doplňkových služeb.

(2) Uživatel si je vědom, že software poskytovaný provozovatelem v rámci služeb nemůže být - stejně jako každý jiný software - kompletně bezchybný. Za závadné se služby považují jen v případě, je-li jejich hratelnost závažně a trvale narušena.

(3) K vlastní ochraně uživatele a obzvláště z důvodů zajištění důkazů je uživateli doporučeno zaslat všechny reklamace provozovateli písemně nebo e-mailem.

(4) Z nároků z vad jsou zásadně vyloučeny závady, které jsou způsobené vnějšími vlivy (vyšší moc atd.), které nejsou provozovatelem zastupovány nebo které vzniknou uživatelovou chybnou obsluhou či změnami a jinými manipulacemi, které provozovatel neprovedl anebo nezastupuje.

(5) Záruky v právním smyslu nebudou provozovatelem převzaty, není-li písemně výslovně dohodnuto jinak.

§ 6 Odpovědnost

(1) Pokud provozovatel poskytuje služby bezplatně, tak nenese odpovědnost za jiné než hrubé nedbalosti nebo úmyslného poškození.

(2) Pokud provozovatel požaduje poplatek za služby, tak je povinen uhradit bez omezení za úmyslnou a hrubou nedbalost.

(3) V případě lehké nedbalosti, provozovatel odpovídá pouze v případě porušení základních smluvních povinností. Pod významnými smluvními závazky, včetně tzv. kardinální povinnosti ve smyslu zákona, se rozumí povinnosti, které umožňují efektivní plnění smlouvy. Veškerá zodpovědnost je omezena na výši předvídatelného a typického poškození.

(4) Výše uvedená vyloučení záruky neplatí pro odpovědnost za škodu na životě, těle či zdraví. Rovněž neplatí pro škody vzniklé z porušení hlavní nebo podstatné smluvní povinnosti nebo porušení záruky. Odpovědnost provozovatele podle zákona o ručení za výrobek, jakož i dle § 7 odst. 2 předpisů na ochranu spotřebitelů telekomunikačních služeb zůstává neporušena.

(5) Výše uvedená vyloučení záruky, resp. omezení záruky platí i se zřetelem k odpovědnosti zaměstnanců, pracovníků, spolupracovníků, obchodních zástupců a pomocníků provozovatele obzvláště vůči podílníkům, spolupracovníkům, obchodním zástupcům, orgánům a jejich zástupcům vzhledem k jejich osobnímu ručení.

(6) Provozovatel se výslovně distancuje od obsahů všech stránek, na které vedou z nabídky provozovatele přímé nebo nepřímé odkazy ("Odkazy"). Provozovatel nepřebírá za tyto obsahy a stránky žádné ručení. Za obsahy těchto stránek nesou odpovědnost sami poskytovatelé těchto příslušných stránek. Nedochází ke kontrole odkázaných informací provozovatelem. Provozovateli není známo, že by cizí obsahy porušovaly platné právo. V případě náležitého oznámení o porušení práva bude tento odkaz samozřejmě okamžitě odstraněn.

(7) Změna důkazního břemene v neprospěch uživatele s výše uvedenými ustanoveními není spojená.

§ 7 Povinnost uživatele

(1) Uživatel se zavazuje udržovat své přístupové údaje k jednotlivým službám v tajnosti. Jejich předání třetím stranám je nepřípustné.

(2) Uživatel se zavazuje používat pro každou službu ve stejnou dobu jen jeden účet. Souběžné používání více účtů u jedné služby (tzv. Multi-Using) je nepřípustné.

(3) Používání externích skriptů nebo programů umožňujících automatizování účasti na službách (tzv. Bots) není uživateli povoleno.

(4) Uživatel se zavazuje nezískávat při využívání služby úmyslně díky programátorským chybám nebo programátorským mezerám ve službách (tzv. Bugs) žádné výhody. Již dosažené výhody musí být opět odevzdány, resp. vyváženy a mohou být provozovatelem vráceny do původního stavu. Uživatel musí skutečné nebo domnělé chyby nebo nesrovnalosti udržovat v tajnosti a okamžitě je oznámit provozovateli.

(5) Uživatel se zavazuje nerozšiřovat v rámci poskytovaných služeb žádné obrázky, odkazy, jména, slova nebo jiné výroky s reklamními, politickými, urážlivými, sexistickými, pornografickými nebo jinak morálně zavrženíhodnými nebo pohoršujícími, obzvláště rasistickými, jakož i pravicově či levicově extremistickými obsahy. Dále se uživatel zavazuje nepoužívat žádné právně chráněné pojmy, jména nebo obrázky. Ve sporném případě musí uživatel obsahy zpochybňované provozovatelem okamžitě odstranit, resp. má provozovatel právo tyto obsahy sám odstranit.

(6) Uživatel musí uposlechnout nařízení provozovatele a jeho pracovníků, jakož i pověřenců a pomocných sil. Toto platí obzvláště pro instrukce administrátorů a moderátorů případného fóra patřícího k příslušné službě.

(7) Zaviněné porušení výše uvedených závazků opravňuje provozovatele kdykoliv k okamžitému vyloučení uživatele z další účasti na dotyčných službách a k zablokování anebo zrušení příslušného účtu uživatele. Nedojde rovněž k úhradě nebo vrácení hodnoty za mince připsané na jednom nebo více účtech v době jejich zablokování nebo zrušení, ani za objednané a ještě platné doplňkové služby.

§ 8 Výpověď

(1) Uživatel je oprávněn svou účast na jednotlivých, více nebo všech službách kdykoliv a bez zdůvodnění a dodržení lhůty vypovědět.

(2) Uživatel je oprávněn služby, ať už jednotlivé, ve větším množství, nebo všechny, kdykoliv a bez dodržení lhůty vypovědět, je-li služba nebo služby zastavena/y.

(3) Pokud uživatel předem objednal na určitou dobu prémiové služby, tak na tuto dobu nemá právo na řádné ukončení smlouvy.

(4) Právo obou stran vypovědět smlouvu o využívání služeb, resp. smlouvu o využívání doplňkových služeb kdykoliv z důležitého důvodu (mimořádná výpověď) zůstává.

(5) Musí-li provozovatel hájit mimořádné vypovězení smlouvy o využívání služeb, resp. smlouvy o využívání doplňkových služeb, budou uživateli jím předem uhrazené platby, resp. náhrada hodnoty za zaplacené jednotky prémiové měny (obzvláště za doplňkové služby) poměrně uhrazeny. Další nároky uživatele jsou vyloučeny, pokud není v těchto podmínkách používání dohodnuto jinak.

(6) Provozovatel je obzvláště, ale ne výhradně oprávněn k vypovězení smlouvy z důležitého důvodu, a to když
- se uživatel dostane s uhrazením plateb částky ve výši minimálně 5 eur do prodlení a i přes dvě upomínky nezaplatí,
- uživatel zaviněně poruší pravidla služeb a i přes upomínku tento přestupek neukončí; upomínky není zapotřebí, je-li pro provozovatele pokračování ve smlouvě neúnosné, například v případě obzvláště závažných přestupků (více účtů jednoho hráče, trestné činy, ...)
- uživatel svůj účet po dobu čtyř týdnů a i přes upomínku nepoužíval.

(7) Pokud se na platformě služeb nenachází žádná možnost vypovězení smlouvy pomocí specifické funkce, musí být jakákoliv výpověď učiněna písemnou formou (e-mailem). Mimořádná výpověď musí proběhnout vždy s uvedením důvodů.

(8) Z technických důvodů dojde k definitivnímu vymazání uživatelských údajů a účtu teprve po uplynutí několika dnů.

(9) V případě oprávněné výpovědi provozovatelem z důležitého důvodu nemá uživatel nárok na úhradu nebo vrácení hodnoty za služby, resp. doplňkové služby, na které se výpověď vztahuje.

§ 9 Písemná forma

Vedlejší ujednání k těmto Všeobecným podmínkám používání, jakožto i změnám, doplněním nebo zrušením těchto podmínek používání vyžadují pro svou platnost písemnou formu. Toto rovněž platí pro změnu potřeby písemné formy. Z nich bude platnost jednotlivých nebo explicitními smluvními dohodami nedotčena.

§ 10 Převod práv

Práva na obsah, který si uživatel nastaví v rámci služeb, jsou uchovávána příslušnými uživateli. S nastavením připouští uživatel provozovateli pouze jednoduché, bezplatné a kdykoliv odvolatelné právo užívat obsah, a to zejména právo na zpřístupnění.

§ 11 Salvátorská klauzule, ostatní

(1) Pokud jeden nebo více opatření, by mělo být neplatné nebo nevynutitelné, tak bude platnost ostatních ustanovení nedotčena.

(2) Pro tyto podmínky používání, a všechny na základě těchto podmínek uzavřené smlouvy, platí právo Spolkové republiky Německo. Použití kupního práva OSN o koupi movitostí, jakož i kolizních pravidel německého mezinárodního soukromého práva je vyloučeno.

(3) Pokud po uzavření smlouvy uživatel změní místo svého bydliště nebo místo obvyklého pobytu mimo území Spolkové republiky Německa, tak platí jurisdikce sídla provozovatele. To platí i v případě, že bydliště spotřebitele v době působení není známo.

(4) Provozovatel si vyhrazuje právo podmínky používání s účinností do budoucnosti kdykoliv změnit nebo doplnit, je-li to nezbytné (např. úpravy právního a zákonného stavu, rozšíření pole působnosti provozovatele atd.), a uživatel tímto nebude proti dobré víře znevýhodněn. Změny v těchto podmínkách používání budou uživateli vhodným způsobem vyrozumění sděleny. Vyrozumění proběhne v rámci služeb anebo zasláním emailu na uživatelem zadanou emailovou adresu. V každém případě bude uživatel při dalším přihlášení o těchto změnách informován.

(5) Uživatel se může po vyrozumění a seznámení se se změnami během (1) měsíce ode změny podmínek používání odvolat. Uživateli je doporučeno za účelem zajištění důkazů zaslat provozovateli odpor písemně resp. prostřednictvím e-mailu.

(6) Nepodá-li uživatel proti pozměněným podmínkám používání během lhůty (1) měsíce po poučení a možnosti vzetí na vědomí odpor vůči provozovateli nebo používá-li tyto služby i nadále, stanou se pozměněné nebo doplněné podmínky používání vůči němu platné. Podá-li uživatel odpor ve stanovené lhůtě, jsou obě strany oprávněny smlouvu s výpovědní lhůtou jednoho měsíce vypovědět, pokud již neexistuje podle § 8 výpovědní právo v jakoukoliv dobu. Až do ukončení smlouvy platí nadále původní podmínky používání.

(7) Možné poplatky za služby uhrazené předem a vztahující se na dobu delší než je časové období ukončení budou uživateli poměrně navráceny. Další nároky uživatele jsou vyloučeny.

(8) Provozovatel bude oznámením o změnách obzvláště upozorněn na možnost odporu a výpovědi, na lhůtu a právní následky, obzvláště vzhledem k neuskutečněnému odporu.

(9) Uživateli je doporučeno se neustále informovat o stavu podmínek používání a popisech využívání služeb.Stav: Červenec 2014


upjers GmbH
Jednatel: Klaus Schmitt
Adresa: Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Německo

E-Mail: agb@upjers.com (žádná podpora)
Tel: +49 (0)951/5109080 (žádná podpora)
Fax: +49 (0)951/510908102 (žádná podpora)

Rejstříkový soud: Amtsgericht Bamberg
Registrační č.: HRB 5558

DIČ: DE275673923

Prohlen o ochraně osobnch dajů

My, upjers GmbH se sdlem na Hafenstrae 13, 96052 Bamberg, Německo, provozujeme webov strnky www.upjers.com a evidujeme určit data naich nvtěvnků, dokud je to nezbytn. V nsledujcm prohlen o ochraně osobnch dajů se dozvte, co dělme s Vaimi osobnmi daji a proč to dělme. Tak Vm sdělujeme, jak Vae data chrnme, kdy budou Vae data vymazna a jak prva dky ochraně osobnch dajů mte.

Předně: Dodrujeme zkony na ochranu osobnch dajů a chrnme Vae soukrom tak dobře, jak je to mon. Chceme bt ale zcela otevřen: Internet ije na vměně dat a stle obsahuje mnoho bezpečnostnch rizik. I kdy jsou Vae data při nvtěvě naich webovch strnek ifrovan, při vměně dat s cizmi webovmi strnky vdycky existuje nějak zbvajc riziko. Pokud navtěvujete nějak dal webov strnky na přklad přes odkaz na na webov strnce mějte, prosm, na paměti, e toto prohlen o ochraně osobnch dajů se na tuto ciz strnku nevztahuje.

 

Přehled obsahu:

1.     Odpovědn osoba Na koho se mohu obrtit?

2.     Zplnomocněnec ochrany osobnch dajů

3.     Jak jsou m prva?

4.     Mazn dat a dlka ukldn

5.     Jak budou Vae osobn data chrněna?

6.     Nvtěva webovch strnek

7.     Dotazy na zkaznickou podporu

8.     Stahovn aplikac

9.     Registrace

10.   Pouit integrovanch her

11.   Social Sign-In & Social Login

12.   Komunikace ve hrch

13.   Zpracovn plateb

14.   Newsletter

15.   Cookies

16.   Youtube

17.   Googe Analytics

18.   Reklamn videa

19.   Criteo

20.   Social Plug-Ins

21.   Uplatněn, vkon a obrana prvnch nroků

22.   Osobn daje dět

23.   Změny zsad ochrany osobnch dajů

1. Odpovědn osoba Na koho se mohu obrtit?

Za tyto webov strnky zodpovd:

upjers GmbH
Hafenstrae 13

96052 Bamberg


Telefon: +49 (0)951/5109080
Fax: +49 (0)951/510908102

E-Mail: mail@upjers.com

 

Zkaznick podpora:

Formulř pro podporu: https://support.upjers.com/cz/start

E-mail: support@upjers.com

2. Zplnomocněnec ochrany osobnch dajů

Přes kontaktn daje tak můete kontaktovat naeho zplnomocněnce pro ochranu osobnch dajů. Pokud mte nějak konkrtn otzky ohledně Vaich dat, jejich vymazn nebo Vaich prv, můete vyut monosti kontaktu pomoc e-mailov adresy datenschutzbeauftragter@upjers.com. Pokud si budete přt podat psemnou dost, postačuje zadat předmět Ochrana osobnch dajů.

3. Jak jsou m prva?

Můete se na ns kdykoliv obrtit, budete-li mt otzky na Vae prva v ochraně osobnch dajů, nebo budete-li chtt uplatnit někter s nsledujcch prv:

4. Mazn dat a doba ukldn

Nen-li uvedeno jinak, vymaeme Vae data, jakmile nebudou vce potřebn. Blokovn nebo mazn Vaich dat probh v přpadě, e uplyne předepsan lhůta pro ukldn dat, pokud nen dal uchovn dajů potřebn pro ukončen smlouvy, nebo pro plněn smlouvy. Určit data mohou bt z prvnch důvodů potřebn dle. Můete pochopitelně kdykoliv poadovat informace o uloench datech.

5. Jak budou Vae osobn data chrněna?

Přijmeme vechna přiměřen a vhodn opatřen, abychom osobn informace, kter se u ns ukldaj, ochrnili před zneuitm, ztrtou nebo neoprvněnm přstupem. Za tmto čelem jsme podnikli řadu technickch a organizačnch opatřen. To zahrnuje opatřen pro řeen přpadnch poruen dajů

Pokud budete mt podezřen, e vae osobn informace byly zneuity, nebo ztraceny, nebo u nich dolo k neoprvněnmu přstupu, dejte nm, prosm, co nejrychleji vědět a obraťte se na ns prostřednictvm ve uvedench kontaktnch dajů!

6. Nvtěva webovch strnek

V přpadě, e se rozhodnete navtvit nae webov strnky, nebudeme shromaďovat dn osobn daje, s vjimkou dat, kter sdl V prohleč, aby byla nvtěva webovch strnek umoněna, zejmna:

Ve uveden technick daje Vm nen mon poskytnout a slou anonymnm, statistickm čelům pro optimalizaci naich webovch strnek.

čelem dočasnho ukldn dat na začtku je zajitěn připojen, stejně jako dostupnosti a sprvnho zobrazen naich webovch strnek.

Prvnm zkladem je takzvan oprvněn zjem, kter byl přezkoumn podle ve uvedench ochrannch opatřen a v souladu s poadavky evropsk ochrany dajů čl. 6 odst. 1 psm. f GDPR.

7. Dotazy na zkaznickou podporu

Mte monost spojit se s nam tmem zkaznick podpory. Kliknete-li na naich webovch strnkch na Podpora, budete přesměrovni na https://support.upjers.com/cz/start. Dotazy je mon odeslat i e-mailem na  support@upjers.com.

Mohou od ns bt poadovna nsledujc data:

Jako bezpečnostn opatřen je hlen na nai zkaznickou podporu zaslno prostřednictvm zaifrovanho připojen. Navc pouvme princip minimalizace dat a zaznamenvme pouze ty daje, kter jsou poadovny ve formulři pro zkaznickou podporu. Po spěnm navzn kontaktu a dokončen podpory budou Vae data bezodkladně smazna. 

čelem poadovn těchto dat je pouze navzn kontaktu s Vmi a monost poskytnout Vm tak zkaznickou podporu, proto se data pouvaj jen k tomuto čelu.

Prvnm zkladem je vedle Vaeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 a GDPR) proveden a plněn smlouvy (čl. 6 odst. 1 b GDPR).

8. Stahovn aplikac

Prostřednictvm naich webovch strnek můete tak přes odkaz zskat přstup k na nabdce her pro mobiln koncov zařzen (dle jen aplikace) v App Stores.

Při stahovn aplikace se shromaďuj poadovan informace z přslunho loitě aplikac, zejmna doba stahovn, nzev, jazykov verze a ID inzerenta / individuln kd zařzen. Na toto shromaďovn dajů nemme vliv a nejsme za něj zodpovědn. loitě aplikac poskytuj informace o zachzen s osobnmi daji ve svch vlastnch zsadch ochrany osobnch dajů. Zpracovvme data v rozsahu pouit aplikace, pokud je to nutn pro staen mobiln aplikace na Vaem mobilnm koncovm zařzen, poskytovn přslun hry a manipulace s nkupy v hrch.

Dal informace o zpracovn dat v souvislosti s pouvnm aplikace naleznete v naich zsadch ochrany soukrom pro mobiln aplikace (https://cz.upjers.com/mprivacy).

9. Registrace

Mte tak monost se na na webov strnce zaregistrovat a pak se kdykoliv přihlsit ke svmu uivatelskmu čtu. Abyste se u ns zaregistrovali, jsou nezbytn nsledujc daje:

Jako ochrann opatřen jsou zadan data přenena prostřednictvm ifrovanho připojen. Kromě toho pouvme princip minimalizace dat a zachycujeme pouze skutečně poadovan data. Nepouvejte, prosm, jako uivatelsk jmno sv skutečn jmno nebo jmno jin osoby. Dle Vm přidělme zemi zaloenou na adrese IP vaeho zařzen. Tato data jsou uloena, aby Vm mohla bt zobrazena sprvn nabdka platebnch metod. Po vytvořen uivatelskho čtu budou Vae data uloena, dokud se nerozhodnete smazat jednotliv daje nebo cel uivatelsk čet.

čelem poadovanch dajů je vytvořen uivatelskho čtu pro uvn naich prohlečovch her a rozřench funkc webov strnky (např. hern novinky, přspěvky na hernm fru). Registrace je dobrovoln a můe bt kdykoliv zruena, přpadně uivatelsk daje mohou bt kdykoliv smazny.

Prvnm zkladem je souhlas uivatele v souladu s evropskmi poadavky na ochranu dajů podle  čl. 6 odst. 1 psm. a GDPR.

10. Pouit integrovanch her

Někter hry upjers jsou integrovny do socilnch st (např. Facebook). Tam jsou hry označovny napřklad jako tzv. "Apps" nebo "aplikace". Přslun sť je sama zodpovědn za zpracovn dat a jakkoli přenos dajů, kter je v souladu s předpisy, a informuje uivatele o samostatnch zsadch ochrany osobnch dajů. Rdi bychom vak upozornili na to, e Vs můe sť podat, abyste souhlasili s přenosem osobnch dajů, pokud chcete pout integrovanou hru upjers. V přpadě Facebooku můe jt o nsledujc daje:

Pokud souhlaste s datovm přenosem, můe sť odeslat data do upjers. Upjers zpracovv tato data pouze tehdy, kdy je to naprosto nezbytn pro poskytovn hry. Upjers poukazuje na to, e můete  pomoc nastaven ochrany osobnch dajů sami ovlivnit rozsah informac, kter sť sdl. Zejmna je tak mon ovlivnit to, e

11. Social Sign-In & Social Login

Vedle manuln registrace Vm nabzme monost přihlsit se u ns přmo do stvajcho uivatelskho čtu sociln stě vybranch poskytovatelů. Pouvme platformy "Facebook Sign In" a "Amazon". Pokud chcete pout jednu z těchto funkc, budete přesměrovni na strnku přslunho poskytovatele a navigovni přes přihlen.

Jako ochrann opatřen jsou zadan data přenena prostřednictvm ifrovanho připojen přslun platformy. Nepouvme přihlaovac daje k přstupu nebo ukldn osobnch dajů, jako jsou seznamy přtel nebo kontakty. Trval propojen mezi uivatelskm čtem a uivatelskm čtem ve Facebooku a Amazonu se neuskutečn. Obě stě jsou certifikovny podle ttu ochrany osobnch dajů EU-USA (vce informac naleznete v přslunch prohlench o ochraně osobnch dajů). Nen nm znmo, kter data sociln stě shromaďuj během procesu registrace nebo jak jsou data propojena. Dal podrobnosti naleznete v prohlench o ochraně osobnch dajů na Facebooku (https://cs-cz.facebook.com/policy.php) a Amazonu (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=468496).

čelem poadovanch dajů je přihlen prostřednictvm stvajcho uivatelskho čtu pro pouit rozřench funkc na webovch strnkch. Přihlen prostřednictvm socilnch st je dobrovoln a můe bt kdykoli zrueno nebo uivatelsk čet můe bt odhlen.

Prvnm zkladem je V souhlas v souladu s evropskmi poadavky na ochranu dajů stanovenmi v čl. 6 odst. 1 psm. GDPR.

12. Komunikace ve hrch

Nmi provozovan hry Vm nabzej různ způsoby komunikace s nmi nebo jinmi hrči. Pouvme automatick systmy filtrovn, kter brn hromadnmu odesln nebo urlivm, nsilnm, obscnnm, rasistickm nebo jinak nevhodnm nebo propagačnm zprvm. Sledujeme tak pouit krtkodobě poskytovanch komunikačnch kanlů pro analzu a opravu technickch chyb, zajitěn bezpečnosti a integrity systmu, boj proti zneuvn a / nebo neoprvněnmu pouit a pro vytvřen statistickch dajů o pouit na neosobn bzi vyuvn poskytovanch komunikačnch kanlů na krtkou dobu. Vytvořen protokoly zahrnuj datum a čas zprvy, jej odeslatele a přjemce, text zprvy a mnostv přenesench dat.

Zprvy nebude bez vaeho souhlasu čst dn z naich zaměstnanců. V přpadě podezřen na nesprvn a / nebo neoprvněn pouit poskytnutch komunikačnch kanlů (např. v přpadě nahlen zprvy přjemcem) si vyhrazujeme prvo přslun hern čet, stejně jako hern čet odeslatele zprvy zablokovat, proetřit a přpadně podniknout dal opatřen.

Jako ochrann opatřen jsou zadan data přenena prostřednictvm ifrovanho připojen přslun platformy.

čelem zpracovn je poskytnut řeen komunikace ve hře k vměně zprv mezi hrči.

Prvnm zkladem pro dočasn uchovvn dajů je čl. 6 odst. 1 psm. a GDPR stejně jako čl. 6 odst. 1 psm. f GDPR. Zadn dat pro komunikačn čely je dobrovoln, a proto je zaloeno na souhlasu uivatele. Pouvn filtračnch systmů slou k ověřen dodren pravidel řdn komunikace a k ochraně prv třetch stran. Pro tyto čely le tak n oprvněn zjem na zpracovn dat podle čl. 6 odst. 1 psm. f GDPR.

13. Zpracovn plateb

Pokud provdte platebn proces, abyste si pořdili prmiovou měnu, muste zadat dal daje. O jak  dal data se jedn, zvis na tom, jakou platebn metodu si vyberete. upjers Vm k tomu umoňuje vyut anonymn platebn metody.

K dispozici mte různ druhy platebnch metod, ze kterch si můete vybrat. Spoluprce se třetmi stranami se nadle tk zpracovn plateb prostřednictvm externch poskytovatelů slueb (Paypal, společnosti vydvajc kreditn karty, provozovatel mobilnch st, Paysafecard, Amazon, bankovn převod atd.). Tito extern poskytovatel slueb jsou povinni zachzet se svmi daji zkonnm, důvěrnm a bezpečnm způsobem a mohou pouvat Vae daje pouze v rozsahu nezbytnm pro plněn svch kolů.

Můete se libovolně rozhodnout, kterou platebn variantu pouijete, a v tomto ohledu odkazujeme na zsady ochrany osobnch dajů a pokyny přslunho poskytovatele.

Poskytovatel plateb je zodpovědn za shromaďovn osobnch dajů zkaznka za čelem proveden platby. Nsleduje odpověď poskytovatele platebnch slueb upjers, kter spěnou transakci potvrd. 

Upozorňujeme, e kvůli potvrzen platebnho procesu ukldme zkaznkovu IP adresu. čelem je pouze splněn naich daňovch povinnost. Pomoc adresy IP můeme určit msto plněn DPH. Tato data jsou uchovvna uchovvna podle obdob uchovvn dan.

14. Newsletter

Pro rozesln naich bulletinů pouvme takzvan Double Opt-In postup,  prvn newsleter Vm tedy e-mailem zaleme a po tom, co kliknutm na odkaz v informačnm e-mailu potvrdte, e si přejete nae newslettery dostvat. 

Samozřejmě se můete z odběru naich newsletterů kdykoliv odhlsit, přslun odkaz k odhlen najdete v kadm bulletinu. Rovně se můete přes formulř podpory nebo přes e-mailovou adresu support@upjers obrtit na n tm zkaznick podpory.

Na odesln naeho bulletinu spolupracujeme s poskytovatelem slueb Emarsys eMarketing Systems AG, Hans-Fischer-Strae 10, 80339 Mnchen, Německo. S tmto poskytovatelem slueb jsme uzvařeli odpovdajc smlouvu o zpracovn zakzek poadovanou čl. 28 GDPR.

15. Cookies

Nae webov strnky čstečně vyuvaj tzv. Cookies. Cookies jsou mal textov soubory, kter jsou obvykle uloeny ve sloce vaeho prohleče. Soubory Cookies obsahuj informace o aktuln nebo posledn nvtěvě webov strnky:

Jakmile soubory Cookies neobsahuj přesn datum ukončen platnosti, jsou ukldny pouze do mezipaměti a automaticky odstraněny, jakmile zavřete prohleč přp. restartujete zařzen. Cookies s datem ukončen zůstvaj uloena, i kdy zavřete prohleč přp. restartujete zařzen. Tyto soubory Cookies nejsou odstraněny a do určenho data, nebo pokud je neodstrante ručně.

Na na webov strnce pouvme nsledujc tři typy souborů Cookies:


V nastaven prohleče můete nakonfigurovat, blokovat a odstraňovat soubory Cookies. Pokud odstrante vechny soubory Cookies na naich webovch strnkch, můe se stt, e někter funkce webu nebudou zobrazeny sprvně. Federln řad pro bezpečnost informac poskytuje uitečn informace a pokyny pro běn prohleče
: https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/Empfehlungen/EinrichtungSoftware/EinrichtungBrowser/Sicherheitsmassnahmen/Cookies/cookies_node.html

16. Youtube

Pro přm přstup k videm pouvme sluby provozovatele YouTube. YouTube provozuje společnost YouTube LLC se sdlem 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube je zastoupena společnost Google Inc. se sdlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Při přehrvn vloench vide se vytvoř spojen se servery YouTube a z technickch důvodů je sdlena minimlně Vae IP adresa. V přpadě, e jste tak přihleni ke svmu uivatelskmu čtu YouTube, přiřad YouTube např. informace o sledovanch videch k Vaemu soukrommu uivatelskmu čtu. Tomuto přiřazen můete zabrnit tak, e se před pouitm na webov strnky odhlste ze svho uivatelskho čtu YouTube stejně jako z jinch uivatelskch čtů u společnosti Google.

Jako ochrann opatřen plat vysok bezpečnostn standardy společnosti Google a s nimi spojen prohlen o ochraně osobnch dajů společnosti Google (http://www.google.com/intl/cz/privacy). Vzhledem k tomu, e společnost Google sdl v USA, a tud v tzv. třet zemi, jsou potřebn dal zruky, aby byla zajitěna přiměřen roveň evropsk ochrany dajů. Společnost Google byla certifikovna v rmci takzvanho EU-US Privacy Shield a tak byla prokzna odpovdajc roveň ochrany dajů (https://www.google.cz/policies/privacy/frameworks/).

Zahrnujeme tak videa YouTube s pokročilmi nastavenmi ochrany osobnch dajů a řeenm serverů. Nejprve uivatel vid pouze nhledov obrzek, kter je načten serverem upjers. Pouze po stisknut tlačtka přehrvn se aktivuje iframe sluby YouTube a kon se omezen vměna dat s YouTube.

čelem přenosu dat je integrovat slubu YouTube, kter je mezi naimi uivateli oblbenou video slubou, aby mohli pohodlně přistupovat k prezentovanm videm bez oputěn na webov strnky.

Prvnm zkladem je takzvan oprvněn zjem, kter byl za čelem sledovn ověřen v souvislosti s ve uvedenmi ochrannmi opatřenmi, jako i v souladu s poadavky evropsk ochrany dajů z čl. 6 odst. 1 psm. f GDPR.

17. Goolge Analytics

Pouvme slubu Google Analytics, webovou analytickou slubu poskytovanou společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics pouv ve popsan soubory Cookies souvisejc s reklamou a analzou  a tkajc se funkc vkonu, aby analyzovala nae webov strnky s ohledem na Vae jednn při vyuvn. Informace o pouvn webovch strnek vytvořen soubory Cookies jsou přeneny na server Google v USA a tam jsou uloeny. Vae IP adresa bude vak před vyhodnocenm statistik vyuit zkrcena, take o Vs nen mon vyvodit dn zvěry. Za tmto čelem byl na na webov strnce rozřen program Google Analytics o kd "anonymizeIp", kter zajiťuje anonymn shromaďovn adres IP. Společnost Google pouije anonymizovan informace zskan prostřednictvm souborů Cookies, aby vyhodnotila Vae pouvn webovch strnek, sestavila přehledy o činnosti webovch strnek pro provozovatele webovch strnek a poskytovala dal sluby souvisejc s aktivitou na internetu a pouvnm internetu. Společnost Google tyto informace přenese i třetm stranm, pokud to vyaduje zkon, nebo jestlie třet strany zpracovvaj tato data jmnem společnosti Google.

Můete tak ve svm prohleči nastavit, aby odmtl soubory Cookies, nebo můete zabrnit tomu, aby společnost Google shromaďovala a analyzovala data pomoc zsuvnho modulu prohleče  (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) od společnosti Google, kter si mete sthnout a nainstalovat. Jako alternativu k doplňku prohleče nebo v prohlečch v mobilnch zařzench můete nastavit Opt-Out-Cookie, soubory Cookies pro odhlen, aby nedolo k budoucmu zjiťovn pomoc sluby Google Analytics v rmci tohoto webu (Opt-Out funguje pouze v prohleči a pouze pro v tto domně). Pokud vymaete soubory Cookies v tomto prohleči, muste znovu kliknout na tento odkaz.

Jako ochrann opatřen pouvme anonymn proceduru nabzenou společnost Google, při n se nsledn vyhodnocen dajů neuskutečn na zkladě Va osoby, ale pouze na zkladě statistickch dajů. Kromě toho plat vysok standardy zabezpečen společnosti Google a souvisejc zsady ochrany osobnch dajů společnosti Google (http://www.google.com/intl/cs-cz/privacy). Se společnost Google jsme tak uzavřeli zvltn smlouvu o ochraně soukrom, kter vyaduje ochranu Vaich dat pomoc technickch a organizačnch ochrannch opatřen. Vzhledem k tomu, e společnost Google sdl v USA, a tud v tzv. třet zemi, jsou potřebn dal zruky, aby byla zajitěna přiměřen roveň evropsk ochrany dajů. Společnost Google byla certifikovna v rmci takzvanho EU-US Privacy Shield, a tak byla prokzna odpovdajc roveň ochrany dajů  (https://www.google.cz/policies/privacy/frameworks/).

čelem  pouit sluby Google Analytics je anonymn analza chovn uivatelů na naich webovch strnkch. Zskan poznatky nm pomhaj zlepit nai nabdku.

Prvnm zkladem je takzvan oprvněn zjem, kter byl prověřen pro plněn čelu a v souvislosti s ve uvedenmi ochrannmi opatřenmi, jako i v souladu s poadavky evropsk ochrany dajů ze čl. 6 odst. 1 psm. f GDPR. Kromě toho byla uzavřena smlouva o zpracovn zakzky, kter odpovd poadavkům  čl. 28 GDPR.

18. Reklamn videa

V naich nabdkch a hrch jsme na různch mstech zahrnuli reklamn videa. Zde nai reklamn partneři poskytuj vybran obsah, kter pro ně přehrvme. Rdi bychom poukzali na to, e n systm free2play tak ije dky naim reklamnm partnerům a sname se to realizovat v zjmu naich uivatelů. Kdy jako uivatel sledujete poskytovan webov videozznamy, můete zskat prmiovou měnu nebo hern funkce. V přpadě dalch dotazů kontaktujte, prosm, nai zkaznickou podporu.

Spolupracujeme s nsledujc poskytovateli:

a) Smartstream

Smartstream (www.smartstream.tv) vyuv technologie pro řzen a optimalizaci zobrazen reklamnho materilu pro uivatele. Poskytovatelem sluby Smartstream je SMARTSTREAM.TV GmbH, Dachauer Strae 15A, 80335 Mnchen, Německo. Pokud chcete vznst nmitky proti sbrce anonymnch informac, můete se na adrese https://www.smartstream.tv/en/productprivacy odhlsit z OptOut.

Pokud jste ji aktivovali funkci OptOut, můete toto nastaven kdykoli zruit kliknutm na tlačtko OptIn.

Jako ochrann opatřen jsou zpracovvna pouze pseudonymn data vyuit a uivatel m prvo na nmitku. Tak jsme se společnost Smartstream uzavřeli smlouvu o zpracovn zakzky odpovdajc poadavků čl. 28 GDPR.

čelem zpracovn je pouit reklamnch materilů, kter nm umoňuj poskytovat nae free2play nabdky.

Prvnm zkladem je takzvan oprvněn zjem, kter byl za čelem sledovn ověřen v souvislosti s ve uvedenmi ochrannmi opatřenmi, jako i v souladu s poadavky evropsk ochrany dajů z čl. 6 odst. 1 psm. f GDPR.

b) adbility

Dle spolupracujeme s partnerem adbility media GmbH, Groe Elbstrae 38, 22767 Hamburg, Německo. adbility vyuv technologie pro řzen a optimalizaci zobrazen reklamnho materilu pro uivatele. Chcete-li vznst nmitky proti sbrce anonymnch informac, můete tak učinit na adrese  https://www.adbility-media.com/datenschutz/.

Jako ochrann opatřen jsou zpracovvna pouze pseudonymn data vyuit a uivatel m prvo na nmitku. Tak jsme se společnost adbility media GmbH v souladu se čl. 26 GDPR uzavřeli dohodu, podle kter jsme my i společnost adbility zodpovědn za zpracovn jejich dat. V přpadě dalch otzek ohledně zpracovn dat se proto můete obrtit na ns, stejně jako na společnost adbility. Kontaktn daje naleznete na adrese https://www.adbility-media.com/kontakt/

čelem zpracovn je pouit reklamnch materilů, kter nm umoňuj poskytovat nae free2play nabdky.

Prvnm zkladem je takzvan oprvněn zjem, kter byl za čelem sledovn ověřen v souvislosti s ve uvedenmi ochrannmi opatřenmi, jako i v souladu s poadavky evropsk ochrany dajů z čl. 6 odst. 1 psm. f GDPR.

19. Criteo

Na naich webovch strnkch jsou pro markentingov čely pomoc technologie společnosti Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paris, Francie, shromaďovny a ukldny informace o chovn surfovn uivatelů webovch strnek. Tato data jsou uloena v Cookies v počtači nvtěvnka. Criteo SA analyzuje pomoc algoritmu pseudonymizovaně zaznamenan chovn surfovn a můe pak na zkladě clovch doporučen produktů zobrazovat personalizovan reklamn bannery na jin webov strnky (tzv. Publisher). Tyto daje nelze v dnm přpadě pout k tomu, aby Vs osobně identifikovaly jako nvtěvnky naich webovch strnek. Shromděn daje budou pouity pouze k vylepen nabdky. K jakmukoli jinmu pouit nebo zveřejněn těchto informac třetm stranm nedochz.

Můete vznst nmitky proti zcela anonymn analze vaeho surfovn na naich webovch strnkch kliknutm na Criteo vykrtnut. Pokud jste tak ji učinili (opt-out Cookies) a chcete znovu vidět personalizovan bannery Criteo, klikněte na Criteo zapsn.

Dal informace o pouit technologii naleznete v zsadch ochrany osobnch dajů společnosti Criteo SA.

Jako ochrann opatřen nen hodnocen dajů zaloeno na Va osobě, ale pouze na zkladě statistickch dajů. Kromě toho plat vysok bezpečnostn normy společnosti Criteo. Tak jsme se společnost Criteo v souladu se čl. 26 GDPR uzavřeli dohodu, podle kter jsme my i společnost Criteo zodpovědn za zpracovn jejich dat. V přpadě dalch otzek ohledně zpracovn dat se proto můete obrtit na ns, stejně jako na společnost Criteo. Kontaktn daje naleznete na adrese https://www.criteo.com/de/legal/

čelem pouvn sluby Criteo je anonymně analyzovat chovn uivatelů na naich webovch strnkch a poskytovat inzerci zaměřenou na zjmy.

Prvnm zkladem je takzvan oprvněn zjem, kter byl za čelem sledovn ověřen v souvislosti s ve uvedenmi ochrannmi opatřenmi, jako i v souladu s poadavky evropsk ochrany dajů z čl. 6 odst. 1 psm. f GDPR.

20. Social Plug-Ins

Na naich webovch strnkch pouvme nsledujc sociln plug-iny: tlačtko Like od Facebooku, tlačtko Google +1 od Google a Twitter Tweet.

Poskytovatele plug-inu rozzente podle označen na schrnce nad jeho počtečnm psmenem nebo logem. Nabzme vm monost pomoc tlačtko komunikovat přmo s poskytovatelem plug-inu. Pouze pokud kliknete na označen pole a aktivujete ho, poskytovatel plug-inu obdr informace, e jste na přslunch webovch strnkch vyuili na online sluby. V přpadě Facebooku je podle poskytovatele v Německu adresa IP anonymizovna okamitě po sběru. Aktivac plug-inu budou vae osobn daje předny přslunmu poskytovateli plug-in a tam budou uloeny (s americkmi poskytovateli v USA). Vzhledem k tomu, e poskytovatel plug-in provd shromaďovn dat, zejmna prostřednictvm souborů Cookies, doporučujeme Vm, abyste před kliknutm na ed pole přes nastaven zabezpečen prohleče odstranili vechny soubory Cookies.

Nemme dnou kontrolu nad shromaďovanmi daty a operacemi zpracovn dat, ani nevme o plnm rozsahu shromaďovn dajů, čelu zpracovn nebo doby uchovvn dajů. Tak nemme k odstraněn dat shromděnch poskytovatelem plug-in dn informace.

Poskytovatel plug-inu ukld shromděn data o Vs jako profily vyuit a pouv je pro čely reklamy, průzkumu trhu a pro nvrh zaloen na potřebch svch webovch strnek. Takov hodnocen se provd zejmna (tak u uivatelů, kteř nejsou přihleni), aby zobrazovali reklamu zaloenou na potřebch a informovali ostatn uivatele sociln stě o Vaich aktivitch na naich webovch strnkch. Mte prvo vznst nmitky proti vytvořen těchto uivatelskch profilů, přičem je nutn kontaktovat přslunho poskytovatele plug-in, abyste je mohli uplatnit. Moduly plug-in umoňuj interakci se socilnmi stěmi a dalmi uivateli, abychom mohli zlepit nai nabdku a učinit ji pro Vs  jakoto pro uivatele zajmavěj. Prvnm zkladem pro pouit plug-inů je čl. 6 odst. 1 věta 1 psm. f GDPR.

Přenos dat probh bez ohledu na to, zda mte čet u poskytovatele plug-in a jste tam přihleni. Pokud jste u poskytovatele plug-inu přihleni, budou k Vaemu stvajcmu čtu u poskytovatele plug-inu přiřazena u ns shromděn data. Pokud stisknete aktivačn tlačtko a pokud napřklad propojte strnku, poskytovatel plug-inu tak ulo tyto informace do Vaeho uivatelskho čtu a sdl s veřejnost Vae kontakty. Doporučujeme Vm, abyste se pravidelně odhlaovali po pouit sociln stě, ale předevm před aktivac tlačtka, protoe to zabrn tomu, abyste byli přiděleni k Vaemu profilu pomoc poskytovatele plug-inů.

Dal informace o čelu a rozsahu sběru dat a jejich zpracovn poskytovatelů plug-inů naleznete v prohlench o ochraně osobnch dajů těchto poskytovatelů uvedench ne. Najdete zde dal informace o monostech prv a nastaven pro ochranu Vaeho soukrom.

Adresy přslunch poskytovatelů plug-in a adresy URL s jejich oznmenmi o ochraně osobnch dajů:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; dal informace o sběru dat: http://www.facebook.com/policy.php. Facebook se podrobil EU-US-Privacy-Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; dal informace o sběru dat: https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google se podrobil EU-US-Privacy-Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

Twitter "Tweet" komunikačn platforma Twitter, provozovan společnost Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA; dal informace o sběru dat:  https://twitter.com/privacy. Twitter se podrobil EU-US-Privacy-Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

Jako ochrann opatřen zahrnuj vysok bezpečnostn standardy společnosti Google, Facebook a Twitter a s nimi osuvisej zsady ochrany osobnch dajů těchto platforem (viz ve). Nezskvme dn osobn daje pomoc socilnch plug-inů nebo jejich pouit. Abychom zabrnili přenosu dat poskytovatelům slueb v USA bez vědom uivatele, pouvme tzv. řeen Shariff.  Toto řeen zajiťuje, e zpočtku nebudou při nvtěvě naich webovch strnek předny poskytovatelům jednotlivch socilnch plug-inů dn osobn daje. Pouze po kliknut na jeden ze socilnch plug-inů mohou bt data přenena poskytovateli slueb a tam uloena. Vce informac o řeen společnosti Shariff naleznete na internetovch strnkch poskytovatele společnosti Heise Medien Gmbh & Co. KG: http://m.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

čelem přenosu dat je integrace plug-inů, ktermi uivatel mohou sdlet obsah a zjmy s ostatnmi uivateli.

Prvnm zkladem je takzvan oprvněn zjem, kter byl za čelem sledovn ověřen v souvislosti s ve uvedenmi ochrannmi opatřenmi, jako i v souladu s poadavky evropsk ochrany dajů z čl. 6 odst. 1 psm. f GDPR.

21. Uplatněn, vkon a obrana prvnch nroků

Někdy můe bt nezbytn, abychom zpracovvali osobn daje a přpadně - v souladu s mstnmi zkony a předpisy - citliv osobn daje v souvislosti s vkonem nebo obranou zkonnch prv. Člnek 9(2)(f) GDPR to umoňuje, pokud je zpracovn "nezbytn pro uplatněn, vkon a obranu prvnch nroků nebo pokud soudy jednaj v rmci sv soudn činnosti.

To můe nastat, pokud jsme např. povinni poskytnout prvn poradenstv v souvislosti s prvnm postupem nebo pokud zkon vyaduje, aby v průběhu soudnho řzen byly uchovvny nebo zveřejněny určit informace.

22. Osobn daje dět

upjers si uvědomuje vznam bezpečnosti dět a soukrom na internetu. Z tohoto důvodu a kvůli dodren určitch zkonů nechceme myslně shromaďovat osobn, individuln identifikačn daje od dět mladch 16 let, ani nabzet obsah dětem do 16 let.

23. Změny zsad ochrany osobnch dajů

upjers si vyhrazuje prvo kdykoliv změnit tyto zsady ochrany osobnch dajů, ale upjers bude vdy dodrovat platn zkony o ochraně osobnch dajů. upjers doporučuje informovat se o aktulnch zsadch ochrany osobnch dajů při kad nvtěvě webov strnky a her.

Stav zsad ochrany osobnch dajů: Květen 2018